Dotacja na cyfryzację 2024: Przegląd możliwości

Jak pozyskać dotację na cyfryzacje w 2024r.

W dobie dynamicznego rozwoju technologii, dotacja na cyfryzację 2024 stanowi kluczowe wsparcie dla przedsiębiorstw dążących do zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku. Cyfryzacja, czyli proces wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych, pozwala na usprawnienie działania firmy, zwiększenie efektywności oraz poprawę jakości świadczonych usług. W związku z tym, warto przyjrzeć się dostępnym możliwościom pozyskania dotacji na cyfryzację w 2024 roku.

NOWE SZANSE NA ZDOBYCIE DOTACJI W 2024 roku

Dotacje na cyfryzację mogą być przeznaczone na różne cele, takie jak wdrożenie systemów informatycznych, zakup sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników czy rozwój e-usług. Warto zatem zastanowić się, jakie konkretne potrzeby ma nasze przedsiębiorstwo i jakie rozwiązania technologiczne mogą przyczynić się do jego rozwoju.

W kolejnych sekcjach artykułu omówione zostaną rodzaje dotacji na cyfryzację, sposoby pozyskania wsparcia, programy dotacyjne oraz usługi doradcze w zakresie cyfryzacji. Zapoznanie się z tymi informacjami pozwoli na lepsze zrozumienie tematu oraz wybór odpowiedniej ścieżki rozwoju dla własnej firmy.

RODZAJE DOTACJI NA CYFRYZACJĘ

W 2024 roku przedsiębiorstwa mogą liczyć na różnorodne dotacje na cyfryzację, które mają na celu wspieranie procesu transformacji cyfrowej. W zależności od potrzeb firmy, można skorzystać z dotacji na transformację cyfrową, dotacji na wdrożenie nowych technologii IT czy dotacji na szkolenia pracowników. Warto zatem przyjrzeć się bliżej poszczególnym rodzajom dotacji, aby wybrać najbardziej odpowiednie dla swojego przedsiębiorstwa.

Dotacja na transformację cyfrową jest wsparciem finansowym, które pozwala na przeprowadzenie kompleksowej cyfryzacji przedsiębiorstwa. Może obejmować takie działania jak wdrożenie systemów informatycznych, zakup sprzętu komputerowego, rozwój e-usług czy szkolenia pracowników. W porównaniu z innymi dotacjami IT, dotacja na transformację cyfrową ma szerszy zakres i pozwala na realizację bardziej kompleksowych projektów.

Warto również zwrócić uwagę na dotacje na wdrożenie nowych technologii IT, które są skierowane do przedsiębiorstw planujących inwestycje w konkretne rozwiązania technologiczne. Takie dotacje mogą obejmować wsparcie na zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego czy usług związanych z wdrożeniem nowych technologii.

Kolejnym rodzajem dotacji są dotacje na szkolenia pracowników w zakresie cyfryzacji. Wsparcie to pozwala na podnoszenie kwalifikacji pracowników, co przekłada się na lepsze wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwie. Szkolenia mogą dotyczyć zarówno obsługi konkretnych systemów informatycznych, jak i ogólnych kompetencji cyfrowych.

Podsumowując, dotacje na cyfryzację dostępne w 2024 roku są zróżnicowane i dostosowane do różnych potrzeb przedsiębiorstw. Wybierając odpowiednią dotację, warto zastanowić się nad konkretnymi celami, jakie chcemy osiągnąć dzięki wsparciu finansowemu, oraz jakie działania są niezbędne do przeprowadzenia skutecznej transformacji cyfrowej. 

WAŻNE!

Przed opracowaniem wniosku o dotację przygotuj

Plan Transformacji Cyfrowej.

Zwiększysz swoje szanse na dotację.

JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ NA CYFRYZACJĘ?

Pozyskanie dotacji na cyfryzację może być kluczowe dla rozwoju przedsiębiorstwa. Aby zwiększyć szanse na uzyskanie wsparcia finansowego, warto zastosować się do kilku wskazówek dotyczących składania wniosku o dotacje.

Przede wszystkim, należy dokładnie przeanalizować dostępne programy dotacyjne i wybrać ten, który najlepiej odpowiada potrzebom firmy. Następnie, warto przygotować szczegółowy Plan Transformacji Cyfrowej, który pomoże uzasadnić konieczność realizacji zgłaszanego do dofinansowania projektu. Dokument powinien zdefiniować indywidualną i dostosowaną do potrzeb przedsiębiorstwa ścieżkę transformacji cyfrowej. Plan Transformacji Cyfrowej obejmuje:

I. Diagnozę przedsiębiorstwa w tym model biznesowy, aspekt dojrzałości cyfrowej, poziomu wykorzystania technologii cyfrowych, wskazanie i uzasadnienie obszarów potencjału do przeprowadzenia transformacji cyfrowej, ocenę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa,

II. Rekomendacje wdrożenia działań i technologii umożliwiających przeprowadzenie skutecznej transformacji cyfrowej w tym: charakterystykę proponowanych rozwiązań, analizę kosztów wdrożenia, korzyści z wdrożenia i potencjalne ryzyka; uzasadnienie finansowe wybranego wariantu j inwestycji, możliwe źródła finansowania.

Ważne jest również, aby w opracowując wniosek o dotacje przedstawić realistyczne i wiarygodne prognozy finansowe oraz założenia techniczne. Warto również zadbać o odpowiednią prezentację wniosku, dbając o przejrzystość i czytelność tekstu oraz dostarczenie wszystkich wymaganych załączników.

