KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE – NABÓR WNIOSKÓW

kredyt na innowacje

Kto może wnioskować o kredyt    

Wnioskodawcą mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium RP  i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.

Na co przeznaczony jest kredyt technologiczny  

Kredyt można przeznaczyć na realizację projektu (inwestycji technologicznej), której celem jest nabycie i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Wydatki kwalifikowalne w ramach kredytu

 1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, po spełnieniu warunku że:
  a) zostanie przedstawiony operat szacunkowy opracowany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, potwierdzający wartość nieruchomości
  b) zostanie przedstawiona opinia rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana zgodnie z celem projektu,
  c) w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków UE, środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
  d) nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej
 2. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części.
 3. Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych
 4. Zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych
 5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how, wiedza techniczna)
 6. Koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesione do dnia zakończenia realizacji inwestycji
 7. Wydatki na studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Wysokość wsparcia

Województwo mazowieckie

Region

Mikro/Małe

Średnie

Powiat warszawski zachodni

40%

30%

Miasto Warszawa (do 31.12.2017)

35%

25%

Miasto Warszawa (od 01.01.2018)

30%

20%

Pozostałe regiony Mazowsza

55%

45%

Pozostałe województwa

Nazwa województwa

Mikro/Małe

Średnie

Dolnośląskie

45%

35%

Kujawsko-Pomorskie

55%

45%

Lubelskie

70%

60%

Lubuskie

55%

45%

Łódzkie

55%

45%

Małopolskie

55%

45%

Opolskie

55%

45%

Podkarpackie

70%

60%

Podlaskie

70%

60%

Pomorskie

55%

45%

Śląskie

45%

35%

Świętokrzyskie

55%

45%

Warmińsko-Mazurskie

70%

60%

Wielkopolskie

45%

35%

Zachodniopomorskie

55%

45%

Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

Termin składania wniosków 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć od 15 października 2019 r. do 27 lutego 2020 r..Konkurs podzielony jest na 3 rundy:

1.      od 15.10.2019 r. do 07.01.2020 r. (runda 1);

2.      od 08.01.2020 r. do 03.02.2020 r. (runda 2);

3.      od 04.02.2020 r. do 27.02.2020 r. (runda 3), godz. 16:00.

Opracowano na podstawie informacji zamieszczonej na stronie: BGK 

PRZEMYSŁ 4.0 TRANSFORMACJA TECHNOLOGICZNA I CYFROWA

Przemysł 4.0 technologie przyszłości

Przemysł 4.0   

Przemysł 4.0 to proces transformacji technologicznej i organizacyjnej firm. Polega głównie na  zmianie modelu biznesowego i integracji łańcucha wartości w  cyklu życia produktu.

Warunkiem skutecznej transformacji jest wykorzystanie technologii cyfrowych oraz danych by osiągnąć sukces biznesowy i przewagę konkurencyjną na rynku. Efektem wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 są inteligentne cyfrowe produkty i powiązane z nimi usługi. 

Fabryka Przyszłości 

Fabryka Przyszłości to nowoczesny zakład produkcyjny, wykorzystujący zaawansowane technologie ITC oraz inteligentną analizę danych.  W fabryce przyszłości maszyny, urządzenia i pracownicy  komunikują się̨ ze sobą w warstwie wirtualnej tworzącej wirtualną kopię  procesów produkcyjnych. 

Dojrzałość cyfrowa firmy

Poziom dojrzałości cyfrowej firmy to jej zdolność do skutecznego wykorzystywania
technologii cyfrowych w celu osiągania wyznaczonych celów strategicznych i zdobywania
przewagi konkurencyjnej.

Lista kluczowych technologii przemysłu 4.0

• Duże zbiory danych (big data)
• Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (VR, virtual reality ; AR, augmented reality
• Sztuczna Inteligencja (AI, artificial intelligence)
• Blockchain
• Nowe generacje robotów przemysłowych w tym roboty kolaborujące, roboty autonomiczne
• Chmura obliczeniowa ( cloud computing )
• Przemysłowy Internet Rzeczy (IOT) w tym technologie bezprzewodowe, sensoryka
• Wytwarzanie przyrostowe (druk 3D)
• Symulacja komputerowa w tym Digital Twin
• Cyberbezpieczeństwo

Aspekty biznesowe

Firma działająca w obszarze nowych technologii, która planuje transformację do poziomu „Fabryki Przyszłości” musi rozważyć wdrożenie następujących elementów:
•Model biznesowy 4.0
•Inteligentny produkt
•Personalizacja produktów i usług
•Integracja łańcucha wartości
•Inteligentne systemy zarządzania danymi w firmie 4.0
•Inteligentny łańcuch dostaw

Opracowano na podstawie materiałów „Przemysł 4.0 przekrojowy, inspirujący i praktyczny warsztat dla menadżerów przedsiębiorstw”, Transition Technologies PSC sp. z o. o.