Kredyt ekologiczny w 2024r. – 660 mln. PLN dla firm

Kredyt ekologiczny dla firm w 2024r

Uzyskaj Kredyt Ekologiczny i zyskaj dotację na modernizację swojej infrastruktury. Nasza firma specjalizuje się w doradztwie i przygotowaniu wniosków o bezzwrotną dotację w ramach Kredytu Ekologicznego. Pomagamy przedsiębiorcom w poprawie efektywności energetycznej, oferując wsparcie w procesie aplikacji oraz maksymalny zwrot inwestycji.

Nowe szanse na zdobycie dotacji na inwestycje ekologiczne w 2024r

Kredyt Ekologiczny to bezzwrotna dotacja oferowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), mająca na celu wspieranie inwestycji przedsiębiorstw w poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację posiadanej infrastruktury. Program oferuje szerokie możliwości finansowania dla przedsiębiorstw, które chcą przyczynić się do ograniczenia zużycia energii pierwotnej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Co można osiągnąć dzięki Kredytowi Ekologicznemu?

Dzięki Kredytowi Ekologicznemu przedsiębiorstwa mogą sfinansować modernizację posiadanych budynków oraz infrastruktury, a także wprowadzić technologie i rozwiązania ekologiczne, które przyczynią się do zmniejszenia śladu węglowego. Dotacja pokrywa od 15% do 80% wydatków związanych z projektem, w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji.

Kto może skorzystać z Kredytu Ekologicznego?

Z Kredytu Ekologicznego mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski,
 • spełniają kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • posiadają zdolność kredytową.

Jakie projekty kwalifikują się do dofinansowania?

Środki uzyskane z Kredytu Ekologicznego można przeznaczyć m.in. na:

 • termomodernizację budynków,
 • modernizację infrastruktury przedsiębiorstwa,
 • nabycie ekologicznych urządzeń i instalacji,
 • wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne,
 • instalację odnawialnych źródeł energii, w tym paneli fotowoltaicznych.

  WAŻNE!

Przed opracowaniem wniosku o dofinansowanie

zwróć się do banku współpracującego z BGK o wystawienie promesy kredytowej.

Promesa jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

Jakie są warunki dofinansowania i alokacja środków?

W ramach drugiej tury naboru w 2024 roku, alokacja środków wynosi 660 mln złotych. W przypadku np. województwa małopolskiego wysokość dofinansowania wynosi:

 • dla małych firm: 70% w powiatach chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim, wadowickim; 60% w pozostałych powiatach,
 • dla średnich firm: 60% w powiatach chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim, wadowickim; 50% w pozostałych powiatach.

Limit wydatków w ramach projektu wynosi 50 mln EUR. Efektem modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia.

Kiedy można składać wnioski o dotacje?

Terminy składania wniosków w 2024 roku są następujące:

 • rozpoczęcie składania wniosków: 25 kwietnia,
 • zakończenie składania wniosków: 25 lipca.

Czy konieczny jest audyt energetyczny?

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć audyt energetyczny przedsięwzięcia termo modernizacyjnego, który potwierdzi zasadność termomodernizacji budynku lub innej infrastruktury. Audyt efektywności energetycznej musi zawierać ocenę stanu technicznego obiektu, analizę możliwości poprawy efektywności energetycznej, a także oszacowanie oszczędności energetycznych możliwych do osiągnięcia dzięki modernizacji.

Jakie banki współpracują z BGK przy wdrażaniu Kredytu Ekologicznego?

Aby otrzymać Kredyt Ekologiczny, należy uzyskać promesę kredytową od jednego z banków komercyjnych współpracujących z BGK. Wśród nich znajdują się m.in. Alior Bank, Bank BPS, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, i wiele innych.

Dodatkowe informacje i załączniki do wniosku

Wśród załączników do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć m.in. kopię promesy kredytu ekologicznego, dokument audytu wraz z aktualnymi świadectwami charakterystyki energetycznej budynków, a także szkic sytuacyjny przedstawiający obszar objęty projektem. 

 WAŻNE!

 Przygotuj dodatkowe informacje i załączniki do wniosku.

Starannie opracowany Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami gwarantuje pozyskanie dotacji z BGK.

 

Skorzystaj z Kredytu Ekologicznego, aby poprawić efektywność energetyczną swojej firmy i przyczynić się do ochrony środowiska. Dzięki temu programowi możesz uzyskać wsparcie finansowe, które umożliwi ci realizację innowacyjnych projektów i osiągnięcie znacznych oszczędności energetycznych. Działaj teraz, aby uzyskać dotację i rozpocząć drogę ku zrównoważonej przyszłości!

Najczęściej zadawane pytania (FAQs)

Czy każdy przedsiębiorca może skorzystać z Kredytu Ekologicznego? Kredyt Ekologiczny jest dostępny dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na terytorium Polski, spełniających kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz posiadających zdolność kredytową.