W niektórych przypadkach warto rozważyć skorzystanie z pomocy w zdobyciu dotacji, np. z usług doradczych. Profesjonalne doradztwo może przyspieszyć proces pozyskiwania dotacji, pomagając w przygotowaniu wniosku oraz w negocjacjach z instytucjami udzielającymi wsparcia finansowego.

Oto kilka kroków, które warto podjąć, aby pozyskać dotacje na cyfryzację:

 1. Zapoznanie się z dostępnymi programami dotacyjnymi i wybór odpowiedniego dla potrzeb firmy.
 2. Przygotowanie szczegółowego planu działań, uwzględniającego cele, zakres prac, harmonogram oraz korzyści dla przedsiębiorstwa.
 3. Przedstawienie realistycznych prognoz finansowych i technicznych w wniosku o dotacje.
 4. Zadbanie o odpowiednią prezentację wniosku, dbając o przejrzystość i czytelność tekstu oraz dostarczenie wszystkich wymaganych załączników.
 5. Rozważenie skorzystania z usług doradczych w celu uzyskania pomocy w zdobyciu dotacji.

Podsumowując, dotacje można pozyskać, stosując się do powyższych wskazówek oraz korzystając z profesjonalnego wsparcia. Dzięki temu przedsiębiorstwa mają szansę na uzyskanie niezbędnych środków na przeprowadzenie cyfryzacji i rozwój swojej działalności.

WAŻNE!

Podczas oceny wniosku eksperci analizują dostarczone dokumenty.

Starannie opracowany Plan Transformacji Cyfrowej pomoże w

uzasadnieniu konieczności pozyskania dotacji na cyfryzację.

 

 WSPARCIE NA CYFRYZACJĘ DLA MŚP    

Cyfryzacja MSP odgrywa kluczową rolę w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, umożliwiając im efektywniejsze zarządzanie, lepszą komunikację oraz dostęp do nowych rynków. W związku z tym, wsparcie na cyfryzację jest niezbędne dla tych firm, które chcą przyspieszyć swój rozwój i zwiększyć konkurencyjność.

Jednym ze sposobów na uzyskanie wsparcia na cyfryzację są bezzwrotne dotacje, które mogą być przeznaczone na różne cele, takie jak zakup sprzętu, oprogramowania, szkolenia pracowników czy wdrożenie nowych technologii. Dzięki temu, MSP mają możliwość przeprowadzenia cyfryzacji bez konieczności ponoszenia dużych kosztów.

Przykłady wykorzystania dotacji dla MSP w procesie cyfryzacji:

 • Zakup i wdrożenie systemów ERP, CRM czy BI, które usprawniają zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Wdrożenie platform e-commerce, umożliwiających sprzedaż produktów i usług przez Internet.
 • Zakup i wdrożenie systemów do zarządzania magazynem, produkcją czy logistyką.
 • Szkolenia pracowników z zakresu obsługi nowych technologii, narzędzi czy oprogramowania.
 • Wdrożenie systemów do zarządzania jakością, bezpieczeństwem czy ochroną środowiska.

Bezzwrotne dotacje na cyfryzację są udzielane w ramach programów krajowych, programów regionalnych, w ramach funduszy unijnych czy programów rządowych. Dlatego warto na bieżąco śledzić dostępne możliwości i harmonogramy naborów by wybrać te, które najlepiej odpowiadają potrzebom.

Podsumowując, wsparcie na cyfryzację dla MSP jest niezbędne dla przyspieszenia rozwoju firm tego sektora i zwiększenia ich konkurencyjności. Bezzwrotne dotacje stanowią jedno z narzędzi, które mogą pomóc w realizacji tego celu, umożliwiając przedsiębiorcom przeprowadzenie cyfryzacji bez konieczności ponoszenia dużych kosztów.

WAŻNE!

Warto na bieżąco śledzić dostępne harmonogramy naborów.

Konkursy ogłaszane są na stronach instytucji wdrażających.

 

 PROJEKTY ZWIĄZANE Z CYFRYZACJĄ

Projekty związane z cyfryzacją obejmują szeroki zakres działań, które mają na celu wprowadzenie nowoczesnych technologii do przedsiębiorstw, instytucji czy organizacji. Dzięki dotacjom na cyfryzację, firmy mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizację takich projektów, co przyczynia się do przyspieszenia ich rozwoju i zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Przykłady projektów związanych z cyfryzacją, które mogą być finansowane z dotacji:

 • Wdrożenie systemów zarządzania dokumentacją elektroniczną, co pozwala na usprawnienie procesów administracyjnych.
 • Zakup i wdrożenie oprogramowania do analizy danych, które umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb klientów i optymalizację oferty.
 • Wdrożenie systemów do zarządzania zasobami ludzkimi, co pozwala na efektywniejsze planowanie pracy i rozwój kompetencji pracowników.
 • Wdrożenie rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy (IoT), które umożliwiają zdalne monitorowanie i kontrolowanie urządzeń czy procesów produkcyjnych.

Zakup usług cyfrowych może być wspierany przez dotacje, co pozwala na zredukowanie kosztów związanych z wdrożeniem nowych technologii. Przykłady takich usług to:

 • Usługi doradcze w zakresie cyfryzacji, które pomagają w wyborze odpowiednich rozwiązań technologicznych.
 • Usługi związane z wdrożeniem oprogramowania czy systemów, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie nowych technologii.
 • Usługi szkoleniowe, które pozwalają na podnoszenie kompetencji pracowników w obszarze nowych technologii.

