Regulamin bezpłatnej konsultacji

Postanowienia ogólne

Niniejszy „Regulamin korzystania przez Użytkowników z „Formularza kontaktowego FLOW Bezpłatna Konsultacja” opisuje zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z „Formularza kontaktowego FLOW” dostępnego na stronie internetowej FLOW (www.flowprojekty.eu, w celu uzyskania odpowiedzi na pytania w w n im zawartych.

I. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. FLOW – FLOW Projekty Szkolenia Beata Piątek
 2. Formularz kontaktowy FLOW Bezpłatna Konsultacja – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej www.flowprojekty.eu zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi p.n. Bezpłatna konsultacja.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z „Formularza kontaktowego FLOW” w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminie.

II. Określenie zasad dostępu Użytkowników do „Formularza kontaktowego FLOW Bezpłatna Konsultacja”.

 1. Dostęp do Formularza kontaktowego FLOW Bezpłatna Konsultacja nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
 2. FLOW zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego FLOW Bezpłatna Konsultacja na czas nieoznaczony.
 3. Formularz kontaktowy FLOW Bezpłatna Konsultacja służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością FLOW, w zakresie tematycznym w nim określonym.

III. Warunki korzystania z Formularza kontaktowego FLOW Bezpłatna Konsultacjai zobowiązania Użytkownika

 1. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego FLOW Bezpłatna Konsultacja – Użytkownik dokonuje poniższych czynności:
 • wypełnia formularz poprzez podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, tematu wiadomości i treści wiadomości,
 • potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i że akceptuje jego postanowienia,
 • potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytania i ich archiwizacji,
 • potwierdza chęć kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w formularzu „Wyślij wiadomość”.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego FLOW Bezpłatna Konsultacja zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.
 2. Użytkownik danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 1. Użytkownikowi korzystającemu z Formularza kontaktowego FLOW Bezpłatna Konsultacja przysługuje jednorazowa nieodpłatna konsultacja telefoniczna trwająca nie więcej niż 15 minut.
 2. W przypadku zapisania się ponownie na darmową konsultację przez Użytkownika, który korzystał już z niej w przeszłości, FLOW zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia bezpłatnej konsultacji.

IV. Odpowiedzialność FLOW

 1. FLOW nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego FLOW Bezpłatna konsultacja.
 2. FLOW nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego  wynikający z przyczyn niezależnych od FLOW lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej FLOW.
 3. FLOW zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.flowprojekty.eu.
 4. FLOW zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 5. FLOW zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia konsultacji w przypadku gdy została ona zamówiona przez osobę fizyczną lub przedsiębiorstwo mniejsze niż 5 osób zatrudnionych w formie Umowy o pracę lub umowy o współpracy.

V. Przetwarzanie danych osobowych przez FLOW

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) jest FLOW Projekty Szkolenia Beata Piątek wpisany do CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 681102637 REGON 357091670.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na Formularzu kontaktowym FLOW Bezpłatna konsultacja.
 3. Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić uzyskanie odpowiedzi poprzez Formularz kontaktowy FLOW Bezpłatna konsultacja.
 5. Dane te mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez FLOW tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres: biuro@flowprojekty.pl.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione jedynie:
  • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • innym osobom i podmiotom – w przypadkach innych niż opisany w ppkt a) jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.