KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE 2014 – 2020

Z funduszy UE realizowanych będzie 7 krajowych programów, a także 16 programów regionalnych (RPO) oraz programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Samorządy województw zarządzać będą większą niż poprzednio pulą środków – ok. 40%, wobec 25% w latach 2007-2013.

PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 – ALOKACJA OK. 115 MLD ZŁ (27,41 MLD EURO)

W największym pod względem alokacji programie na lata 2014-2020, dostępne będą fundusze wzmacniające zrównoważony rozwój kraju. Zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, w tym przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę zdrowia i kulturę. Na znaczeniu zyskają także energetyka i służba zdrowia, szczególnie systemy ratownictwa medycznego. Beneficjentami PO IiŚ będą zarówno podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, jak i przedsiębiorstwa. Priorytety programu to:

 • Rozbudowa dróg krajowych i kolei w sieci TEN-T i poza nią.
 • Drogi krajowe w miastach, obwodnice i trasy wylotowe.
 • Ekologiczny transport miejski – tabor szynowy, trolejbusowy i autobusowy, kolej aglomeracyjna.
 • Lepsza infrastruktura śródlądowa i portowa.
 • Nowoczesne szpitale ponadregionalne i laboratoria medyczne, w tym diagnostyka chorób aktywności zawodowej.
 • Ratownictwo medyczne: nowe oddziały ratunkowe w szpitalach, lotniska lub lądowiska, bazy lotniczego pogotowia ratunkowego.
 • Odnawialne źródła energii – elektrownie wodne, wiatrowe, biopaliwa.
 • Energooszczędna gospodarka w miastach i przedsiębiorstwach, w tym kompleksowa termomodernizacja budynków.
 • Rozbudowa i modernizacja przesyłania, magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego.
 • Rozbudowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków.
 • Zmniejszanie ryzyka powodzi i suszy.
 • Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury

PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ – ALOKACJA OK. 36 MLD ZŁ (8,61 MLD EURO)

PO IR to drugi pod względem budżetu program na lata 2014-2020 i największym w UE finansujący badania, rozwój oraz innowacje.Najważniejszym jego założeniem jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki – oraz wdrożenia ich wyników na rynek. Program pomoże przekształcić pomysły w innowacyjne produkty, usługi i technologie, czyli przejść „od pomysłu do rynku”. Finansowane będą głównie przedsięwzięcia wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, tj. wybrane dziedziny gospodarki i nauki, stanowiące potencjał rozwojowy kraju i regionów. Priorytety programu to:

 • Współpraca biznesu i nauki.
 • Wsparcie przedsiębiorstw w ich działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, w tym bony dla przedsiębiorców.
 • Wsparcie badań o wysokim, międzynarodowym potencjale.
 • Innowacyjne technologie w ochronie środowiska.
 • Wsparcie w zakresie internacjonalizacji krajowych klastrów kluczowych.
 • Wsparcie firm korzystających z usług instytucji otoczenia biznesu.
 • Coraz większy udział środków zwrotnych – lepszy dostęp do rynku kapitałowego dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Wsparcie kierowane tam, gdzie potencjał rozwojowy jest najwyższy (inteligentne specjalizacje).

PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ – ALOKACJA OK. 19 MLD ZŁ (4,69 MLD EURO)

PO WER to odpowiedź na potrzebę reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, adaptacyjności, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wspierane będą też innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Priorytety programu to:

 • Pomoc osobom młodym:

– w podjęciu zatrudnienia (np. staże, praktyki zawodowe, szkolenia, dopłaty dla firm na zatrudnienie osób młodych),
– wsparcie przedsiębiorczości osób młodych (dotacje na założenie własnej firmy).

 • Kształcenie studentów i doktorantów:

– realizacja studiów we współpracy z pracodawcami,
– rozwój kompetencji kluczowych, najważniejszych z punktu widzenia pracodawców, rozszerzanie oferty studiów w językach obcych.