Jakie projekty kwalifikują się do dofinansowania? Kredyt Ekologiczny można przeznaczyć m.in. na termomodernizację budynków, modernizację infrastruktury przedsiębiorstwa, nabycie ekologicznych urządzeń i instalacji, wymianę źródła ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii, oraz instalację fotowoltaiczną.

Czy konieczny jest audyt energetyczny przy składaniu wniosku o Kredyt Ekologiczny? Tak, do wniosku należy dołączyć audyt energetyczny przedsięwzięcia termo modernizacyjnego, który potwierdzi zasadność termomodernizacji budynku lub innej infrastruktury.

Jaki jest termin składania wniosków o Kredyt Ekologiczny w 2024 roku? Składanie wniosków rozpoczyna się 25 kwietnia i kończy 25 lipca 2024 roku.

Jakie jest kryterium dofinansowania w województwie małopolskim? W powiatach chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim i wadowickim dofinansowanie dla małych firm wynosi 70%, a dla średnich 60%. W pozostałych powiatach województwa małopolskiego dofinansowanie dla małych firm to 60%, a dla średnich 50%.

Jakie banki współpracują z BGK w ramach Kredytu Ekologicznego? Lista banków współpracujących z BGK jest długa i obejmuje m.in. Alior Bank, Bank BPS, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, i wiele innych.

Podsumowanie

Kredyt Ekologiczny to doskonała okazja dla przedsiębiorców, którzy chcą zmodernizować swoją infrastrukturę i poprawić efektywność energetyczną. Program oferuje wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji, pozwalając firmom na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych. Skorzystaj z tej szansy, aby zrealizować swoje cele związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Zdobądź dotację już dziś i rozpocznij modernizację swojego przedsiębiorstwa!

Jak możemy pomóc?

Doradzimy, jak wybrać najbardziej efektywne sposoby poprawy efektywności energetycznej i jakie rozwiązania ekologiczne zastosować poprzez:  

 • analizę działalności firmy
 • analizę pomysłu/koncepcji planowanych zakupów oraz  weryfikację pod względem zgodności z wytycznymi BGK
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w formie wymaganej przez BGK

Oferujemy także:  

 • Opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów.
 • Kompleksową analizę możliwości pozyskania dofinansowania z programów krajowych i regionalnych. 
 • Opracowanie dodatkowych dokumentów koniecznych do ubiegania się o dotację na cyfryzację 
 • Kompleksowe wsparcie w procesie rozliczenia dotacji i kontroli projektów w okresie trwałości.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 507-119-029 , mailowego flow@flowprojekty.eu lub w formie konsultacji on-line.

Zespół FLOW

Podobał Ci się ten artykuł? Udostępnij go innym. Użyj poniższych przycisków, zajmie to tylko chwilę.

Dotacja ZUS w 2024r. – 120 mln. PLN dla firm

Ruszają dotacje z ZUS 2024

Przedsiębiorcy, którzy chcą realizować projekty poprawy warunków pracy swoich pracowników mogą złożyć wniosek i ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie ZUS. W aktualnym konkursie Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje dofinansowania do 300 tys. złotych na zakup urządzeń technicznych, które poprawią BHP wnioskodawcy.

NOWE SZANSE NA ZDOBYCIE DOTACJI ZUS W 2024 roku

Corocznie ZUS przeprowadza Konkurs w ramach Programu dofinansowania płatników na podstawie przepisów:
1) ustawy systemowej;
2) ustawy wypadkowej;
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890, 1933), dalej k.c.;

Celem Konkursu w ramach Programu dofinansowania jest wsparcie projektów, których rezultatem będzie poprawa BHP, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania negatywnego działania ryzyka na stanowiskach pracy. Realizacja projektów ma przyczynić się do utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

W kolejnych sekcjach artykułu omówione zostaną warunki uczestnictwa w konkursie, rodzaje projektów rekomendowanych do dofinansowania, termin naboru oraz wysokość dofinansowania, które można otrzymać z ZUS. Zapoznanie się z tymi informacjami odpowiednio wcześniej, pozwoli na lepsze przygotowanie się do opracowania wniosku o dofinansowanie z ZUS.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z ZUS w 2024? 

Dofinansowanie ZUS w 2024r. może otrzymać wnioskodawca, który spełnia łącznie poniższe wymagania:

1) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

2) nie zalega z opłacaniem podatków

3) nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem

4) nie ubiega się o kolejne dofinansowanie ZUS przed okresem trzech lat od wypłaty ostatniego dofinansowania ZUS

5) nie ubiega się o kolejne dofinansowanie ZUS przez okresem trzech lat od zwrotu dofinansowania ZUS.

 WAŻNE!

Przed opracowaniem wniosku o dofinansowanie z ZUS sprawdź czy nie zalegasz z opłacaniem składek w ZUS .

