Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął do realizacji opracowaną w 2020 roku Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego do 2030 roku (RSI 2030).

W opracowywaniu tego ważnego dokumentu uczestniczyli przedstawiciele samorządów i starostw, wielu środowisk naukowych oraz biznesowych, przedstawiciele otoczenia biznesu oraz przedstawiciele pięciu inicjatyw klastrowych z Małopolski. Projekt nowej Strategii przeszedł również szereg konsultacji. Dzięki zaangażowaniu wszystkich podmiotów uczestniczących w tych pracach powstał dokument, który będzie narzędziem niezbędnym do zrealizowania planu długoterminowego rozwoju regionalnego. Strategia Innowacji zawiera dokładną diagnozę, analizę potrzeb i wyzwań dla wszystkich kluczowych obszarów gospodarczych Małopolski.

OBSZARY RIS 2030

Działania podejmowane w Regionalnej Strategii Innowacji mają przyczyniać się do wzrostu poziomu innowacyjności Małopolski do roku 2030. Aby tak się stało niezbędne jest podjęcie działań zaproponowanych w RSI 2030, mających na celu:
– zbudowanie innowacyjnego zaplecza, potencjału i wizerunku regionu,
– wzmocnienie innowacyjności i transformacji przemysłowej przedsiębiorstw,
– zbudowanie zaufania, więzi i dyfuzji wiedzy w ekosystemie innowacyjności.

Dotychczasowa Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego obejmowała okres 6 lat i została opracowana na lata 2015-2020. Zmiana strategii była niezbędna z uwagi na kilka czynników. Pierwszym z nich była zmiana wyzwań rozwojowych i większa świadomość przebiegu procesów innowacyjnych. Drugim czynnikiem bez wątpienia jest sytuacja związana z pandemią COVID-19, która zmieniła priorytety rozwojowe wielu małopolskich branż. Nowa strategia powstała również z powodu już zrealizowanych w Małopolsce wielu celów w zakresie innowacyjnej gospodarki.

MAŁOPOLSKA INNOWACYJNA 

Województwo Małopolskie jest jednym z najsilniejszych regionów w Polsce, pod względem innowacyjności. Potwierdzają to liczne europejskie rankingi. Przykładowo w 2020 r. Kraków zajął piątą w Europie pozycję wśród miast najbardziej atrakcyjnych dla międzynarodowych usług biznesowych w prestiżowym rankingu Tholons Services Globalization City Index.  Innowacyjność jest więc ważnym elementem stabilnego rozwoju gospodarczego Małopolski.

Strukturę nowej Strategii Innowacji wyznaczają inteligentne specjalizacje, czyli dziedziny gospodarcze i naukowe, na których rozwój Województwo Małopolskie stawia najmocniej. Zidentyfikowanie regionalnych inteligentnych specjalizacji pozwala skupić inwestycje w obszarach
o największym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym, które mogą przynieść Małopolsce największe korzyści. Wybrane obszary wyznaczają kierunki rozwoju regionu i wspierają współpracę nauki i biznesu, co znacznie zwiększa poziom innowacji.