 • Reformy w obszarze zatrudnienia, pomocy społecznej i edukacji.
 • Indywidualizacja pomocy dla osób bezrobotnych.
 • Szerszy wachlarz usług zdrowotnych (np. standardy usług opieki dla osób starszych).
 • Modernizacja programów nauczania – np. w zakresie wykorzystania ICT oraz kompetencji technicznych i ścisłych.
 • Lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej – uproszczenia prawa, usprawnienia w sądach gospodarczych, lepsze usługi publiczne dla firm.

 

PROGRAM POLSKA CYFROWA – ALOKACJA OK. 9 MLD ZŁ (2,17 MLD EURO)

Program, skupiający się na obszarze cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego internetu, nowoczesnych i przyjaznych e-usług publicznych oraz rozwoju cyfrowych umiejętności społeczeństwa.Odbiorcami wsparcia będą przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna i samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe. Priorytety programu to:

 • Dostęp do szybkiego Internetu:

– do 2020 r. mieszkańcy Polski będą mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s,
– ponad 2 mln osób, głównie mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast, uzyska możliwość dostępu do szybkiego internetu.

 • Sprawy administracyjne dostępne dla każdego online:

– do 2023 r. wdrożone będą nowe e-usługi publiczne dla obywateli oraz przedsiębiorców,
– możliwe będzie korzystanie z usług elektronicznej administracji w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie,
– uzyskamy dostęp do elektronicznych usług z zakresu zdrowia, edukacji, zamówień publicznych, sądownictwa itp.

 • Większy dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego czy nauki poprzez upublicznienie wybranych zbiorów w Internecie.
 • Zachęcenie ludzi do korzystania z Internetu:

– wsparcie z zakresu rozwoju cyfrowych umiejętności zostanie skierowane do mieszkańców ponad tysiąca gmin w całym kraju, głównie na obszarach wiejskich i małych miast;
– ponad 400 tys. osób nabędzie kompetencje, które pozwolą im na świadome korzystać z treści dostępnych w internecie oraz dostępnych nowoczesnych e-usług publicznych.

 • Większa konkurencyjność rynku telekomunikacyjnego.
 • Nowa jakość funkcjonowania nowoczesnej administracji publicznej.

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE – ALOKACJA OK. 132 MLD ZŁ (31,3 MLD EURO)

Zwiększanie konkurencyjności województw oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych, to główny cel programów, które będą zarządzane przez Urzędy Marszałkowskie. Nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu, co również znajdzie swoje odzwierciedlenie w regionalnych inteligentnych specjalizacjach. Budżet wszystkich 16 RPO wynosi ok. 31,3 mld euro. Jest to niemal 40% (wzrost z ok. 25%) wszystkich środków na lata 2014-2020.

Informacja prasowa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju , 26.02.2015r.

 

DOTACJE DLA FIRM MYŚLĄCYCH NA ZIELONO W PERSPEKTYWIE 2014-2020

DOTACJE DLA FIRM MYŚLĄCYCH NA ZIELONO W PERSPEKTYWIE 2014-2020

Polska zobowiązała się do stosowania zapisów Strategii Europa 2020, aby móc korzystać z dofinansowania Unii Europejskiej przewidzianego w perspektywie 2014-2020.

Jednym z priorytetów Strategii jest ochrona środowiska, a w szczególności wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej.

Najważniejsze cele Unii do 2020 r. to:

 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% (w stosunku do poziomu z 1990r.),
 • doprowadzenie do stanu, w którym 20% energii będzie produkowane ze źródeł odnawialnych (OZE),
 • wzrost efektywności energetycznej o 20%.

Sytuacja w Polsce

Niestety gospodarka niskoemisyjna, efektywne korzystanie ze źródeł energii odnawialnej i stan zanieczyszczeń powietrza to w naszym kraju wciąż duży problem. Polskie zasoby energetyczne w ponad 90% pochodzą z węgla kamiennego i brunatnego. Producenci energii w niewielkim stopniu wykorzystują energię z biogazu, wiatru oraz słońca. Województwo małopolskie zajmuje 10 miejsce pod względem udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej. Dodatkowo, stan małopolskiej infrastruktury energetycznej jest niski, przede wszystkim tej na terenach wiejskich. Problemem jest też najwyższa w Polsce wielkość zanieczyszczeń w powietrzu, szczególnie w Krakowie.

