dotacja zus 2019 wyniki konkursu

 

Nabory do konkursu o dotacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach Programu Prewencji Wypadkowej odbyły się połowie 2019 roku. Mimo bardzo dużego zainteresowania konkursem, eksperci ZUS zgodnie z obietnicą i zapisami regulaminu ocenili je przed końcem 2019r. Znamy zatem beneficjentów Programu, którzy będą realizować swoje projekty w 2020 r.

Procedura przyznawania dotacji przewiduje najpierw ogłoszenie wyników konkursu na stronie ZUS (wyniki już są LINK ) a następnie kontakt z firmami, którym przyznano dotacje ZUS w celu potwierdzenia danych firmy, wskazania osoby do podpisania umowy oraz konta, na które ZUS przeleje dotację.

Następnie ZUS przesyła umowę o dofinansowanie z prośbą o jej podpisanie i ewentualne uwagi co do jej treści.

Od momentu podpisania umowy ze strony ZUS można już realizować projekt tj. wydatkować środki zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie jeśli jest taka potrzeba. Można jednak poczekać do momentu, kiedy ZUS przeleje na konto wskazane w umowie 50% wnioskowanej dotacji wtedy dokładamy swoje 50% do dotacji i kwotę wyliczoną jako wkład własny, który wynika z procentowego poziomu dofinansowania.

Po zakończeniu realizacji projektu należy go rozliczyć zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie ZUS oraz wskazówkami eksperta ZUS, który merytorycznie oceniał/oceniała wniosek.

Finalnym etapem jest kontrola na miejscu realizacji projektu przeprowadzana przez osoby reprezentujące ZUS, których zadaniem jest sprawdzenie prawidłowości wszystkich dokumentów, terminów, zakupów, procedur, spełnienia wyznaczonych wymogów. W trakcie kontroli jest sporządzany protokół podpisany przez kontrolujących oraz przedstawiciela firmy (beneficjenta dotacji ZUS). Jeśli kontrola zakończy się pozytywnie – ZUS w ciągu 30 dni prześle pozostałe 50% dotacji na konto beneficjanta.

Rozliczenie projektu z dotacją ZUS nie jest proste, dlatego FLOW proponuje usługę polegającą na kompleksowym rozliczeniu dotacji ZUS od momentu podpisania umowy o dofinansowanie do momentu kontroli, której zawsze bierzemy udział w imieniu naszych klientów.

Gwarantujemy poprawność na każdym etapie rozliczenia dotacji ZUS a w przypadku zaistnienia różnic pomiędzy deklarowanymi we wniosku zakupami a planowanymi – pomagamy uzyskać od ZUS zgodę na wprowadzenia tych zmian do umowy.

 Zapraszam do współpracy.

 Beata Piątek FLOW