Ulga podatkowa – wsparcie dla przedsiębiorców, o którym warto wiedzieć!

 Polska Strefa Inwestycji (PSI) to rodzaj wsparcia udzielanego firmom, które planują nowe inwestycje. Inwestując w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, można korzystać ze zwolnienia z podatku CIT lub PIT w wysokości nawet do 70% wartości realizowanej inwestycji przez 12 lub 15 lat, niezależnie od tego, czy inwestycja jest realizowana na gruntach prywatnych czy publicznych.

Wysokość pomocy publicznej, jaką możesz uzyskać, w postaci zwolnienia z podatku, jest obliczana na podstawie wielkości wydatków inwestycyjnych na nowy projekt lub kosztów nowo utworzonych miejsc pracy w ciągu dwóch lat. Wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji zastąpiło specjalne strefy ekonomiczne, które będą funkcjonować do 31 grudnia 2026 roku.

Podstawa prawna 

Polska Strefa Inwestycji funkcjonuje od 2018 roku, będąc następcą specjalnych stref ekonomicznych, które funkcjonowały przez ponad dwie dekady. Ramy prawne dla ISP stanowi ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji oraz akt wykonawczy do niej, zawierający nowelizację przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji. Nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2023 roku.

Forma wsparcia 

Wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji może otrzymać każde przedsiębiorstwo, które:

 • planuje nową inwestycję
 • spełni określone kryteria ilościowe i jakościowe.

Ulga podatkowa na podstawie Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji jest możliwa do uzyskania dla firm z większości branż produkcyjnych lub z wybranych sektorów usługowych, które planują realizować nowe projekty inwestycyjne takie jak:
1. utworzenie nowego zakładu,
2. zwiększenie zdolności produkcyjnej,
3. wprowadzenie nowych produktów,
4. zmiana procesu produkcyjnego,
5. nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty.

Warunki uzyskania decyzji o wsparciu

W celu skorzystania z ulgi podatkowej należy wystąpić z wnioskiem o decyzję o wsparciu (DoW), która wydawana jest przez podmiot zarządzający właściwą Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Udzielana ulga podatkowa jest formą regionalnej pomocy inwestycyjnej. Limit zwolnienia z podatku dochodowego ustalany jest na podstawie kosztów nowej inwestycji albo 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników. Procent udzielonej pomocy publicznej zależy od wielkości przedsiębiorcy i wybranej lokalizacji.

Wysokość pomocy publicznej dostępnej np. na obszarze małopolski wynosi 40% dla dużych przedsiębiorstw, 50% dla średnich przedsiębiorstw oraz 60% dla małych i mikro przedsiębiorstw.

Od 16.02.2023r. wzrosła pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Małopolsce Zachodniej. Dla 4 powiatów  oświęcimskiego, wadowickiego, olkuskiego i chrzanowskiego ulga wynosi o 10% więcej tj.

 • 50% – dla dużych przedsiębiorców
 • 60% – dla średnich
 • 70% – dla mikro i małych firm.

W ramach ISP przedsiębiorca jest zwolniony z płacenia podatku dochodowego przez okres obowiązywania decyzji o wsparciu, do 100% podatku, aż do wyczerpania dostępnej puli pomocy publicznej. Wszystkie firmy mają 12 lat na wykorzystanie pomocy publicznej, natomiast obszary objęte wcześniej statusem specjalnej strefy ekonomicznej – 15 lat.

Kryteria jakościowe dla inwestycji początkowej 

Projekty przemysłowe i projekty usługowe mają nieco inne kryteria do spełnienia. W przypadku projektów przemysłowych przedsiębiorcy muszą wybierać spośród 13 kryteriów, które dzielą się na trwałość społeczną (8 pozycji) i trwałość ekonomiczną (5 pozycji). Z kolei projekty usługowe mają do spełnienia listę 12 kryteriów, na której znajduje się 7 pozycji dotyczących trwałości społecznej i 5 pozycji dotyczących trwałości ekonomicznej. W obu przypadkach konieczne jest spełnienie 4, 5 lub 6 kryteriów (w zależności od regionu realizacji inwestycji).

Kryteria dla projektu z sektora produkcyjnego

Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego

 • Nowa inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju lub z inteligentnymi specjalizacjami województwa
  • Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich
  • Tworzenie powiązań regionalnych
  • Robotyzacja i automatyzacja procesów
  • Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego
  • Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
  • Nowa inwestycja w odnawialne źródła energii
  • Status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy

Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego

 • Tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy
  • Prowadzenie działalności o niskim negatywnym wpływie na środowisko naturalne
  • Lokalizacja projektu/inwestycji
  • Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
  • Działania w zakresie opieki nad pracownikami

Kryteria dla projektu z sektora usługowego  

Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Podobne jak dla sektora produkcyjnego oprócz kryterium przynależności do Krajowego Klastra Kluczowego.

Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego

 • Tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia,
  • Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko naturalne
  • Lokalizacja projektu/inwestycji
  • Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkolnictwem branżowym
  • Działania w zakresie opieki nad pracownikami

Koszty kwalifikowane dla nowego projektu

Koszty kwalifikowane to jeden z najważniejszych elementów związanych z decyzją o wsparciu. Wskazują one wysokość zwolnienia podatkowego. Można do nich zaliczyć:

 • koszty inwestycji w tym: zakup gruntów, zakup środków trwałych lub ich rozbudowa, najem nieruchomości, leasing maszyn i urządzeń, zakup wartości niematerialnych i prawnych

lub

 • dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie koszty ponoszone przez przedsiębiorcę mogą zostać uznane za kwalifikowane podczas kontroli końcowej, już po realizacji nowej inwestycji.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy:  

 • Analizę szans uzyskania decyzji o wsparciu w tym kryteriów wejścia i zasad przyznawania regionalnej pomocy publicznej.
 • Kompleksową analizę korzyści i zobowiązań wynikających z decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji Wskazanie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji.
 • Opracowanie dokumentów koniecznych do ubiegania się o decyzję o wsparciu, w tym wniosku o wydanie decyzji, biznesplanu, innych wymaganych dokumentów oraz uczestniczenie w negocjacjach z podmiotem zarządzającym właściwą Specjalną Strefą Ekonomiczną.
 • Kompleksowe wsparcie w procesie rozliczenia ulgi podatkowej.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 507-119-029 , mailowego flow@flowprojekty.eu lub w formie konsultacji on-line. Chętnie pomożemy Ci pozyskać decyzję o wsparciu.

Zespół FLOW

Podobał Ci się ten artykuł? Udostępnij go innym. Użyj poniższych przycisków, zajmie to tylko chwilę.

Ulga termomodernizacyjna – szansą na obniżenie podatku nawet o 16960 zł

Z końcem kwietnia mija termin rocznego rozliczenia podatkowego za 2020rok. Jeśli w mijających 3 latach wydaliście pieniądze na poprawę standardu energetycznego domu – warto w zeznaniu podatkowym rozliczyć ulgę na termomodernizację.

 Ulga termomodernizacyjna – Podstawa prawna

 Korzystanie z ulgi termo modernizacyjnej jest możliwe od 1 stycznia 2019 r. na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246).

[Ulga termomodernizacyjna - skorzystaj Obniż podatek dochodowy – rozlicz wydatki na termomodernizację budynku[/caption]

Ulga termo modernizacyjna – dla kogo?

 

Z odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać jedynie właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, które zostały wybudowane tj. oddane do użytkowania. Ulga nie przysługuje na wydatki związane z budynkiem będącym w budowie, w trakcie nadbudowy, rozbudowy lub przebudowy.

 Prace termomodernizacyjne prowadzone muszą być wyłącznie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, czyli w budynku wolno stojącym lub w budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną całość. Aby mieć prawo do odliczeń związanych z ulgą termomodernizacyjną, w budynku mieszkalnym możliwe jest wydzielenie maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego. Całkowita powierzchnia lokalu użytkowego nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej budynku.

 Przykład:

Właściciel budynku wolnostojącego, który ma jedynie funkcję użytkową planuje zmienić jego przeznaczenie na mieszkalno-użytkowy i dokonał w tym celu koniecznego zgłoszenia do starostwa powiatowego.

 W tej sytuacji, jeśli właściciel zamierza np. zainstalować na budynku instalację fotowoltaiczną – wydatki na jej realizacje może zakwalifikować do odliczeń w ramach ulgi termo modernizacyjnej.

Ulga przysługuje również w sytuacji, kiedy:

 1. wynajmujemy dom, który podlega termomodernizacji,
 2. nie ma technicznych możliwości montażu instalacji (np. fotowoltaicznej) na naszym domu i montujemy instalację na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym,

Przykład:

Właściciel budynku zabytkowego mieszkalnego jednorodzinnego, zamierza zainstalować na nim kolektory słoneczne. Ze względu na jego zabytkowy charakter nie może ich zainstalować na dachu. Wykorzystuje sąsiedni budynek gospodarczy.