GDZIE SZUKAĆ DOFINANSOWANIA?

Aby spełnić wymogi Unii Europejskiej, krajowe programy w nowej perspektywie finansowej uwzględniają konieczność przeznaczenia większej ilości funduszy unijnych na działania związanych z klimatem. Dodatkowo, prawie wszystkie polskie województwa przekażą część środków na wsparcie inwestycji w obszarze gospodarki niskoemisyjnej. W rezultacie, firmy, które planują projekty pro-środowiskowe będą mogły skorzystać z dofinansowanie w obszarze „zielonych energii” z wielu źródeł.

Największa instytucja realizująca Politykę Ekologiczną Państwa, która finansuje inwestycje ochrony środowiska to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz oferuje dotacje, pożyczki, kredyty, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych i umorzenia. Wlatach2013 – 2016 Fundusz będzie dysponował ponad 23 mld złotych ( środki z UE ponad 10 mld zł). Oferta finansowa NFOŚiGW na bieżący rok znajduje się w „Przewodniku po programach priorytetowych 2014 r.„Największe wsparcie zostanie skierowane na: rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, rozwój i  wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, poprawę efektywności energetycznej, poprawę efektywności gospodarowania zasobami naturalnymi, surowcami i materiałami, zapobieganie zmianom klimatu, ekoinnowacje, a także na tworzenie zielonych miejsc pracy.

Małe i średnie firmy, które chcą inwestować w nowe technologie, maszyny i urządzenia obniżające zużycie energii lub termomodernizację budynków, mogą liczyć na nowy program „Poprawa efektywności energetycznej, Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach” – pula budżetowa wynosi 60 mln zł. Program pozwoli małym i średnim przedsiębiorstwom również na dofinansowanie mikroinstalacji OZE.

W ramach krajowych programów operacyjnych wsparcie na ochronę środowiska będzie dostępne w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014. W latach 2014 – 2020 Program będzie dysponował kwotą 27 mld euro. O dofinansowanie mogą starać się m.in. wszyscy przedsiębiorcy lub rolnicy, którzy wyeliminują lub ograniczą w swojej produkcji szkodliwy wpływ na środowisko lub planują inwestycje w OZE. Przykładowe projekty dla firm to: budowa elektrowni i farm wiatrowych, fotowoltaicznych, wodnych lub na biomasę, zwiększenie wydajności energetycznej, wdrożenie BAT (Najlepszej Dostępnej Technologii), termomodernizacje.

Województwa otrzymają aż 28 mld euro do rozdysponowania na dotacje. Urzędy Marszałkowskie aktualnie opracowują uszczegółowienia do Regionalnych Programów Operacyjnych dotyczących wykorzystania pomocy unijnej na najbliższe lata z uwzględnieniem indywidualnych, potrzeb lokalnych.

Małopolski Program Operacyjny 2014 – 2020 przewiduje dofinansowania w celu tematycznym nr 4 „Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach”. Dla przedsiębiorców dedykowane jest działanie „EkoPrzedsiebiorstwa” obejmujące poddziałanie „Poprawa efektywności energetycznej i wzrost wykorzystania OZE w MŚP”. Przykładowe projekty, które mogą być realizowane w ramach tego komponentu to: kompleksowa termomodernizacja budynków, inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (w tym również na użytek własny i na sprzedaż do sieci), wdrożenie energooszczędnych technologii produkcji (np. zamiana technologii, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, wprowadzenie systemów zarządzania energią). Główną grupę beneficjentów wsparcia unijnego w tym działaniu będą mikro, mali i średni przedsiębiorcy inwestujący w poprawę efektywności energetycznej firmy oraz wykorzystujący OZE.

Środki na ochronę środowiska oferować będzie również Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w szczególności w ramach celu: wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.