Innowacje cyfrowe są kluczowe dla rozwoju przedsiębiorstw, a dotacje mogą wspierać ideę transformacji systemów i procesów. Dzięki wsparciu finansowemu, firmy mogą wprowadzać nowe technologie, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności, redukcji kosztów czy poprawy jakości usług.

WAŻNE!

Innowacje cyfrowe są kluczowe dla rozwoju przedsiębiorstw, a

dotacje mogą przyspieszyć proces transformacji.

 

PROGRAMY DOTACYJNE NA CYFRYZACJĘ 

Dotacje na cyfryzację przedsiębiorstw dostępne są w ramach:

 • 16 regionalnych programów operacyjnych dla wszystkich województw;
 • programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG);
 • programu operacyjnego Polska Wschodnia.

W programach regionalnych dotacje na cyfryzację dostępne są w priorytecie pierwszym. W większości województw przeznaczono odrębne środki na tworzenie i rozwój fabryk przyszłości w ramach tzw. Przemysłu 4.0.

Dotacje na cyfryzację na poziomie krajowym, oferuje program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027. W  ścieżce SMART cyfryzacja może być elementem większego projektu.

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które mają siedzibę na terenie Polski Wschodniej, mogą starać się o dotacje na cyfryzację w ramach „Działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja (Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027)”.

W województwie śląskim, w ramach działania 1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP (Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027) zostanie uruchomiony nabór w marcu 2024r. Wsparcie przewidziano dla projektów polegających na wdrożeniu innowacji cyfrowych i automatyzacji procesów biznesowych co najmniej w skali województwa.

W województwie małopolskim, w ramach działania 1.11 Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027 został uruchomiony nabór wniosków, który trwa do 04.04.2024r. Wsparcie w konkursie przeznaczone jest na: wdrażanie Planu Transformacji Cyfrowej, w tym wykorzystujących rozwiązania z obszaru Big Data, sztucznej inteligencji (AI), wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR), automatyki i robotyki, druku addytywnego, technologii teleinformatycznych, komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami.

Program dig.it to jedna z inicjatyw mających na celu wspieranie procesu cyfryzacji w Polsce. Dzięki grantom na sfinansowanie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizację projektów związanych z procesem transformacji cyfrowej. W ramach dotacji dig.it firmy mogą otrzymać środki na zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii, usprawnienie procesów czy szkolenie pracowników.

Warto śledzić informacje o naborach wniosków o dotacje, aby nie przegapić możliwości uzyskania wsparcia finansowego na cyfryzację. Należy pamiętać, że konkurencja o granty może być duża, dlatego warto zadbać o staranne przygotowanie wniosku oraz przedstawić przemyślany i atrakcyjny projekt.

Przykłady działań, które mogą być sfinansowane w ramach programu dig.it:

 • Wdrożenie systemów zarządzania dokumentacją elektroniczną, co pozwala na usprawnienie procesów administracyjnych.
 • Zakup i wdrożenie oprogramowania do analizy danych, które umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb klientów i optymalizację oferty.
 • Wdrożenie systemów do zarządzania zasobami ludzkimi, co pozwala na efektywniejsze planowanie pracy i rozwój kompetencji pracowników.
 • Wdrożenie rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy (IoT), które umożliwiają zdalne monitorowanie i kontrolowanie urządzeń czy procesów produkcyjnych.

Ważne jest, aby przed złożeniem wniosku o dotację dokładnie przeanalizować dostępne możliwości i wybrać te, które najlepiej odpowiadają potrzebom firmy. Warto również skonsultować się z ekspertami w dziedzinie cyfryzacji, aby uzyskać wsparcie w wyborze odpowiednich rozwiązań technologicznych oraz przygotowaniu wniosku o dotację.

CYFRYZACJA W PRZEMYŚLE 4.0

Przemysł 4.0 to koncepcja, która zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak rozwiązania chmurowe, elektroniczny obieg dokumentów, cyfrowa fabryka, automatyzacja procesów oraz sztuczna inteligencja, w celu przyspieszenia procesów produkcyjnych i zwiększenia efektywności. Cyfryzacja w przemyśle 4.0 pozwala na lepsze zarządzanie zasobami, optymalizację procesów oraz szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku.

Przykładem wykorzystania rozwiązań chmurowych w przemyśle 4.0 jest zdalne monitorowanie i kontrolowanie maszyn oraz procesów produkcyjnych. Dzięki chmurze, dane zebrane z różnych urządzeń mogą być przetwarzane i analizowane w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybkie wykrywanie problemów i optymalizację pracy maszyn.

Sztuczna inteligencja może wspierać cyfryzację w przemyśle 4.0 poprzez analizę danych, prognozowanie trendów oraz automatyczne podejmowanie decyzji. Na przykład, algorytmy uczenia maszynowego mogą analizować dane związane z zużyciem energii, wydajnością maszyn czy jakością produktów, a następnie sugerować optymalne ustawienia parametrów produkcyjnych.

W ramach dotacji na cyfryzację, przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie finansowe na wdrożenie technologii związanych z przemysłem 4.0. Dotacje mogą być przeznaczone na automatyzację procesów, takich jak montaż czy pakowanie, co pozwala na zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów. Ponadto, środki mogą być wykorzystane na cyfrową transformację fabryk, co obejmuje wdrożenie systemów zarządzania produkcją, monitorowania jakości czy planowania zasobów.

