Przykłady projektów

Program Dofinansowania Płatników 

 

Wydatki w ramach dotacji ZUS 2024

 

wyślij zapytanie

W ramach Programu Dofinansowania Płatników ZUS 2024 firma może sfinansować działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. Dotacja z ZUS pokrywa wydatki na projekty inwestycyjne i projekty doradcze. Poniżej szczegółowa lista działań, które podlegają dofinansowaniu.

PRZYKŁADOWE działania w projektach inwestycyjnych ZUS 2024

1. Zakup i instalacja osłon stałych i ruchomych chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi, występującymi w niebezpiecznych strefach maszyn i innych urządzeń technicznych, np. osłon nastawnych, blokujących, blokujących z ryglowaniem, sterujących, zamykających się samoczynnie.
Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 150.000 zł.

2. Zakup i instalacja urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi występującymi w niebezpiecznych strefach maszyn i innych urządzeń technicznych, tj. urządzeń: blokujących, zezwalających, sterujących podtrzymywanych, oburęcznego sterowania, czułych na nacisk, aktywnych optoelektronicznych (np. kurtyny i promienie świetlne, skanery laserowe), sterujących krokowych, ograniczających.
Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 180.000 zł.

3. Zakup i instalacja do maszyn lub innych urządzeń technicznych uzupełniających środków ochronnych (czyli realizujących funkcję zatrzymania awaryjnego) do odłączania i rozpraszania energii (np.: izolacyjnych odłączników całej maszyny lub jej określonych części od wszystkich źródeł zasilania z możliwością ich zamykania na klucz lub w inny sposób w położeniu odłączenia).
Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 180.000 zł.

4. Zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa.

5. Zakup i instalacja urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach w miejscu pracy, np.: ręczne detektory toksycznych gazów, wiatromierze, belki świetlne, sygnalizatory świetlne oraz akustyczno-optyczne sygnalizatory stref występowania zagrożenia, takich jak: strefy ruchu maszyn, miejsca awarii, wykopy, drogi wewnątrzzakładowe, zbiorniki.
W przypadku sygnalizacji drogowej dopuszcza się wyłącznie zakup urządzeń ostrzegawczych przeznaczonych do stosowania na wewnątrzzakładowych drogach niepublicznych.
Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 30.000 zł.

6. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem elektromagnetycznym z wyłączeniem promieniowania optycznego.

7. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem jonizującym,

8. Zakup i instalacja kabin oraz obudów ekranów i osłon dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych,

9. Zakup i instalacja tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych chroniących przed hałasem,

10. Zakup i instalacja wyrobów oraz ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.).

11.  Zakup i instalacja elektrycznych systemów oświetleniowych w celu zapewnienia zgodnych z aktualnymi normatywami parametrów oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy (bez ingerencji w wewnętrzny układ elektryczny opraw).
Dofinansowaniu podlega instalacja elektryczna doprowadzona do opraw oświetleniowych od najbliższej rozdzielni oświetleniowej wraz z jej wyposażeniem.
Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 60.000 zł.

12. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym,

13. Zakup środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, np. elastyczne osłony izolacyjne, uziemiacze, drążki izolacyjne/manewrowe, akustyczno-optyczne wskaźniki napięcia, hak ewakuacyjny.

14. Zakup i instalacja środków technicznych ochrony antyelektrostatycznej zapobiegającej rażeniom człowieka oraz zapłonowi atmosfer wybuchowych przez wyładowania elektrostatyczne,

15.  Zakup i instalacja urządzeń i elementów klimatyzacji ogólnej do stosowania w warunkach mikroklimatu gorącego lub zimnego (np. centrali klimatyzacyjnych, centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wentylatorów, filtrów, nawiewników powietrza, regulatorów, przewodów) pod warunkiem występowania przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników mikroklimatu gorącego/zimnego na stanowiskach pracy spowodowanego emisją ciepła/zimna z maszyn i procesów technologicznych).
Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 200.000 zł.

16. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej i miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej do stosowania w warunkach zagrożenia szkodliwymi czynnikami chemicznymi lub pyłowymi (np. obudowy, okapy, ssawki, dygestoria, komory laminarne, filtry, filtropochłaniacze, urządzenia do odpylania na sucho i na mokro, cyklony, elektrofiltry, wentylatory, czerpnie, wyrzutnie, klapy zwrotne i pożarowe, przepustnice, przewody i kształtki wentylacyjne, stoły do obróbki skrawaniem i spawania zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, urządzenia i elementy miejscowej wywiewnej wentylacji i filtracji powietrza ścian, kabin i komór lakierniczych, urządzenia wentylacji indywidualnej).

17. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej innych niż wymienione w punkcie 16.
Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 200.000 zł.

18.  Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np.: siatki ochronne, zabezpieczenia na krawędzi ciągów komunikacyjnych i innych otworów w stropach, podesty stacjonarne, rusztowania ruchome – przejezdne (z wyłączeniem innych typów rusztowań) oraz drabiny rozstawne jezdne z podestem roboczym wyposażonym w zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.
Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 40.000 zł.

19.  Zakup maszyn i urządzeń z ruchomym podestem roboczym, służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, przewoźne), w tym wózki kompletacyjne podnoszące pracownika wraz z ładunkiem.
Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 50.000 zł.

20. Zakup środków technicznych do obudowy wykopów ziemnych służących wyłącznie zabezpieczeniu pracowników podczas wykonywania doraźnych prac naprawczych prowadzonych w wykopach o głębokości do 3 m, o dopuszczalnym nacisku gruntu do 30 kN/m2 (w szczególności szalunki typu boks z uchwytami rozporowymi lub punktowymi, szalunki typu słupowego).
Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 60.000 zł.