Zachęcam przedsiębiorców do planowania projektów z zakresu ochrony środowiska, ponieważ przez kolejne 7 lat obszar ten będzie traktowy priorytetowo, co oznacza duże szanse na dotacje unijne.  Mimo, że cele Strategii Europa 2020 wydają się być bardzo ambitne – sądzę, że polskie firmy z pomocą funduszy unijnych zrealizują je.

autor: mgr inż. Beata Piątek , Firma FLOW Projekty Szkolenia, Myślenice, ul. Mickiewicza 7a

artykuł ukazał się w gazecie SEDNO nr.9, wrzesień 2014r.

 

HORYZONT 2020

Horyzont 2020. Jest to największy w historii, unijny program na rzecz badań naukowych i innowacji. Jego łączny, siedmioletni budżet wynosi blisko 80 mld euro.

Program jest podzielony na trzy filary: „I. Doskonałość w nauce”, „II. Wiodąca pozycja w przemyśle” i „III. Wyzwania społeczne”. W ramach filarów II i III około 20% budżetu tj. ponad 9 mld euro, przeznaczono dla małych i średnich firm na cały okres 2014 – 2020.


Umowa Partnerstwa 

23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, która określa sposób wydatkowania nowej puli środków europejskich w Polsce. Jest to nasz plan inwestycyjny, który będziemy realizować w latach 2014 – 2020. Jednak na nabory wniosków w konkursach krajowych musimy jeszcze poczekać kilka miesięcy.Teraz kolej na negocjowanie treści 22 programów operacyjnych: 6 krajowych, w tym  jednego dla województw Polski Wschodniej oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez władze województw. Dopiero przyjęcie tych programów umożliwi rozpoczęcie procedur konkursowych.

Filary programu

Czekając na pierwsze konkursy krajowe warto zapoznać się z możliwościami, jaki stwarza nowy program ramowy (skierowany do wszystkich członków) Unii Europejskiej – Horyzont 2020.Jest to największy w historii, unijny program na rzecz badań naukowych i innowacji. Jego łączny, siedmioletni budżet wynosi blisko 80 mld euro. Program jest podzielony na trzy filary: „I. Doskonałość w nauce”, „II. Wiodąca pozycja w przemyśle” i „III. Wyzwania społeczne”. W ramach filarów II i III około 20% budżetu tj. ponad 9 mld euro, przeznaczono dla małych i średnich firm na cały okres 2014 – 2020.

Zasady uczestnictwa

W większości programów i podprogramów wchodzących w skład „Horyzontu 2020”, aby przedsiębiorca mógł sięgnąć po dofinansowanie wymagane jest zawiązanie konsorcjum. W skład przykładowego konsorcjum powinny wchodzić, co najmniej trzy niepowiązane podmioty z trzech różnych krajów UE(lub stowarzyszonych) w tym jedna jednostka naukowa. Na specjalnym portalu programu Horyzont 2020 dostępna jest wyszukiwarka gdzie można znaleźć partnerów lub zarejestrować swoją firmę, jako potencjalnego partnera do projektu europejskiego.

Specjalny instrument skierowany dla MŚP

Jeśli współpraca w ramach międzynarodowego konsorcjum okaże się zbyt skomplikowana dla polskiego przedsiębiorcy to można skorzystać z odrębnej puli środków przeznaczonych tylko dla przedsiębiorstw z sektora MŚP (Małe i średnie przedsiębiorstwa). W ramach Horyzontu 2020 powstał, bowiem specjalny mechanizm pod nazwą „SME Instrument” (Instrument dla Małych i średnich przedsiębiorstw), kierowany wyłącznie do tej grupy przedsiębiorców. Zainteresowane firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów samodzielnie bez konieczności współpracy w ramach konsorcjum. „SME Instrument” na lata 2014 – 2015 obejmuje 13 różnych tematów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tematy w programie Horyzont 2020 są sformowane bardziej ogólnie niż te do, których przyzwyczaiły nas krajowe programy pomocowe. Dlatego np. projekty z branży informatycznej mogą wpisywać się więcej niż w jeden temat konkursowy.

