Z funduszy UE realizowanych będzie 7 krajowych programów, a także 16 programów regionalnych (RPO) oraz programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Samorządy województw zarządzać będą większą niż poprzednio pulą środków – ok. 40%, wobec 25% w latach 2007-2013.

PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 – ALOKACJA OK. 115 MLD ZŁ (27,41 MLD EURO)

W największym pod względem alokacji programie na lata 2014-2020, dostępne będą fundusze wzmacniające zrównoważony rozwój kraju. Zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, w tym przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę zdrowia i kulturę. Na znaczeniu zyskają także energetyka i służba zdrowia, szczególnie systemy ratownictwa medycznego. Beneficjentami PO IiŚ będą zarówno podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, jak i przedsiębiorstwa. Priorytety programu to:

 • Rozbudowa dróg krajowych i kolei w sieci TEN-T i poza nią.
 • Drogi krajowe w miastach, obwodnice i trasy wylotowe.
 • Ekologiczny transport miejski – tabor szynowy, trolejbusowy i autobusowy, kolej aglomeracyjna.
 • Lepsza infrastruktura śródlądowa i portowa.
 • Nowoczesne szpitale ponadregionalne i laboratoria medyczne, w tym diagnostyka chorób aktywności zawodowej.
 • Ratownictwo medyczne: nowe oddziały ratunkowe w szpitalach, lotniska lub lądowiska, bazy lotniczego pogotowia ratunkowego.
 • Odnawialne źródła energii – elektrownie wodne, wiatrowe, biopaliwa.
 • Energooszczędna gospodarka w miastach i przedsiębiorstwach, w tym kompleksowa termomodernizacja budynków.
 • Rozbudowa i modernizacja przesyłania, magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego.
 • Rozbudowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków.
 • Zmniejszanie ryzyka powodzi i suszy.
 • Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury

PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ – ALOKACJA OK. 36 MLD ZŁ (8,61 MLD EURO)

PO IR to drugi pod względem budżetu program na lata 2014-2020 i największym w UE finansujący badania, rozwój oraz innowacje.Najważniejszym jego założeniem jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki – oraz wdrożenia ich wyników na rynek. Program pomoże przekształcić pomysły w innowacyjne produkty, usługi i technologie, czyli przejść „od pomysłu do rynku”. Finansowane będą głównie przedsięwzięcia wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, tj. wybrane dziedziny gospodarki i nauki, stanowiące potencjał rozwojowy kraju i regionów. Priorytety programu to:

 • Współpraca biznesu i nauki.
 • Wsparcie przedsiębiorstw w ich działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, w tym bony dla przedsiębiorców.
 • Wsparcie badań o wysokim, międzynarodowym potencjale.
 • Innowacyjne technologie w ochronie środowiska.
 • Wsparcie w zakresie internacjonalizacji krajowych klastrów kluczowych.
 • Wsparcie firm korzystających z usług instytucji otoczenia biznesu.
 • Coraz większy udział środków zwrotnych – lepszy dostęp do rynku kapitałowego dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Wsparcie kierowane tam, gdzie potencjał rozwojowy jest najwyższy (inteligentne specjalizacje).

PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ – ALOKACJA OK. 19 MLD ZŁ (4,69 MLD EURO)

PO WER to odpowiedź na potrzebę reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, adaptacyjności, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wspierane będą też innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Priorytety programu to:

 • Pomoc osobom młodym:

– w podjęciu zatrudnienia (np. staże, praktyki zawodowe, szkolenia, dopłaty dla firm na zatrudnienie osób młodych),
– wsparcie przedsiębiorczości osób młodych (dotacje na założenie własnej firmy).

 • Kształcenie studentów i doktorantów:

– realizacja studiów we współpracy z pracodawcami,
– rozwój kompetencji kluczowych, najważniejszych z punktu widzenia pracodawców, rozszerzanie oferty studiów w językach obcych.

 • Reformy w obszarze zatrudnienia, pomocy społecznej i edukacji.
 • Indywidualizacja pomocy dla osób bezrobotnych.
 • Szerszy wachlarz usług zdrowotnych (np. standardy usług opieki dla osób starszych).
 • Modernizacja programów nauczania – np. w zakresie wykorzystania ICT oraz kompetencji technicznych i ścisłych.
 • Lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej – uproszczenia prawa, usprawnienia w sądach gospodarczych, lepsze usługi publiczne dla firm.

 

PROGRAM POLSKA CYFROWA – ALOKACJA OK. 9 MLD ZŁ (2,17 MLD EURO)

Program, skupiający się na obszarze cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego internetu, nowoczesnych i przyjaznych e-usług publicznych oraz rozwoju cyfrowych umiejętności społeczeństwa.Odbiorcami wsparcia będą przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna i samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe. Priorytety programu to:

 • Dostęp do szybkiego Internetu:

– do 2020 r. mieszkańcy Polski będą mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s,
– ponad 2 mln osób, głównie mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast, uzyska możliwość dostępu do szybkiego internetu.

 • Sprawy administracyjne dostępne dla każdego online:

– do 2023 r. wdrożone będą nowe e-usługi publiczne dla obywateli oraz przedsiębiorców,
– możliwe będzie korzystanie z usług elektronicznej administracji w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie,
– uzyskamy dostęp do elektronicznych usług z zakresu zdrowia, edukacji, zamówień publicznych, sądownictwa itp.

 • Większy dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego czy nauki poprzez upublicznienie wybranych zbiorów w Internecie.
 • Zachęcenie ludzi do korzystania z Internetu:

– wsparcie z zakresu rozwoju cyfrowych umiejętności zostanie skierowane do mieszkańców ponad tysiąca gmin w całym kraju, głównie na obszarach wiejskich i małych miast;
– ponad 400 tys. osób nabędzie kompetencje, które pozwolą im na świadome korzystać z treści dostępnych w internecie oraz dostępnych nowoczesnych e-usług publicznych.

 • Większa konkurencyjność rynku telekomunikacyjnego.
 • Nowa jakość funkcjonowania nowoczesnej administracji publicznej.

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE – ALOKACJA OK. 132 MLD ZŁ (31,3 MLD EURO)

Zwiększanie konkurencyjności województw oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych, to główny cel programów, które będą zarządzane przez Urzędy Marszałkowskie. Nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu, co również znajdzie swoje odzwierciedlenie w regionalnych inteligentnych specjalizacjach. Budżet wszystkich 16 RPO wynosi ok. 31,3 mld euro. Jest to niemal 40% (wzrost z ok. 25%) wszystkich środków na lata 2014-2020.

Informacja prasowa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju , 26.02.2015r.