Nawet niewielka zaległość skutkuje odrzuceniem wniosku.

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE Z ZUS W 2024?

Bezzwrotne dofinansowanie z ZUS w 2024roku można przeznaczyć na projekty poprawy warunków pracy i BHP. Dokumentacja konkursowa określa szczegółowo co można kupić za dotację.

Wnioskodawca może dostać dofinansowanie na projekt, który dotyczy negatywnego oddziaływania poniższych parametrów w środowisku pracy:

 • mikroklimat

 • czynniki chemiczne i pyły, czynniki biologiczne, czynniki mechaniczne, czynniki elektryczne

 • hałas

 • drgania

 • oświetlenie elektryczne

 • promieniowanie jonizujące i optyczne

 • pole elektromagnetyczne

 • obciążenie fizyczne

Dofinansowanie ZUS można przeznaczyć na zakup urządzeń technicznych, które zapewnią:

1) bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy

2) ochronę przed hałasem, drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym

3) prawidłowe oświetlenie miejsc i stanowisk pracy i ochronę przed promieniowaniem optycznym

4) ochronę przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną

5) poprawę stanu powietrza poprzez jego oczyszczenie i prawidłową wentylację

6) bezpieczeństwo pracowników przy pracach na wysokości, w zagłębieniach itp.

7) odciążenie układu mięśniowo-szkieletowego przy ręcznych pracach transportowych

8) poprawę BHP w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i biologiczne

Dodatkowo, dofinansowanie ZUS można wykorzystać na zakup środków ochrony indywidualne.

Szczegółowe wydatki, które można zgłaszać do dofinansowania z ZUS w 2024r. znajdują się na http://www.flowprojekty.eu/przyklady-projektow-finansowanych-z-zus/

 WAŻNE!

Podczas oceny wniosku eksperci z CIOP analizują dostarczone dokumenty.

Starannie opracowany Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami gwarantuje pozyskanie dofinansowania ZUS.

 

JAKIE SĄ LIMITY DOFINANSOWANIA Z ZUS W 2024?     

Maksymalne dofinansowanie ZUS wynosi:

1) dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 złotych brutto

2) dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000,00 złotych brutto

Minimalna kwota dofinansowania w konkursie ZUS wynosi 10 000,00 złotych brutto.

Poziom dofinansowania ZUS w 2024r. jest dla wszystkich podmiotów jednakowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% planowanych zakupów w projekcie.

Całkowita kwota kwota dofinansowania ZUS w 2024r. w konkursie przeznaczona na dofinansowanie wniosków z ZUS w 2024r. wynosi 120 000 000,00 złotych.

Należy pamiętać, że nie można dostać dofinansowania na maszyny i urządzenia produkcyjne. Ponadto, dla wszystkich kategorii zakupów inwestycyjnych ZUS określił maksymalne wartości kwoty dofinansowania wskazane w Katalogu działań inwestycyjnych.

WAŻNE!

Warto dokładnie przeanalizować Katalog działań inwestycyjnych

i wyeliminować działania, które nie podlegają dofinansowaniu.

 

KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Z ZUS W 2024?

Wnioski o dofinansowanie będzie można przesyłać od 26 lutego 2024 r. do 27 marca 2024 r.

Przy ocenie poprawności formalnej wniosku o dofinansowanie ZUS brany będzie pod uwagę termin złożenia wniosku za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl i wygenerowane potwierdzenie złożenia wniosku.

 Jak możemy pomóc?

Doradzimy, jak wybrać najbardziej efektywne sposoby redukcji ryzyka poprzez:  

 • analizę działalności firmy i narażenia pracowników na ryzyko

 • analizę pomysłu/koncepcji planowanych zakupów oraz  weryfikację pod względem zgodności z wytycznymi ZUS

 • opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w formie wymaganej przez ZUS

 • opracowanie ocen ryzyka zawodowego do wniosku o dofinansowanie z ZUS 2024

 • opracowanie oceny wydatku energetycznego, wykazu źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach, dokumentacji zdjęciowej,

 • opracowanie innych niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie z ZUS 2024r.

Przykładowe projekty realizowane przez FLOW w poprzednich konkursach znajdują się na http://www.flowprojekty.eu/dotacje-zus-wybrane-projekty/

Oferujemy:  

 • Opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów.
 • Kompleksową analizę możliwości pozyskania dofinansowania z programów krajowych i regionalnych. 
 • Opracowanie dodatkowych dokumentów koniecznych do ubiegania się o dotację na cyfryzację 
 • Kompleksowe wsparcie w procesie rozliczenia dotacji i kontroli projektów w okresie trwałości.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 507-119-029 , mailowego flow@flowprojekty.eu lub w formie konsultacji on-line.

Zespół FLOW

Podobał Ci się ten artykuł? Udostępnij go innym. Użyj poniższych przycisków, zajmie to tylko chwilę.