Warto zwrócić uwagę na możliwości uzyskania dotacji na cyfryzację w przemyśle 4.0, gdyż mogą one znacząco przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększenia jego konkurencyjności na rynku. Wsparcie finansowe może być kluczowe dla wdrożenia nowoczesnych technologii, które pozwolą na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i zwiększenie efektywności działania firmy.

PODSUMOWANIE

W artykule omówiliśmy różne aspekty związane z dotacjami na cyfryzację w 2024 roku. Przedstawiliśmy rodzaje dotacji, sposoby pozyskania wsparcia, a także programy dotacyjne skierowane do przedsiębiorstw z sektora MSP. Omówiliśmy również projekty związane z cyfryzacją oraz wprowadzeniem przemysłu 4.0.

Wskazaliśmy na możliwość uzyskania wsparcia w postaci usług doradczych w zakresie cyfryzacji, które mogą pomóc przedsiębiorstwom w wyborze odpowiednich technologii, wdrożeniu rozwiązań oraz optymalizacji procesów.

Podkreśliliśmy, że cyfryzacja jest kluczowym elementem rozwoju przedsiębiorstw, pozwalającym na zwiększenie efektywności i konkurencyjności na rynku.

 Jak możemy pomóc?

Oferujemy:  

 • Opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów.
 • Kompleksową analizę możliwości pozyskania dofinansowania z programów krajowych i regionalnych. 
 • Opracowanie dodatkowych dokumentów koniecznych do ubiegania się o dotację na cyfryzację 
 • Kompleksowe wsparcie w procesie rozliczenia dotacji i kontroli projektów w okresie trwałości.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 507-119-029 , mailowego flow@flowprojekty.eu lub w formie konsultacji on-line.

Zespół FLOW

Podobał Ci się ten artykuł? Udostępnij go innym. Użyj poniższych przycisków, zajmie to tylko chwilę.

Jak zdobyć dotację – unikaj tych błędów

Pozyskaj dotacje unijną poznaj skuteczne sposoby

Polsce obecnie trwają nabory wniosków o wsparcie z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy na lata 2021 – 2027. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się konkursy na bezzwrotne dotacje. Jak skutecznie, bez popełniania błędów je zdobywać?

NOWE SZANSE NA ZDOBYCIE DOTACJI

Warto zaznaczyć, że Polska ma teraz do dyspozycji imponującą kwotę przekraczającą 76 miliardów euro, przeznaczoną na różnego rodzaju projekty. Nowe rozdanie funduszy unijnych to ogromna szansa dla ambitnych przedsiębiorców na rozwój pod warunkiem, że będą aplikować o dofinansowania.

Środki w tej perspektywie pochodzą z:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 • Europejski Fundusz Społeczny+,
 • Fundusz Spójności,
 • Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury,
 • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Jednak, aby zdobyć dotację na realizację zgłaszanego projektu, niezbędne jest odpowiednie jego zaplanowanie, opracowanie, zrealizowanie i rozliczenie. Proces pozyskiwania środków z funduszy unijnych wymaga starannego przygotowania i przestrzegania wytycznych określonych w konkursach.

JAKICH BŁĘDÓW UNIKAĆ PISZĄC WNIOSEK O DOTACJĘ

Przygotowanie projektu do ubiegania się o wsparcie z funduszy unijnych to kluczowy etap, który wymaga szczególnej uwagi i staranności. Unikanie pewnych błędów może znacząco zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji. Poniżej lista najczęstszych błędów, których warto unikać na etapie przygotowania projektu:

 1. Brak precyzyjnego planu projektu: Niejasne cele, nieokreślone zadania czy brak konkretnego harmonogramu mogą skutkować odrzuceniem projektu. Ważne jest, aby przedstawione działania były klarowne, realistyczne i możliwe do zrealizowania w określonym czasie. Warto zacząć od opracowania koncepcji przedsięwzięcia. Duże, złożone, interdyscyplinarne projekty zwykle poprzedzone są analizą możliwości i warunków realizacji danego przedsięwzięcia.
 2. Niedostateczne zrozumienie wymagań konkursowych: Brak pełnego zrozumienia wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym może prowadzić do niewłaściwego przygotowania dokumentacji. Należy dokładnie przeczytać i zrozumieć warunki oraz kryteria, aby dostosować projekt do oczekiwań instytucji organizującej konkurs.
 3. Nieodpowiednie przypisanie kosztów: Błędy w kalkulacji budżetu, nieuzasadnione koszty lub brak związku między kosztami a celami projektu mogą wpłynąć na ocenę i skutkować odrzuceniem wniosku. Staranność przy przygotowywaniu budżetu jest kluczowa.
 4. Nieuwzględnienie zrównoważonego rozwoju: Projekty zgłaszane do dofinansowania powinny uwzględniać aspekty zrównoważonego rozwoju, a nieuwzględnienie ich może negatywnie wpłynąć na ocenę projektu. Warto pokazać, w jaki sposób planowane działania wpisują się w cele zrównoważonego rozwoju.
 5. Niewłaściwa dokumentacja: Niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione formularze aplikacyjne mogą prowadzić do odrzucenia projektu. Wszystkie dokumenty powinny być wypełnione zgodnie z wymaganiami i dostarczone w terminie. Częstym powodem błędów są problemy z obsługą systemów informatycznych, które są obowiązkowym narzędziem do składania wniosków o dotacje.
 6. Brak konsultacji z ekspertami: Przygotowując projekt, warto skorzystać z pomocy specjalistów, np. ekspertów ds. funduszy unijnych, którzy mogą wskazać na potencjalne błędy i udzielić cennych wskazówek.
 7. Niedostateczna analiza ryzyka: Ignorowanie analizy potencjalnych ryzyk projektu cząstko wynika z tego, że wniosek aplikacyjny nie wymaga wypełnienia sekcji pn. „analiza ryzyka” w formularzu. Dlatego wnioskodawcy pomijają ten etap, traktując go jako zbędny. Mimo to, ważne jest, aby przygotować plan zarządzania ryzykiem i wskazać, jakie kroki zostaną podjęte w przypadku ich wystąpienia.