Mechanizm dla MŚP przewiduje wsparcie projektów w 3 odrębnych fazach. W fazie 1 można aplikować o 50 tysięcy euro na sfinansowanie i oszacowanie wykonalności oraz rynkowych możliwości dla nowych produktów, metod, usług lub technologii. Przykładowe działania, które obejmuje faza 1 to: analiza rynku, ocena ryzyka, poszukiwanie partnerów. Program dofinansowuje 70% wartości zgłaszanego projektu. W fazie 2 firmy mogą uzyskać dofinansowanie na działania badawcze, obejmujące między innymi: prototyp, testowanie, pilotaż, skalowanie. Wniosek o objętości maksymalnie 30 stron powinien opisywać innowacyjność przedsięwzięcia, jego kluczowe zastosowania rynkowe, korzyści dla użytkownika oraz opis wdrażania projektu. Rezultatem tego etapu jest biznesplan gotowy do przedstawienia inwestorowi. Wsparcie możliwe do uzyskania w fazie 2 wynosi 1 – 3 milionów euro i stanowi do 100% dofinansowania. Faza 3 to wsparcie działań wdrożeniowych realizowanych poprzez dostęp do funduszy podwyższonego ryzyka.

Jak aplikować o dofinansowanie w ramach Horyzont 2020

 1. Należy znaleźć odpowiedni konkurs na portalu http://ec.europa.eu/research/participants/portal.  Znajduje się tam również instrukcja dotycząca programu Horyzont 2020 – „H2020 Online Manual”. W instrukcji znajdują sie opisy poszczególnych programów, które pomogą dobrać temat najbliższy dziedzinie i profilowi działania firmy.
 2. Następnie trzeba skorzystać ze specjalnego narzędzia wyszukiwania i znaleźć podmiot do współpracy lub umieścić na portalu własną ofertę. W przypadku mechanizmu „SME Instrument” można złożyć projekt indywidualnie.
 3. Kolejnym krokiem jest utworzenie konta firmy na portalu „Participant Portal” oraz jej rejestracja by uzyskać unikalny kod identyfikacyjny (PIC).
 4. Wnioski w ramach programu Horyzont 2020 składane są wyłącznie drogą elektroniczną. Po ich przesłaniu nie ma obowiązku wysyłania papierowej wersji dokumentów.

Podsumowanie

Horyzont 2020 jest narzędziem wsparcia, które ma być:

 • odpowiedzią na kryzys gospodarczy w Europie,
 • wzmocni pozycje gospodarki europejskiej w świecie,
 • rozwieje obawy mieszkańców UE o ich miejsca pracy, stan zdrowia, środowisko naturalne,
 • zniweluje różnice między regionami w zakresie potencjału naukowego i innowacyjnego.

Czy Horyzont 2020 jest dla nas?

Należymy do UE i jako przedsiębiorcy mamy prawo korzystać z europejskich programów pomocowych. Założenia i kryteria dostępu do programu Horyzont 2020 mogą wydawać się zbyt ambitne dla lokalnych firm. Jednakże, program będzie obowiązywał przez najbliższe 7 lat, więc warto zapoznać się z jego zapisami. Być może dobrym rozwiązaniem, na początek jest przyłączenie się w charakterze partnera do konsorcjum, które poszukuje do współpracy firmy z określonej branży.

Artykuł ukazał się w gazecie SEDNO, 1.06.2014r. autor: Beata Piątek,Firma FLOW Projekty Szkolenia, Myślenice, ul. Mickiewicza 7a, www.flowprojekty.eu

 

BĄDŹ INNOWACYJNY BO WARTO

BĄDŹ INNOWACYJNY BO WARTO

Słowo „innowacja” jest dzisiaj bardzo popularne. Znamy je z reklam, gdzie niemal wszystko jest innowacyjne lub posiada przynajmniej formułę innowacyjności. Co zatem mieści się pod pojęciem „innowacja”? Termin ten jest szczególnie ważny dla firm planujących pozyskanie dotacji z funduszy unijnych w nowej perspektywie 2014 – 2020.