7 inteligentnych specjalizacji Małopolski

  1. Nauki o życiu (life sciences) – to specjalizacja interdyscyplinarna leżąca na pograniczu nauk medycznych, biologicznych i biochemicznych. Dotyczą zdrowia i jakości życia (m.in. produkty i technologie stosowane w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji chorób zarówno ludzi, jak i zwierząt) oraz biogospodarki (m.in. półprodukty i produkty wykorzystywane do produkcji farmaceutyków, kosmetyków, żywności, materiałów i energii).
  2. Energia zrównoważona – specjalizacja obejmuje zagadnienia rozwoju energetyki oraz wykorzystania energii, skupia się na czystych technologiach energetycznych i efektywności energetycznej (m.in. nowoczesne i odnawialne metody pozyskiwania i przetwarzania energii oraz jej magazynowanie, biopaliwa, inteligentne budynki, systemy transportowe i energetyczne, poprawa efektywności energetycznej budynków).
  3. Technologie informacyjne i komunikacyjne – działania zajmujące się produkcją urządzeń komunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących (m.in. aplikacje i platformy, Internet rzeczy, zastosowanie druku 3D, analiza danych i zarządzanie informacją).
  4. Chemia – specjalizacja obejmuje w szczególności programy zmierzające do wdrażania nowych związków, materiałów i technologii chemicznych, a także rozwiązań z dziedziny inżynierii chemicznej (m.in. nowe postacie i składniki leków, innowacyjne kosmetyki wspomagające leczenie, nawozy i środki ochrony roślin, bioprodukty, technologie ograniczania emisji zanieczyszczeń, produkcja i wykorzystanie biopaliw, surowców naturalnych i odpadów).
  5. Produkcja metali – specjalizacja obejmuje badania i rozwój głównie technologii wytwarzania i kształtowania materiałów opierających się na tworzywach metalicznych i ceramicznych oraz zagospodarowywania odpadów (m.in. nowoczesne podzespoły w maszynach, urządzeniach i środkach transportu, innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne w przemyśle, budownictwie, przetwórstwie surowców, technologie wytwarzania odlewów, produkty ze szkła i ceramiki).
  6. Elektrotechnika i przemysł maszynowy – sektor obejmuje produkcję wyrobów elektronicznych, optycznych, urządzeń elektrycznych i mechanicznych, a także produkcję pojazdów, środków transportu oraz ich komponentów (m.in. inżynieria medyczna i sztuczne narządy, urządzenia do terapii i diagnostyki medycznej, nowoczesne maszyny, środki transportu i systemy transportowe, sensory fizyczne, chemiczne oraz biosensory i sieci sensorowe, inteligentne tekstylia, elektronika osobista, technologie automatyzacji i robotyzacji procesów, ogniwa słoneczne trzeciej generacji, optoelektroniczne urządzenia i systemy oraz sieci optyczne).
  7. Przemysły kreatywne i czasu wolnego – obejmuje przemysły kreatywne, projektowanie graficzne, gry komputerowe i oprogramowanie, wzornictwo przemysłowe, architekturę, modę oraz przemysły czasu wolnego (m.in. produkcje filmowe, gry wideo, technologie i rozwiązania dla mediów, projektowanie ubiorów i przedmiotów, systemy informatyczne i aplikacje umożliwiające dostęp np. do informacji turystycznej, rezerwacji miejsc, dostępności oferty turystycznej, aktywna turystyka).

Warto zaznaczyć, że działania podejmowane w zakresie regionalnych inteligentnych specjalizacji są istotnie powiązane z możliwością otrzymania przez Małopolskę wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w obszarze innowacji. Także aktualnie rozwój oparty na innowacjach to konieczność.

INNOWACYJNOŚĆ

Czym jest innowacyjność? To szereg działań podejmowanych przez aktywne i przedsiębiorcze podmioty, otwarte na nowe pomysły, które dążąc do poprawy funkcjonowania danej firmy czy społeczności, wprowadzają w życie niestosowane dotąd rozwiązania. Innowacje to kluczowy element, który wpływa na wizerunek firmy jako nowoczesnej, ale również często to  warunek utrzymania rynkowej pozycji.

INNOWACYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH FIRM 

Postawy małopolskich przedsiębiorców wobec proinnowacyjnych rozwiązań

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przeprowadziło badanie mające na celu diagnozę innowacyjności małopolskich firm. Jak wynika z raportu aż 81% małopolskich firm planuje w ciągi najbliższych dwóch lat wdrożyć przynajmniej jedną innowację. Aktualnie wyraźnie innowacyjność jest domeną dużych przedsiębiorstw, wśród których ponad 80% podejmuje działania w tym zakresie. Barierą we wdrażaniu innowacji są głównie problemy finansowe i niewystarczające środki firm, jak wskazało 59% małopolskich przedsiębiorców biorących udział w badaniu. Duże wsparcie w tym zakresie stanowią środki unijne przeznaczone na wsparcie działalności innowacyjnej. Jednak korzystanie ze wsparcia unijnego w kontekście innowacji jest dość ograniczone, tylko 14% firm skorzystało z takiego wsparcia w ciągu ostatnich dwóch lat. Powodem tego według przedsiębiorców jest zbyt duża biurokracja związana z pozyskaniem i rozliczeniem środków UE. Uzyskanie dotacji unijnej dla firmy to proces długotrwały. Wymaga spełnienia wielu wymogów oraz przygotowania stosownych dokumentów w określonym terminie naboru. Co trzeci podmiot, który realizował działania innowacyjne korzystał ze wsparcia zewnętrznego, głównie z usług uczelni wyższych. W porównaniu do wyników badań z 2016 r. w Małopolsce znacząco wzrósł odsetek firm o potencjale technologicznym na poziomie globalnym, europejskim i krajowym.

Wsparcie dla przedsiębiorców i podejmowane działania w ramach Regionalnej Strategii Innowacji mają doprowadzić do awansu Małopolski w lidze innowacyjnych regionów w skali krajowej i europejskiej.

Firma FLOW posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji oraz doradztwie w zakresie projektów innowacyjnych i badawczo-rozwojowych. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o możliwości pozyskania dofinansowania UE swojego projektu. 

Zapraszamy do współpracy!

Podobał ci się ten artykuł? Udostępnij go innym. Użyj poniższych przycisków, zajmie ci to tylko chwilę.