Warto poświęcić czas na

 • Identyfikację ryzyka: Dokładne zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla projektu. Mogą to być czynniki zewnętrzne, takie jak zmiany w regulacjach czy sytuacje rynkowe, jak i czynniki wewnętrzne, np. problemy z zasobami ludzkimi czy technicznymi.
 • Ocenę ryzyka: Określenie wpływu każdego zidentyfikowanego ryzyka na projekt oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Warto priorytetyzować ryzyka, koncentrując się na tych, które mają największy potencjał wpływu.
 • Planowanie działań zaradczych: Przygotowanie konkretnych działań i strategii, które pomogą zminimalizować lub zniwelować wpływ identyfikowanych ryzyk. To również określenie, kto będzie odpowiedzialny za ich monitorowanie i wdrożenie.
 • Monitorowanie i aktualizacja: Systematyczne śledzenie sytuacji, monitorowanie poziomu ryzyka i dostosowywanie planu zarządzania ryzykiem w miarę potrzeb. To elastyczne podejście pozwoli zareagować na zmieniające się warunki i sytuacje.

Wskazanie konkretnych kroków, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia ryzyka, nie tylko zwiększa transparentność planu, ale również daje pewność, że zespół projektowy jest przygotowany do radzenia sobie z ewentualnymi trudnościami. W ten sposób projekt staje się bardziej odporny na nieprzewidziane wyzwania, co przekłada się na jego skuteczność i powodzenie.

WAŻNE!

Zacznij przygotowanie wniosku o dotację odpowiednio wcześniej.

Zwiększysz wtedy szanse na dotację.

OCENA WNIOSKU O DOTACJĘ – UNIKAJ TYCH BŁĘDÓW

Wniosek o dotację z Funduszy Europejskich to „wizytówka” planowanego przedsięwzięcia. Eksperci branżowi oceniający projekt opierają się na dostarczonych treściach i dokumentach i dokładnie analizują przedstawione projekty, oceniając ich wartość i zgodność z kryteriami konkursowymi. Dlatego im staranniej przygotowany jest wniosek tym wyższą ocenę punktową zdobędzie.

Poniżej lista często występujących błędów, których warto unikać w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie:

 1. Niejasna koncepcja projektu: Brak klarownej i spójnej koncepcji projektu może sprawić, że recenzenci nie zrozumieją celów i planowanych działań. Warto przedstawić projekt w sposób przejrzysty i zwięzły, opisując główne cele oraz korzyści, jakie przyniesie.
 2. Niezgodność z celami konkursu: Wnioskując o dofinansowanie, należy w pełni dostosować projekt do celów ogłoszonego konkursu. Warto dokładnie przeczytać dokumentację konkursową i upewnić się, że projekt w pełni odpowiada postawionym wymaganiom.
 3. Nieprecyzyjny budżet: Błędy w kalkulacji budżetu, niedostateczna argumentacja kosztów czy brak zgodności z wytycznymi konkursowymi mogą prowadzić do negatywnej oceny. Staranność i przejrzystość w przedstawianiu kosztów projektu są kluczowe.
 4. Brak spójności w dokumentacji: Wnioski o dofinansowanie często składają się z różnych dokumentów. Brak spójności między nimi, sprzeczne informacje czy niekompletne załączniki mogą wpłynąć na ocenę wniosku. Warto zadbać o jednolitą prezentację dokumentów i ich zgodność.
 5. Brak skoncentrowania na wynikach i efektach: Koncentracja wyłącznie na opisie działań bez jasnego ukierunkowania na mierzalne cele i efekty może obniżyć ocenę wniosku. Recenzenci zwykle poszukują projektów, które przyniosą konkretne i zauważalne rezultaty.
 6. Niewłaściwa analiza ryzyka: Pominięcie analizy ryzyka w przedstawionym projekcie może wskazywać na brak świadomości potencjalnych trudności. Ważne jest, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia i przedstawić plan zarządzania nimi.
 7. Zbyt obszerna lub zbyt lakoniczna dokumentacja: Wniosek powinien być wystarczająco szczegółowy, aby recenzenci mogli dokładnie ocenić projekt, ale jednocześnie nie powinien być zbyt rozbudowany. Staranność w przedstawianiu informacji oraz dostosowanie do wymagań konkursowych są kluczowe.
 8. Brak wsparcia ekspertów: Warto skorzystać z wsparcia specjalistów, np. ekspertów ds. funduszy unijnych, podczas przygotowywania wniosku. Uniknięcie błędów merytorycznych oraz zwiększenie profesjonalizmu dokumentacji mogą zwiększyć szanse na pozytywną ocenę.

