Ulga podatkowa – wsparcie dla przedsiębiorców, o którym warto wiedzieć!

 Polska Strefa Inwestycji (PSI) to rodzaj wsparcia udzielanego firmom, które planują nowe inwestycje. Inwestując w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, można korzystać ze zwolnienia z podatku CIT lub PIT w wysokości nawet do 70% wartości realizowanej inwestycji przez 12 lub 15 lat, niezależnie od tego, czy inwestycja jest realizowana na gruntach prywatnych czy publicznych.

Wysokość pomocy publicznej, jaką możesz uzyskać, w postaci zwolnienia z podatku, jest obliczana na podstawie wielkości wydatków inwestycyjnych na nowy projekt lub kosztów nowo utworzonych miejsc pracy w ciągu dwóch lat. Wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji zastąpiło specjalne strefy ekonomiczne, które będą funkcjonować do 31 grudnia 2026 roku.

Podstawa prawna 

Polska Strefa Inwestycji funkcjonuje od 2018 roku, będąc następcą specjalnych stref ekonomicznych, które funkcjonowały przez ponad dwie dekady. Ramy prawne dla ISP stanowi ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji oraz akt wykonawczy do niej, zawierający nowelizację przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji. Nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2023 roku.

Forma wsparcia 

Wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji może otrzymać każde przedsiębiorstwo, które:

 • planuje nową inwestycję
 • spełni określone kryteria ilościowe i jakościowe.

Ulga podatkowa na podstawie Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji jest możliwa do uzyskania dla firm z większości branż produkcyjnych lub z wybranych sektorów usługowych, które planują realizować nowe projekty inwestycyjne takie jak:
1. utworzenie nowego zakładu,
2. zwiększenie zdolności produkcyjnej,
3. wprowadzenie nowych produktów,
4. zmiana procesu produkcyjnego,
5. nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty.

Warunki uzyskania decyzji o wsparciu

W celu skorzystania z ulgi podatkowej należy wystąpić z wnioskiem o decyzję o wsparciu (DoW), która wydawana jest przez podmiot zarządzający właściwą Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Udzielana ulga podatkowa jest formą regionalnej pomocy inwestycyjnej. Limit zwolnienia z podatku dochodowego ustalany jest na podstawie kosztów nowej inwestycji albo 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników. Procent udzielonej pomocy publicznej zależy od wielkości przedsiębiorcy i wybranej lokalizacji.

Wysokość pomocy publicznej dostępnej np. na obszarze małopolski wynosi 40% dla dużych przedsiębiorstw, 50% dla średnich przedsiębiorstw oraz 60% dla małych i mikro przedsiębiorstw.

Od 16.02.2023r. wzrosła pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Małopolsce Zachodniej. Dla 4 powiatów  oświęcimskiego, wadowickiego, olkuskiego i chrzanowskiego ulga wynosi o 10% więcej tj.

 • 50% – dla dużych przedsiębiorców
 • 60% – dla średnich
 • 70% – dla mikro i małych firm.

W ramach ISP przedsiębiorca jest zwolniony z płacenia podatku dochodowego przez okres obowiązywania decyzji o wsparciu, do 100% podatku, aż do wyczerpania dostępnej puli pomocy publicznej. Wszystkie firmy mają 12 lat na wykorzystanie pomocy publicznej, natomiast obszary objęte wcześniej statusem specjalnej strefy ekonomicznej – 15 lat.

Kryteria jakościowe dla inwestycji początkowej 

Projekty przemysłowe i projekty usługowe mają nieco inne kryteria do spełnienia. W przypadku projektów przemysłowych przedsiębiorcy muszą wybierać spośród 13 kryteriów, które dzielą się na trwałość społeczną (8 pozycji) i trwałość ekonomiczną (5 pozycji). Z kolei projekty usługowe mają do spełnienia listę 12 kryteriów, na której znajduje się 7 pozycji dotyczących trwałości społecznej i 5 pozycji dotyczących trwałości ekonomicznej. W obu przypadkach konieczne jest spełnienie 4, 5 lub 6 kryteriów (w zależności od regionu realizacji inwestycji).

Kryteria dla projektu z sektora produkcyjnego

Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego

 • Nowa inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju lub z inteligentnymi specjalizacjami województwa
  • Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich
  • Tworzenie powiązań regionalnych
  • Robotyzacja i automatyzacja procesów
  • Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego
  • Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
  • Nowa inwestycja w odnawialne źródła energii
  • Status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy

Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego

 • Tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy
  • Prowadzenie działalności o niskim negatywnym wpływie na środowisko naturalne
  • Lokalizacja projektu/inwestycji
  • Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
  • Działania w zakresie opieki nad pracownikami

Kryteria dla projektu z sektora usługowego  

Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Podobne jak dla sektora produkcyjnego oprócz kryterium przynależności do Krajowego Klastra Kluczowego.

Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego

 • Tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia,
  • Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko naturalne
  • Lokalizacja projektu/inwestycji
  • Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkolnictwem branżowym
  • Działania w zakresie opieki nad pracownikami

Koszty kwalifikowane dla nowego projektu

Koszty kwalifikowane to jeden z najważniejszych elementów związanych z decyzją o wsparciu. Wskazują one wysokość zwolnienia podatkowego. Można do nich zaliczyć:

 • koszty inwestycji w tym: zakup gruntów, zakup środków trwałych lub ich rozbudowa, najem nieruchomości, leasing maszyn i urządzeń, zakup wartości niematerialnych i prawnych

lub

 • dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie koszty ponoszone przez przedsiębiorcę mogą zostać uznane za kwalifikowane podczas kontroli końcowej, już po realizacji nowej inwestycji.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy:  

 • Analizę szans uzyskania decyzji o wsparciu w tym kryteriów wejścia i zasad przyznawania regionalnej pomocy publicznej.
 • Kompleksową analizę korzyści i zobowiązań wynikających z decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji Wskazanie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji.
 • Opracowanie dokumentów koniecznych do ubiegania się o decyzję o wsparciu, w tym wniosku o wydanie decyzji, biznesplanu, innych wymaganych dokumentów oraz uczestniczenie w negocjacjach z podmiotem zarządzającym właściwą Specjalną Strefą Ekonomiczną.
 • Kompleksowe wsparcie w procesie rozliczenia ulgi podatkowej.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 507-119-029 , mailowego flow@flowprojekty.eu lub w formie konsultacji on-line. Chętnie pomożemy Ci pozyskać decyzję o wsparciu.

Zespół FLOW

Podobał Ci się ten artykuł? Udostępnij go innym. Użyj poniższych przycisków, zajmie to tylko chwilę.