DOTACJE DLA FIRM MYŚLĄCYCH NA ZIELONO W PERSPEKTYWIE 2014-2020

Polska zobowiązała się do stosowania zapisów Strategii Europa 2020, aby móc korzystać z dofinansowania Unii Europejskiej przewidzianego w perspektywie 2014-2020.

Jednym z priorytetów Strategii jest ochrona środowiska, a w szczególności wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej.

Najważniejsze cele Unii do 2020 r. to:

  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% (w stosunku do poziomu z 1990r.),
  • doprowadzenie do stanu, w którym 20% energii będzie produkowane ze źródeł odnawialnych (OZE),
  • wzrost efektywności energetycznej o 20%.

Sytuacja w Polsce

Niestety gospodarka niskoemisyjna, efektywne korzystanie ze źródeł energii odnawialnej i stan zanieczyszczeń powietrza to w naszym kraju wciąż duży problem. Polskie zasoby energetyczne w ponad 90% pochodzą z węgla kamiennego i brunatnego. Producenci energii w niewielkim stopniu wykorzystują energię z biogazu, wiatru oraz słońca. Województwo małopolskie zajmuje 10 miejsce pod względem udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej. Dodatkowo, stan małopolskiej infrastruktury energetycznej jest niski, przede wszystkim tej na terenach wiejskich. Problemem jest też najwyższa w Polsce wielkość zanieczyszczeń w powietrzu, szczególnie w Krakowie.

GDZIE SZUKAĆ DOFINANSOWANIA?

Aby spełnić wymogi Unii Europejskiej, krajowe programy w nowej perspektywie finansowej uwzględniają konieczność przeznaczenia większej ilości funduszy unijnych na działania związanych z klimatem. Dodatkowo, prawie wszystkie polskie województwa przekażą część środków na wsparcie inwestycji w obszarze gospodarki niskoemisyjnej. W rezultacie, firmy, które planują projekty pro-środowiskowe będą mogły skorzystać z dofinansowanie w obszarze „zielonych energii” z wielu źródeł.

Największa instytucja realizująca Politykę Ekologiczną Państwa, która finansuje inwestycje ochrony środowiska to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz oferuje dotacje, pożyczki, kredyty, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych i umorzenia. Wlatach2013 – 2016 Fundusz będzie dysponował ponad 23 mld złotych ( środki z UE ponad 10 mld zł). Oferta finansowa NFOŚiGW na bieżący rok znajduje się w „Przewodniku po programach priorytetowych 2014 r.„Największe wsparcie zostanie skierowane na: rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, rozwój i  wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, poprawę efektywności energetycznej, poprawę efektywności gospodarowania zasobami naturalnymi, surowcami i materiałami, zapobieganie zmianom klimatu, ekoinnowacje, a także na tworzenie zielonych miejsc pracy.

Małe i średnie firmy, które chcą inwestować w nowe technologie, maszyny i urządzenia obniżające zużycie energii lub termomodernizację budynków, mogą liczyć na nowy program „Poprawa efektywności energetycznej, Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach” – pula budżetowa wynosi 60 mln zł. Program pozwoli małym i średnim przedsiębiorstwom również na dofinansowanie mikroinstalacji OZE.

W ramach krajowych programów operacyjnych wsparcie na ochronę środowiska będzie dostępne w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014. W latach 2014 – 2020 Program będzie dysponował kwotą 27 mld euro. O dofinansowanie mogą starać się m.in. wszyscy przedsiębiorcy lub rolnicy, którzy wyeliminują lub ograniczą w swojej produkcji szkodliwy wpływ na środowisko lub planują inwestycje w OZE. Przykładowe projekty dla firm to: budowa elektrowni i farm wiatrowych, fotowoltaicznych, wodnych lub na biomasę, zwiększenie wydajności energetycznej, wdrożenie BAT (Najlepszej Dostępnej Technologii), termomodernizacje.

Województwa otrzymają aż 28 mld euro do rozdysponowania na dotacje. Urzędy Marszałkowskie aktualnie opracowują uszczegółowienia do Regionalnych Programów Operacyjnych dotyczących wykorzystania pomocy unijnej na najbliższe lata z uwzględnieniem indywidualnych, potrzeb lokalnych.

Małopolski Program Operacyjny 2014 – 2020 przewiduje dofinansowania w celu tematycznym nr 4 „Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach”. Dla przedsiębiorców dedykowane jest działanie „EkoPrzedsiebiorstwa” obejmujące poddziałanie „Poprawa efektywności energetycznej i wzrost wykorzystania OZE w MŚP”. Przykładowe projekty, które mogą być realizowane w ramach tego komponentu to: kompleksowa termomodernizacja budynków, inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (w tym również na użytek własny i na sprzedaż do sieci), wdrożenie energooszczędnych technologii produkcji (np. zamiana technologii, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, wprowadzenie systemów zarządzania energią). Główną grupę beneficjentów wsparcia unijnego w tym działaniu będą mikro, mali i średni przedsiębiorcy inwestujący w poprawę efektywności energetycznej firmy oraz wykorzystujący OZE.

Środki na ochronę środowiska oferować będzie również Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w szczególności w ramach celu: wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.

Zachęcam przedsiębiorców do planowania projektów z zakresu ochrony środowiska, ponieważ przez kolejne 7 lat obszar ten będzie traktowy priorytetowo, co oznacza duże szanse na dotacje unijne.  Mimo, że cele Strategii Europa 2020 wydają się być bardzo ambitne – sądzę, że polskie firmy z pomocą funduszy unijnych zrealizują je.

autor: mgr inż. Beata Piątek , Firma FLOW Projekty Szkolenia, Myślenice, ul. Mickiewicza 7a

artykuł ukazał się w gazecie SEDNO nr.9, wrzesień 2014r.