W trakcie oceny wnioskodawca ma możliwość wniesienia poprawek do wniosku pod warunkiem, że taką sytuację dopuszczają zapisy regulaminu naboru. Korekta lub uzupełnienie odbywa się wyłącznie na wezwanie instytucji.

WAŻNE!

Ocena wniosków opiera się na dostarczonych dokumentach i danych.

Jest uzależniona od tego, jak starannie je przygotujemy

 

 REALIZACJA PROJEKTU – UNIKAJ TYCH BŁĘDÓW   

Na etapie realizacji projektu mogą wystąpić różnorodne wyzwania i błędy, które wpływają na skuteczność działań oraz osiągnięcie zamierzonych celów. Oto kilka potencjalnych błędów, które warto unikać w trakcie realizacji projektu:

 1. Brak odpowiednich środków finansowych ze względu na niedoszacowanie budżetu: Niedoszacowanie budżetu to kolejny potencjalny błąd, który może wystąpić na etapie realizacji projektu. Nieprawidłowe oszacowanie kosztów może prowadzić do sytuacji, w której dostępne środki finansowe okazują się niewystarczające do pokrycia wszystkich planowanych wydatków. Taka sytuacja może znacząco utrudnić lub opóźnić realizację projektu oraz negatywnie wpłynąć na osiągnięcie zamierzonych celów.
 2. Niezgodność z harmonogramem: Niewłaściwe zarządzanie czasem może prowadzić do opóźnień w realizacji poszczególnych etapów projektu. Ważne jest monitorowanie postępów i dostosowywanie harmonogramu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 3. Błędy w zarządzaniu zasobami: Nieefektywne wykorzystanie zasobów ludzkich, finansowych i materialnych może prowadzić do trudności w realizacji projektu. Konieczne jest skrupulatne zarządzanie zasobami, dostosowywanie planów do dostępności środków oraz śledzenie wydatków.
 4. Brak skutecznej komunikacji w zespole projektowym. Komunikacja odgrywa kluczową rolę w sukcesie projektu. Błędy w komunikacji, zarówno wewnątrz zespołu, jak i z opiekunem projektu reprezentującym Operatora Programu dotacyjnego, mogą prowadzić do nieporozumień, opóźnień czy konfliktów.
 5. Nieprzewidziane ryzyka: Mimo starannej analizy ryzyka przed rozpoczęciem projektu, nieprzewidziane trudności mogą się pojawić w trakcie jego realizacji. Ważne jest elastyczne podejście i gotowość do dostosowywania działań w zależności od zmieniających się warunków.
 6. Niewłaściwe monitorowanie postępów: Brak skutecznego systemu monitorowania postępów projektu może sprawić, że trudno będzie zidentyfikować ewentualne problemy na wczesnym etapie. Regularne raportowanie i analiza postępów są kluczowe dla skutecznego zarządzania projektem.
 7. Brak zaangażowania zespołu: Jeśli członkowie zespołu projektowego nie są zaangażowani w projekt lub nie rozumieją jego celów, może to prowadzić do słabej wydajności i nieskutecznej współpracy. Ważne jest budowanie motywacji i zaangażowania zespołu.
 8. Problemy w relacjach z partnerami: W przypadku projektów, które wymagają współpracy z partnerami zewnętrznymi, problemy w relacjach mogą prowadzić do trudności w realizacji wspólnych działań. Istotna jest transparentność, komunikacja i zrozumienie oczekiwań każdej strony.
 9. Niedostateczne dostosowanie do zmian: Projekty często wymagają elastycznego podejścia, zwłaszcza gdy pojawiają się nieprzewidziane okoliczności. Elastyczność i dostosowania się do zmieniających się warunków może pomóc odzyskać kontrolę nad projektem.

Na tym etapie pojawiają się często problemy, których wnioskodawca mógł nie przewidzieć, lub na które nie miał wpływu. Umowa o dofinansowanie przewiduje możliwość dokonywania zmian w projekcie. Trzeba je jednak zgłosić przed umownym terminem zakończenia jego realizacji. Instytucja sprawdza wówczas, czy modyfikacje są możliwe. Wtedy zwykle podpisuje się aneks do umowy.

WAŻNE!

Podpisanie umowy o dotację to jedynie obietnica otrzymania dotacji.

Poprawne rozliczenie umowy gwarantuje otrzymanie dofinansowania.

 

 WNIOSKI O PŁATNOŚĆ – UNIKAJ TYCH BŁĘDÓW

W trakcie realizacji projektu beneficjent składa wnioski o refundacje poniesionych wydatków. Wtedy cyklicznie oceniana jest poprawność realizacji projektu. Zespół ekspertów sprawdza kwalifikowalność wydatków i zgodność zakresu rzeczowego z podpisaną umową o dofinansowanie.