DEFINICJA INNOWACYJNOŚCI 


Innowacja
 to wprowadzenie do praktyki gospodarczej nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu, procesu, marketingu lub organizacji. Wyróżniono cztery główne rodzaje innowacji: produktową, procesową (technologiczną), organizacyjna i marketingową.

Jednocześnie warto pamiętać, że innowacja to niekoniecznie przełomowy wynalazek wpływający na rozwój całych gospodarek. Nawet drobne zmiany w ofercie produktowej firmy, wyposażeniu produkcyjnym, sposobie zarządzania czy marketingu produktów i usług, które poprawią efektywność jej działania są innowacjami. Dlatego potencjalnym innowatorem jest każdy przedsiębiorca, a nowe przedsiębiorstwa są innowacyjne z definicji.

NISKI POZIOM INNOWACYJNOŚCI W POLSCE

W badaniach dotyczących innowacyjności krajów Unii Europejskiej Polska wciąż zajmuje niską pozycję. Poziom wskaźnika innowacyjności naszego kraju jest niższy niż przeciętna dla wszystkich państw Unii, zajmujemy dopiero 4 miejsce od końca. Ta słaba ocena wynika m.in. z niechęci do angażowania się przedsiębiorstw, zwłaszcza mikro, małych i średnich (sektor MŚP) w działalność innowacyjną oraz współpracę w tej dziedzinie.

Dlaczego polskie firmy z sektora MŚP nie podejmują działań innowacyjnych? Ponieważ generowanie nowych koncepcji i wprowadzanie w życie nowatorskich rozwiązań technologicznych jest obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia. Dodatkowo, proces komercjalizacji, czyli przekształcania innowacyjnych pomysłów w gotowe do wejścia na rynek technologie, procesy lub produkty wiąże się z poniesieniem ogromnych kosztów.

INNOWACJE W NOWYM ROZDANIU ŚRODKÓW UNIJNYCH 2014 – 2020

Pomysłem na pobudzenie innowacyjności w polskich firmach i tym samym obniżenie ryzyka związanego z ich realizacją jest zachęcanie przedsiębiorców do współpracy z jednostkami naukowymi. W okresie 2007 – 2013 ośrodki naukowe otrzymały ogromne wsparcie na nową infrastrukturę, laboratoria, wyposażenie oraz podniesienie kompetencji kadry. Teraz czas by firmy korzystały z istniejącego potencjału nauki, a jednostki naukowe nawiązywały współpracę z przedsiębiorcami.

W perspektywie 2014 – 2020 przedsiębiorcy pozostaną głównymi beneficjentami Funduszy Europejskich. Na wsparcie zostanie przeznaczone ok. 20 mld euro. Środki te mają między innymi umożliwić skuteczne przekształcanie pomysłów w nowatorskie produkty, usługi i technologie. Hasłem przewodnim największego programu finansującego innowacje w firmach jest – wsparcie projektów od pomysłu do rynku.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Gospodarki zapowiedziało, że największe szanse na pozyskanie pomocy bezzwrotnej będą miały innowacyjne pomysły w innowacyjnych firmach, a obszarami dofinansowania będą:

 • Innowacyjny rozwój poprzez prowadzenie wspólnych prac badawczo – rozwojowych(współpraca sektora nauki z sektorem przemysłu), wdrożenie efektów prac badawczo – rozwojowych oraz dofinansowanie infrastruktury badawczej w firmie. Wsparcie w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
 • Innowacyjny rozwój poprzez wspieranie wdrażania w przedsiębiorstwach technologii informacyjnychoraz dalsze zwiększanie możliwości świadczenia przez firmę usług w środowisku elektronicznym. Wsparcie w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Innowacyjny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje w nowoczesne technologiepodnoszące ich konkurencyjność na rynkach międzynarodowych. Wsparcie w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

JAK ZMIERZYĆ INNOWACYJNOŚĆ?

Planując pozyskanie dotacji trzeba określić stopień innowacyjności naszego pomysłu. W tym celu można posłużyć sie wskaźnikiem poziomu innowacyjności, wprowadzonym przez Komisję Europejską, który opiera się na czterech komponentach:

 • innowacje technologiczne mierzone za pomocą liczby patentów,
 • poziom zatrudnienia w branżach wymagających specjalistycznej wiedzy,
 • konkurencyjność towarów i usług w branżach wymagających specjalistycznej wiedzy,
 • poziom zatrudnienia w szybko rozwijających się firmach w branżach innowacyjnych.