Ponieważ instalacja będzie ogrzewać budynek mieszkalny – można w tej sytuacji skorzystać z odliczenia w ramach ulgi termo modernizacyjnej.

Jakie wydatki podlegają uldze termo modernizacyjnej?

Aby skorzystać z ulgi termo modernizacyjnej należy zsumować wydatki ściśle związane z termomodernizacją istniejącego domu, które przyczyniają się do oszczędności energii potrzebnej do ogrzania budynku.

Wykaz konkretnych wydatków związanych z „przedsięwzięciem termomodernizacyjnym” znajdziecie w Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termo modernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).

Wydatki na prace podlegające odliczeniu to:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych,

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych,

 d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

 Ważne!

Podatnik nie jest obowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego, w tym przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 Wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi podlegające odliczeniu :

 •  materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub do zabezpieczenia przed zawilgoceniem
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury
 • kocioł gazowy lub olejowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej
 • kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania Ekoprojektu
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej, instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, systemu ogrzewania elektrycznego
 • pompa ciepła z osprzętem
 • kolektor słoneczny z osprzętem
 • ogniwo fotowoltaiczne z z osprzętem
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
 • materiały budowlane obejmujące system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu
 • opracowanie audytu energetycznego budynku
 • wykonanie analizy termograficznej budynku
 • opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac termo modernizacyjnych
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów
 • wymiana stolarki zewnętrznej: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych
 • wymiana elementów lub wykonanie nowej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • montaż kotła gazowego lub olejowego kondensacyjnego
 • montaż pompy ciepła;
 • montaż kolektora słonecznego
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego
 • montaż instalacji fotowoltaicznej
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

 Przykład:

 Właściciel budynku poniósł wydatki na zakup i montaż okien i w rezultacie nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na energię niezbędna do ogrzewania tego budynku.

W tej sytuacji można skorzystać z ulgi termo modernizacyjnej.

 Przykład:

Właściciel budynku poniósł wydatki na zakup i wymianę szyb w oknach na szyby zespolone i w rezultacie nastąpiło ograniczenie strat ciepła.

W tej sytuacji nie można skorzystać z ulgi termo modernizacyjnej ponieważ wydatek dotyczy wymiany elementów stolarki a nie jak mówi rozporządzenie – wymiany okien.

 Ważne

Aby skorzystać z ulgi termo modernizacyjnej – podatnik musi zakończyć przedsięwzięcie termomodenizacyjne w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwsze wydatki .

 Ile można zaoszczędzić na uldze termo modernizacyjnej?

 Rozliczenie ulgi termo modernizacyjnej należy rozpocząć od zsumowaniu wydatków poniesionych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Następnie trzeba te wydatki odjąć od dochodu lub przychodu (jeśli rozliczamy się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych). Maksymalna kwota odliczeń wynosi 53 000 zł dla jednego podatnika. Jeśli rozliczenie dotyczy małżonków to limit odliczenia przysługuje każdemu z małżonków odrębnie i wynosi w sumie 106 000 zł. Po uwzględnieniu ulgi można zatem zaoszczędzić od 9010 zł do 16960 zł.

Potwierdzenie wydatków na przedsięwzięcie termo modernizacyjne

Wysokość wydatków należy ustalić na podstawie faktur wystawionych przez dostawcę usług, materiałów lub sprzętów. Jeśli faktura zawiera podatek VAT jest on również uwzględniany w wydatkach jeśli podatnik nie ma możliwości jego odliczenia. Datą poniesienia wydatku jest dzień sprzedaży określony na fakturze VAT.

 Przykład:

 Właściciel budynku niebędący płatnikiem podatku VAT, poniósł wydatek na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w wysokości 12 300 zł, w tym 2 300 zł wynosi podatek VAT.

 Kwota 2 300 zł nie zostanie odliczona, zatem należy uwzględnić w wydatkach kwotę brutto 12 300 zł.

 Unikamy podwójnego finansowania

 Nie można kwalifikować do odliczeń wydatków, które zostały:

 1) pokryte ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z innych źródeł publicznych np. z funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

 2) odliczone od przychodu lub uwzględniona w ramach innych ulg podatkowych

 WAŻNE:

 Wolne od podatku są dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek w ramach programów:

 „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych

„Mój Prąd”, którego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Firma FLOW posiada doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji, grantów, pożyczek oraz doradztwie w zakresie korzystania z ulg podatkowych. 

Zapraszamy do współpracy!

Podobał ci się ten artykuł? Udostępnij go innym. Użyj poniższych przycisków, zajmie ci to tylko chwilę.