Na etapie składania wniosków o płatność, może wystąpić kilka potencjalnych problemów, których warto unikać:

 1. Niepełna dokumentacja: Składając wniosek o płatność, należy upewnić się, że wszelka dokumentacja, która ma być dołączona, jest kompletna. Brak wymaganych dokumentów, takich jak faktury, umowy czy dokumentacja z przebiegu procesu zamówień – wydłuży termin przekazania refundacji dotacji.
 2. Niezgodność z warunkami umowy: Warto dokładnie przeczytać umowę o dofinansowanie i sprawdzić, czy wniosek o płatność jest zgodny z warunkami umowy. Nieprawidłowości w zakresie realizacji projektu lub niezgodności z zapisami umowy mogą utrudnić akceptację wniosku o płatność.
 3. Błędy w kalkulacji kosztów: Wnioski o płatność często wymagają przeliczeń wynikających np. z realizacji zakupów w walutach innych niż PLN. Błędy w przelicznikach, kalkulacjach, nieuzasadnione koszty czy niezgodność z zapisami budżetu projektu mogą skutkować odrzuceniem wniosku o płatność.
 4. Opóźnienie w składaniu wniosków: Obowiązkiem beneficjenta jest składanie wniosków nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Nawet jeżeli w projekcie nie wystąpiły żadne wydatki należy złożyć wniosek sprawozdawczy. Ważne jest przestrzeganie zatwierdzonego harmonogramu składania wniosków o płatność i dostosowywanie się do wymagań instytucji finansującej.
 5. Niedostateczna dokumentacja finansowa: Braki w dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane jest najczęstszym powodem problemów podczas oceny i braku akceptacji wniosku o płatność. Warto dbać o rzetelność i przejrzystość dokumentacji finansowej projektu.
 6. Brak wykazania wskaźników produktu i rezultatu: Jeśli wniosek o płatność nie jest poparty odpowiednimi wskaźnikami postępu projektu, utrudnia to jego ocenę i finalne skierowanie do refundacji. Warto regularnie monitorować zapisane w umowie o dofinansowanie wskaźniki i postępy projektu.
 7. Błędy w zakresie podpisów i uprawnień: Cała korespondencja z instytucją finansującą jak i wnioski o płatność muszą być zgodne z wymogami dotyczącymi podpisów i uprawnień osób składających te dokumenty. Brak odpowiednich podpisów lub nieprawidłowe uprawnienia prowadzi do odrzucenia wniosku.

Oczywiście, istnieje możliwość poprawy wniosków o płatność i bieżącego wyjaśniania nieścisłości.

Ostatnim etapem fazy rozliczenia projektu jest wniosek o płatność końcową. Eksperci z instytucji finansującej analizują wniosek i przeprowadzają kontrolę realizacji projektu. Weryfikacji podlega stopień realizacji zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników. Jeśli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, to beneficjent najpierw musi je usnąć, aby rozliczyć płatność końcową i cały projekt.

Trzeba pamiętać, że naruszenie zasad lub nieprawidłowości w realizacji projektu prowadzą do obniżenia dofinansowania tzw. korekty czy nawet wstrzymania płatności. W skrajnych przypadkach zdarza się nawet, że Instytucja finansująca decyduje się anulować finansowanie. W tej sytuacji beneficjent zwraca całość dotacji wraz należnymi odsetkami.

Dodatkowo, poprawność realizacji projektu jest weryfikowana poprzez kontrole. Instytucja udzielająca wsparcia ma prawo przeprowadzać wizyty monitoringowe.

 

WAŻNE!

 Pamiętaj o stosowaniu konkurencyjnych zasad wyboru wykonawców usług, dostaw i robót budowlanych

Sporządzaj dokumentację z wyboru najkorzystniejszych ofert.

 PODSUMOWANIE

Najczęstsze problemy z rozliczeniem projektu

 • Zakupiłeś środki trwałe, roboty budowlane, wartości niematerialne i prawne o parametrach gorszych, niż zakładane we wniosku o dofinansowanie.
 • Dokonałeś bez zgody Instytucji finansującej niedozwolonych zmian w projekcie.
 • Nie spełniłeś wymaganych umową o dofinansowanie obowiązków informacyjno-promocyjnych w projekcie.
 • Nie stosujesz terminów dostaw, usług i robót zapisanych w harmonogramie projektu załączonym do umowy.
 • Zaliczyłeś wydatki poniesione na zakupy nieprzewidziane umową do wydatków kwalifikowanych.
 • Nie prowadzisz wyodrębnionej ewidencji księgowej dla wydatków w projekcie poniesionych od momentu podpisania umowy o dofinansowanie.
 • Nie założyłeś w banku wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego, który służy do obsługi projektu.
 • Nie monitorujesz wskaźników produktu i rezultatu.
 • Nieprawidłowo realizujesz zakupy bez zastosowania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy:  

 • Opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów.
 • Kompleksową analizę możliwości pozyskania dofinansowania z programów krajowych i regionalnych. 
 • Opracowanie dokumentów koniecznych do ubiegania się o decyzję o wsparciu, w tym wniosku o wydanie decyzji, biznesplanu, innych wymaganych dokumentów oraz uczestniczenie w negocjacjach z podmiotem zarządzającym właściwą Specjalną Strefą Ekonomiczną.
 • Kompleksowe wsparcie w procesie rozliczenia dotacji i ulgi podatkowej.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 507-119-029 , mailowego flow@flowprojekty.eu lub w formie konsultacji on-line.

Zespół FLOW

Podobał Ci się ten artykuł? Udostępnij go innym. Użyj poniższych przycisków, zajmie to tylko chwilę.

Nowa Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego do 2030 roku

Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął do realizacji opracowaną w 2020 roku Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego do 2030 roku (RSI 2030).

W opracowywaniu tego ważnego dokumentu uczestniczyli przedstawiciele samorządów i starostw, wielu środowisk naukowych oraz biznesowych, przedstawiciele otoczenia biznesu oraz przedstawiciele pięciu inicjatyw klastrowych z Małopolski. Projekt nowej Strategii przeszedł również szereg konsultacji. Dzięki zaangażowaniu wszystkich podmiotów uczestniczących w tych pracach powstał dokument, który będzie narzędziem niezbędnym do zrealizowania planu długoterminowego rozwoju regionalnego. Strategia Innowacji zawiera dokładną diagnozę, analizę potrzeb i wyzwań dla wszystkich kluczowych obszarów gospodarczych Małopolski.

