WŁASNE ŹRÓDŁO ENERGII – CZY TO MOŻLIWE?

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) to szansa na rozwój energooszczędnego budownictwa i zwiększenie zużycia „zielonej energii”. Polska ma szansę spełnić unijne wymogi, by zapewnić do 2020 r. min. 15% udziału energii OZE w konsumpcji całkowitej energii.

 

Co oznacza Prosument?

 

Prosument to podmiot, który produkuje jakieś dobro, a następnie je zużywa na potrzeby własne. Może np. produkować energię elektryczną, by chociaż częściowo uniezależnić się od dostawcy sieciowego oraz obniżyć koszty utrzymania nieruchomości, produkcji lub usług.  Dodatkowo, ustawa pozwala na odsprzedaż prosumentowi nadwyżki energii wyprodukowanej we własnej instalacji do zakładu energetycznego. Prosumentem może być osoba fizyczna, bez konieczności prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Wsparcie dla Prosumentów

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił Program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Prosument”. Program ma na celu m.in. promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich. Dofinansowanie w ramach programu można uzyskać na zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla budownictwa mieszkaniowego.

Wnioskodawcami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadające prawo do dysponowania budynkiem. „Dysponowanie” budynkiem to prawo własności, w tym współwłasność lub użytkowanie wieczyste.

 

Gdzie szukać dofinansowania?

 

W latach 2014-2015 w ramach programu pilotażowego dostępne są środki w wysokości 400 mln zł. Wsparcie wkrótce będą oferować jednostki samorządu terytorialnego (gminy), które wezmą udział w programie i zdobędą środki na dofinansowania. W dalszej kolejności będą udzielać pożyczek wraz z dotacjami wnioskodawcom z obszaru swojej gminy. Nabór wniosków dla gmin prowadzi w trybie ciągłym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do dyspozycji samorządów jest 100 mln. złotych. Finansowanie będzie również udostępnione za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pula środków dla funduszy to 100 mln. złotych. Prosumenci, którzy są już przygotowani do aplikowania o wsparcie swoich przedsięwzięć mogą od 24 maja 2015r. ubiegać się o kredyt z dopłatą w Banku Ochrony Środowiska w ramach Programu „Prosument”. Tutaj do dyspozycji jest 200 mln. złotych.

 

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć

 

W ramach programu „Prosument” można finansować zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć obejmujących wyłącznie instalacje źródeł ciepła. Instalacja źródła ciepła musi być połączona z instalacją do produkcji energii elektrycznej.

W programie „małe i mikro instalacje” to:

 • źródło ciepła opalane biomasą o mocy cieplnej do 300 kWt,
 • pompa ciepła o mocy cieplnej do 300 kWt,
 • kolektor słoneczny o mocy cieplnej do 300 kWt,
 • system fotowoltaiczny o mocy elektrycznej do 40 kWp,
 • mała elektrownia wiatrowa o mocy elektrycznej do 40 kWe,
 • mikrokogeneracja o mocy elektrycznej do 40 kWe,

Warto pamiętać, że finansowanie obejmuje jedynie istniejące lub będące w budowie budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne.

Jakie środki można pozyskać? 

Budżet na realizację programu w latach 2015 – 2022 wynosi do 800 mln. złotych. Część z tych środków będzie dostępna w formie dotacji – ok. 240 mln., pozostała kwota  to dofinansowanie zwrotne (kredyt) w wysokości ok. 560 mln. złotych.

 • Osoba fizyczna może wnioskować o 100 tys. złotych lub 150 tys. złotych dla więcej niż jednego źródła OZE.
 • Spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa może pozyskać od 300 tys. złotych dla jednego i do 450 tys. złotych dla większej liczby źródeł OZE.

Zależnie od rodzaju instalacji, prosument może liczyć na dotację w wysokości od 20 – 40% kosztów kwalifikowanych projektu. Dotacja do 15% (w 2015 roku do 20%) dotyczy instalacji na biomasę, z pompą ciepła, czy kolektorem słonecznym do 300 kWt). Dotację do 30% (w 2015 roku do 40%) można pozyskać dla instalacji fotowoltaicznej, elektrowni wiatrowej, mikrokogeneracji do 40 kWe. Pożyczka udzielana jest łącznie z dotacją. BOŚ oferuje oprocentowanie stałe pożyczki 1% w skali roku w okresie finansowania do 15 lat.

 


Rośne zainteresowanie fotowoltaiką

 

Program Prosument cieszy się bardzo dużym zainteresowanie szczególnie w województwie małopolskim. Średnia wartość planowanych do dofinansowania projektów to 40 tys. złotych i w większości dotyczą one instalacji fotowoltaicznych. To uzasadnione, ponieważ energia słoneczna jest w Polsce najłatwiejszym do wykorzystania odnawialnym źródłem energii. Panele fotowoltaiczne można umieszczać na dachach lub elewacjach, przetwarzają promieniowanie słoneczne na energię elektryczną w sposób wydajniejszy niż biomasa czy biogaz. Niezależnie od temperatury, intensywności nasłonecznienia, czy kąta padania promieni słonecznych, generują stałą moc prądu, która tylko nieznacznie spada podczas zachmurzenia.

Dzięki nowej ustawie praktycznie każdy może stać się prosumentem.
Korzyści jest wiele:

 • uniezależnienie od dostawcy sieciowego,
 • korzystanie z darmowej energii,
 • możliwość sprzedaży nadwyżek energii do sieci,
 • oraz skorzystanie ze wsparcia finansowego dla prosumentów,
 • oprócz korzyści finansowych, prosumenci produkują „zieloną energię” chroniąc środowisko naturalne.

autor: mgr inż. Beata Piątek
FLOW Projekty Szkolenia, www.flowproejkty.pl

Artykuł ukazał się w miesięczniku SEDNO, 05.2015r.