Na poziomie krajowym opracowano szereg dokumentów, które definiują kierunki rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce i w poszczególnych województwach. W województwie małopolskim dziedziny kluczowe dla specjalizacji regionalnej określa Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 oraz Regionalna Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Do dziedzin kluczowych dla specjalizacji regionalnej zaliczono:

 • nauki o życiu (life sciences),
 • energię zrównoważoną,
 • technologie informacyjne i komunikacyjne,
 • chemię,
 • produkcję metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych,
 • elektrotechnikę i przemysł maszynowy,
 • przemysły kreatywne i czasu wolnego.

autor: mgr inż. Beata Piatek , Firma FLOW Projekty Szkolenia,

artykuł ukazał się w gazecie SEDNO,  nr 8, sierpień 2014r.

 

JAK WYGENEROWAĆ INNOWACYJNY POMYSŁ WART DOTACJI?

Unia Europejska będzie wspierać innowacyjność w zgłaszanych do dofinansowania projektach. Strategia ta w perspektywie 2014-2020 ma być głównym źródłem przewagi konkurencyjnej Europy.

Innowacyjne rozwiązania mają być odpowiedzią firm na zmieniające się oczekiwania klientów, coraz krótszy cykl życia produktu, konieczność obniżenia przez firmy kosztów produkcji oraz warunek wyróżnienia się na rynku. Dlatego polscy przedsiębiorcy stoją przed ogromnym wyzwaniem: Jak wygenerować innowacyjny pomysł wart dotacji? (10.12.2014)

Innowacyjność po polsku 

Najprostszym i najczęściej stosowanym przez rodzime firmy sposobem jest stworzenie nowego przedsięwzięcia w ramach własnej organizacji.

Firmy powołują wewnętrzne zespoły projektowe, odpowiedzialne za opracowanie innowacyjnej koncepcji, uszczegółowienie projektu, zdobycie finansowania i wreszcie jego realizację. Zespoły są tworzone przez pracowników firmy, którzy oprócz swoich codziennych obowiązków angażują się do pracy w zespole projektowym. Wiedza i potencjał pracowników wystarczą, jeśli wdrażany jest projekt standardowy.

 Niestety, statystyki pokazują, że ten model nie sprawdza się w przypadku rozwiązań innowacyjnych

Według najnowszego raportu GUS „Działalność innowacyjna w Polsce 2011-2013”, rzeczywiste innowacje powstają jedynie w ok. 19% przedsiębiorstw przemysłowych i 13% firm usługowych. Skąd wynika tak niski wskaźnik innowacyjności? Większość firm głównie koncentruje się na „imitacyjnej innowacyjności” – polegającej głównie na kopiowaniu i wykorzystywaniu rozwiązań dostępnych już na rynku. Boją się innowacji na poziomie krajowym lub międzynarodowym, gdyż oznacza to duże ryzyko nie powadzenia pomysłu.

 

KLUCZ DO SUKCESU

 

Raport pokazuje, że firmy generujące rozwiązania innowacyjne to takie, które inwestują w działalność badawczo-rozwojową (B+R). Ich inwestycje są finansowane ze środków własnych lub publicznych. Część z nich dysponuje także własnym zapleczem badawczo-rozwojowym (laboratoria, centra badawcze), inne współpracują z placówkami badawczymi, uczelniami lub instytutami świadczącymi usługi badawcze.

Okazuje się, że współpraca nauki z biznesem jest efektywnym narzędziem do tworzenia innowacji. 

Dlatego, aby zachęcić przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małych i średnich firm) do angażowania się we współpracę z sektorem nauki, w perspektywie 2014 – 2020 zaplanowano na ten cel dotacje. Będą dostępne w większości programów krajowych, w programach regionalnych, programach ramowych finansowanych przez Komisję Europejską oraz w postaci grantów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Jak znaleźć partnera do projektu innowacyjnego?

