Elektroniczne systemy do obsługi wniosków unijnych

Systemy informatyczne do składania i rozliczania wniosków unijnych 

Instytucje organizujące nabory wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programów regionalnych i ogólnopolskich korzystają z systemów informatycznych przeznaczonych do składania dokumentacji aplikacyjnej. Niestety nie ma jednolitego narzędzia lub systemu poprzez, który osoba lub firma zainteresowane udziałem w wybranym konkursie mogłyby złożyć wniosek.

Od kilku lat nie ma już możliwości ubiegania się o dotacje lub dofinansowanie z w/w programów Unii Europejskiej poprzez wypełnienie i dostarczenie dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Często zdarzają się sytuacje, że wartościowe wnioski, opracowane starannie i zgodnie z regulaminami konkursu są odrzucane ze względu na nieprawidłowości i błędy popełnianie przez wnioskodawców podczas składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym.

LSI

Lokalne systemy informatyczne zwane czasem generatorami wniosków są dedykowane poszczególnym programom. Na przykład LSI 2014 został uruchomiony dla obsługi RPO WSL 2014-2020 wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

System e-RPO jest lokalnym systemem informatycznym wspierającym wdrażanie RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Podobny lokalny system informatyczny obsługuje proces przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach operacyjnych programów ogólnopolskich składanych np. do:

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: lsi.ncbr.gov.pl

Polskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju LSI1420

SOWA

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) jest aplikacją przeznaczoną do kompleksowej obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

System SOWA służy do przygotowania i przesłania do właściwej instytucji wniosku o dotację. Dostęp do systemu SOWA możliwy jest pod adresem www.sowa.efs.gov.pl.

Każda instytucja organizująca nabór wniosków o dofinansowanie udostępnia regulamin i instrukcję korzystania z systemu informatycznego. Trzeba jednak pamiętać, że dokumenty te zmieniają się często dlatego należy zawsze korzystać z wersji aktualnej.

Lokalne systemy informatyczne są także narzędziem do kontaktu z oceniającymi wniosek urzędnikami i ekspertami, którzy mają wgląd w dokumentację aplikacyjną. Zatem w przypadku kiedy wniosek podlega ocenie formalnej lub merytorycznej i wnioskodawca zostanie wezwany do dokonania wyjaśnień lub uzupełnień – zawiadomienie pojawi się tylko w lokalnym systemie informatycznym. Wnioskodawca nie otrzyma pisemnego wezwania do wykonania uzupełnień.

Niestety terminy na dostarczenie odpowiedzi są bardzo krótkie i w zależności od konkursu jest to np. 7 dni kalendarzowych co daje 5 dni roboczych.

Wnioskodawcy korzystają z lokalnych systemów informatycznych do momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

SL 2014

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Wnioskodawca staje się automatycznie Beneficjentem i musi korzystać z systemu SL2014 https://sl2014.gov.pl

Jest to aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego obowiązująca dla wszystkich programów regionalnych i operacyjnych realizowanych w Polsce ramach Funduszy Europejskich 2014-2020.

System jest narzędziem do rozliczania procesu realizacji projektu. Korzystając z niego należy składać wnioski o płatność, opracowywać harmonogramy płatności, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację, przekazywać niezbędne dokumenty i uzupełnienia. Poprzez system odbywa się również dokumentowanie realizacji postępowań o zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane prowadzone w ramach projektu.

Podczas podpisywania umowy o dofinansowanie beneficjent nadaje uprawnienia dostępu do sytemu wskazanym osobom. Należy pamiętać, że upoważniamy te osoby nie tylko do korzystania z systemu, ale również do kontaktów telefonicznych i meilowych z pracownikami Instytucji obsługującej rozliczenie projektu.

Logowanie do systemu odbywa się z wykorzystaniem: Profilu Zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Darmowym sposobem na uzyskanie dostępu osób upoważnionych do systemu sl2014 jest założenie konta w portalu pz.gov.pl lub w przypadku posiadania e-dowodu oraz zainstalowanego czytnika można skorzystać z opcji e-dowód.

Mam nadzieję, że ten krótki przewodnik po najważniejszych systemach informatycznych stosowanych do aplikowania o dotacje i rozliczania projektów unijnych ułatwi zrozumienie części skompilowanych zasad korzystania z  Funduszy Europejskich w ramach rożnych programów pomocowych.  

Podobał ci się ten artykuł? Udostępnij go innym. Użyj poniższych przycisków, zajmie ci to tylko chwilę.