21.  Zakup środków technicznych zabezpieczających przed dostępem do stref pracy pracowników, np. tymczasowe balustrady/bariery ze stałym oznakowaniem ostrzegawczym, itp.
Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 25.000 zł.

22. Zakup i instalacja urządzeń o udźwigu maksymalnym do 450 kg służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów, np.:
a. ręczne wózki platformowe oraz platformowe dwunożycowe,
b. schodołazy
c. wciągniki z jednym uchwytem mocującym,
d. żurawiki,
e. wciągarki z jednym uchwytem mocującym,
f. suwnice,
g. chwytaki i manipulatory (samojezdne, prowadzone i podwieszane),
h. wozidła prowadzone (o maksymalnej prędkości jezdnej/roboczej do 6 km/h),
i. wyciągi towarowe (windy dekarskie),
j. dźwigi towarowe małe (bez prawa wstępu osób do kabiny),
k. egzoszkielety pasywne.
Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 40.000 zł.

23. Zakup urządzeń służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego:
a. wózków jezdniowych do przemieszczania palet (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej wysokości unoszenia do 3,5 m) wyłącznie z napędem elektrycznym takie, jak: wózki prowadzone, podestowe,
b. ręcznie prowadzonych ciągników do wózków, np. magazynowych (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej prędkości jezdnej do 6 km/h),
c. urządzeń do transportu pionowego osób chorych, niepełnosprawnych, zmarłych w zakresie jednej kondygnacji, np. podnośniki rehabilitacyjne,
d. schodołazów do transportu osób,
e. zestawów do zrywki drewna (przyczepa leśna z żurawiem, bez ograniczenia udźwigu).
Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 40.000 zł.

24. Zakup wyposażenia stanowisk pracy, które ma na celu ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, szczególnie obciążenia o charakterze statycznym poprzez umożliwienie wykonywania pracy fizycznej w pozycji naprzemiennie, stojącej i siedzącej lub w pozycji stojącej z podparciem, z zachowaniem dobrej stabilności postawy. Dofinansowaniu podlegają istniejące stanowiska pracy, które ze względu na występujące duże obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego wymagają modernizacji. Możliwe jest dofinansowanie zakupu:
a. specjalistycznych stołów (np. tapicerskich, spawalniczych) z automatyczną regulacją wysokości blatu w zakresie co najmniej 50 cm lub automatyczną regulacją odchylenia blatu min. 30 stopni (np. hydrauliczna, elektryczna),
b. specjalistycznych stołów/foteli dla pacjentów/klientów wykorzystywanych w gabinetach, np. medycznych, fizjoterapeutycznych, kosmetycznych, fryzjerskich. Stoły/fotele muszą posiadać funkcję automatycznej regulacji oparcia oraz wysokości w zakresie co najmniej 30 cm (np. hydrauliczna, elektryczna),
c. stołów do balsamacji z automatyczną regulacją wysokości (np. elektryczna, hydrauliczna).

Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 40.000 zł.

25.  Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, np.: urządzenia do dezynfekcji i sterylizacji (sterylizatory parowe, urządzenia do dezynfekcji powierzchni i powietrza), komory laminarne, komory bezpiecznej pracy BSC, śluzy sanitarne, stacje do mycia i dezynfekcji środków ochrony indywidualnej, stacje do dezynfekcji rąk, natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, urządzenia do bezpiecznego przechowywania niebezpiecznych czynników biologicznych.
Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 50.000 zł.

26. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne, np. urządzenia do bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych (np. bezpieczne szafy, bezpieczne pojemniki), natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, środki do ograniczania wycieków (np. wanny, sorbenty), przemysłowe systemy detekcji toksycznych lub wybuchowych gazów.
Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 80.000 zł.

27.  Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu ewakuacyjnego, sprzętu do pracy w tzw. „dostępie linowym” oraz urządzeń kotwicznych.

PRZYKŁADOWE działania w projektach doradczych

 1. Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.
 2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy, takich jak:
  1.  czynniki chemiczne i pyły,
  2.  czynniki biologiczne,
  3.  czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat itp.),
  4.  czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym itp.).

Powyższe pomiary mogą być wykonywane wyłącznie jako element innych działań przewidzianych wnioskiem, np. ocena skuteczności działań inwestycyjnych, ocena ryzyka zawodowego, dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej itp. (w przypadku czynników szkodliwych pomiary powinny być wykonywane przez akredytowane laboratoria). 

Zakres i rodzaj projektów inwestycyjnych finansowanych z dotacji ZUS jest bardzo szeroki.

 

 • W trakcie oceny merytorycznej eksperci ZUS analizują zasadność zastosowania proponowanych rozwiązań,
 • Zakupy inwestycyjne muszą być racjonalnie uzasadnione,  
 • Dofinansowanie mogą być objęte tylko zakupy wyszczególnione w powyższym katalogu, 
 • ZUS przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z ZUS

KIEDY NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI O DOTACJĘ Z ZUS w 2024 r.?

Termin składania wniosków w konkursie ZUS w 2024r. :

26 lutego 2024r. do 27 marca 2024r.

 

Jak możemy pomóc?

Doradzimy, jak wybrać najbardziej efektywne sposoby redukcji ryzyka poprzez:  

 • analizę działalności firmy i narażenia pracowników na ryzyko, 
 • analizę pomysłu/koncepcji planowanych zakupów oraz  weryfikację pod względem zgodności z wytycznymi ZUS,
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w formie wymaganej przez ZUS, 
 • opracowanie ocen ryzyka zawodowego,
 • opracowanie oceny wydatku energetycznego.