Zaczynamy od określenia celu współpracy. Zanim zwrócimy się do konkretnego podmiotu, powinniśmy wiedzieć, czego oczekujemy od partnera. Przed podjęciem współpracy podpiszemy umowę partnerską, więc potrzebna nam jest wiedza, jakim potencjałem dysponujemy i jakiego zakresu wsparcia oczekujemy.

Dodatkowo, powinniśmy rozstrzygnąć, jaki rodzaj współpracy nas interesuje: z indywidualnym naukowcem czy z ośrodkiem naukowym. W przypadku ośrodka zyskamy nie tylko wiedzę naukową, ale również dostęp do zaplecza laboratoryjnego. Jednakże, minusem mogą być w tym przypadku rozbudowane procedury formalne.

Idealny partner

Projekty składane przez firmy we współpracy z jednostkami naukowymi są oceniane przez ekspertów w konkretnych dziedzinach. Zwracają oni uwagę na potencjał naukowy członków zespołu badawczego oraz renomę ośrodków badawczych. Dlatego zwróćmy szczególną uwagę na dobór odpowiedniego zespołu do realizacji badawczej części innowacji.  Pracownicy naukowi, powinni swoim autorytetem, wsparciem merytorycznym i dotychczasowymi osiągnięciami zaświadczyć o wysokim potencjale ośrodka.

Ponadto, powinniśmy zadbać o ochronę własności intelektualnej, która zostanie wytworzona w efekcie projektu jak również o prawa swojej firmy do powstałych w ramach projektu wartości niematerialnych.

Przygotowanie projektu innowacyjnego w 5 krokach

Projekt innowacyjny ze względu na duże ryzyko niepowodzenia, stanowi większe wyzwanie dla firmy niż przedsięwzięcie typowe.

W celu zminimalizowania tego ryzyka, warto w fazie jego przygotowania skorzystać z pomocy firmy doradczej, która pomoże nam przygotować:

 • analizę potrzeb technologicznych i potencjału innowacyjności w firmie oraz ocenić czy firma ma zaplecze techniczne i osobowe by realizować projekt,
 • analizę najnowszego stanu techniki w danej dziedzinie, w tym zgłoszeń patentowych, aby uniknąć kopiowania już wdrożonych pomysłów,
 • rozważyć czy skala projektu i jego potencjał może prowadzić do powołanie własnego centrum badawczo – rozwojowego, co dodatkowo wiąże się z zwiększeniem szans na pozyskanie 100 % dotacji oraz zmniejszeniem obciążeń podatkowych,
 • przygotować założenia do powołania konsorcjum naukowo – przemysłowego, być może z udziałem partnerów zagranicznych,
 • analizę możliwości pozyskania środków na finansowanie projektu innowacyjnego tworząc „mapę potencjalnych” źródeł finansowania wraz z określeniem warunków, jakie trzeba spełnić ubiegając się o dotacje lub granty. Analiza powinna obejmować bezzwrotne dotacje z programów brukselskich, unijnych dostępnych w Polsce oraz funduszy krajowych.

Komercyjny charakter projektu

Ważnym aspektem, przy planowaniu innowacyjnego projektu jest jego późniejsza komercjalizacja, czyli możliwości sprzedaży naszego rozwiązania odbiorcy rynkowemu. Największe szanse na wsparcie programów pomocowych mają projekty o dużym potencjale komercyjnym. Dlatego nasz świetny, przełomowy pomysł musi posiadać solidny biznesplan z uzasadnieniem, że rzeczywiście istnieje duża potencjalna grupa odbiorców gotowa zapłacić za produkt, usługę czy technologię.

Dodatkowo, aby rachunek finansowy projektu był dodatni, musimy udowodnić w biznesplanie, że przedsięwzięcie po ustaniu wsparcia wciąż będzie opłacalne.

 

artykuł ukazał się w 12.2014r. w miesięczniku SEDNO,
autor: mgr inż. Beata Piątek

Firma FLOW Projekty Szkolenia, www.flowprojekty.eu