OBSZARY RIS 2030

Działania podejmowane w Regionalnej Strategii Innowacji mają przyczyniać się do wzrostu poziomu innowacyjności Małopolski do roku 2030. Aby tak się stało niezbędne jest podjęcie działań zaproponowanych w RSI 2030, mających na celu:
– zbudowanie innowacyjnego zaplecza, potencjału i wizerunku regionu,
– wzmocnienie innowacyjności i transformacji przemysłowej przedsiębiorstw,
– zbudowanie zaufania, więzi i dyfuzji wiedzy w ekosystemie innowacyjności.

Dotychczasowa Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego obejmowała okres 6 lat i została opracowana na lata 2015-2020. Zmiana strategii była niezbędna z uwagi na kilka czynników. Pierwszym z nich była zmiana wyzwań rozwojowych i większa świadomość przebiegu procesów innowacyjnych. Drugim czynnikiem bez wątpienia jest sytuacja związana z pandemią COVID-19, która zmieniła priorytety rozwojowe wielu małopolskich branż. Nowa strategia powstała również z powodu już zrealizowanych w Małopolsce wielu celów w zakresie innowacyjnej gospodarki.

MAŁOPOLSKA INNOWACYJNA 

Województwo Małopolskie jest jednym z najsilniejszych regionów w Polsce, pod względem innowacyjności. Potwierdzają to liczne europejskie rankingi. Przykładowo w 2020 r. Kraków zajął piątą w Europie pozycję wśród miast najbardziej atrakcyjnych dla międzynarodowych usług biznesowych w prestiżowym rankingu Tholons Services Globalization City Index.  Innowacyjność jest więc ważnym elementem stabilnego rozwoju gospodarczego Małopolski.

Strukturę nowej Strategii Innowacji wyznaczają inteligentne specjalizacje, czyli dziedziny gospodarcze i naukowe, na których rozwój Województwo Małopolskie stawia najmocniej. Zidentyfikowanie regionalnych inteligentnych specjalizacji pozwala skupić inwestycje w obszarach
o największym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym, które mogą przynieść Małopolsce największe korzyści. Wybrane obszary wyznaczają kierunki rozwoju regionu i wspierają współpracę nauki i biznesu, co znacznie zwiększa poziom innowacji.

7 inteligentnych specjalizacji Małopolski

 1. Nauki o życiu (life sciences) – to specjalizacja interdyscyplinarna leżąca na pograniczu nauk medycznych, biologicznych i biochemicznych. Dotyczą zdrowia i jakości życia (m.in. produkty i technologie stosowane w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji chorób zarówno ludzi, jak i zwierząt) oraz biogospodarki (m.in. półprodukty i produkty wykorzystywane do produkcji farmaceutyków, kosmetyków, żywności, materiałów i energii).
 2. Energia zrównoważona – specjalizacja obejmuje zagadnienia rozwoju energetyki oraz wykorzystania energii, skupia się na czystych technologiach energetycznych i efektywności energetycznej (m.in. nowoczesne i odnawialne metody pozyskiwania i przetwarzania energii oraz jej magazynowanie, biopaliwa, inteligentne budynki, systemy transportowe i energetyczne, poprawa efektywności energetycznej budynków).
 3. Technologie informacyjne i komunikacyjne – działania zajmujące się produkcją urządzeń komunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących (m.in. aplikacje i platformy, Internet rzeczy, zastosowanie druku 3D, analiza danych i zarządzanie informacją).
 4. Chemia – specjalizacja obejmuje w szczególności programy zmierzające do wdrażania nowych związków, materiałów i technologii chemicznych, a także rozwiązań z dziedziny inżynierii chemicznej (m.in. nowe postacie i składniki leków, innowacyjne kosmetyki wspomagające leczenie, nawozy i środki ochrony roślin, bioprodukty, technologie ograniczania emisji zanieczyszczeń, produkcja i wykorzystanie biopaliw, surowców naturalnych i odpadów).
 5. Produkcja metali – specjalizacja obejmuje badania i rozwój głównie technologii wytwarzania i kształtowania materiałów opierających się na tworzywach metalicznych i ceramicznych oraz zagospodarowywania odpadów (m.in. nowoczesne podzespoły w maszynach, urządzeniach i środkach transportu, innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne w przemyśle, budownictwie, przetwórstwie surowców, technologie wytwarzania odlewów, produkty ze szkła i ceramiki).
 6. Elektrotechnika i przemysł maszynowy – sektor obejmuje produkcję wyrobów elektronicznych, optycznych, urządzeń elektrycznych i mechanicznych, a także produkcję pojazdów, środków transportu oraz ich komponentów (m.in. inżynieria medyczna i sztuczne narządy, urządzenia do terapii i diagnostyki medycznej, nowoczesne maszyny, środki transportu i systemy transportowe, sensory fizyczne, chemiczne oraz biosensory i sieci sensorowe, inteligentne tekstylia, elektronika osobista, technologie automatyzacji i robotyzacji procesów, ogniwa słoneczne trzeciej generacji, optoelektroniczne urządzenia i systemy oraz sieci optyczne).
 7. Przemysły kreatywne i czasu wolnego – obejmuje przemysły kreatywne, projektowanie graficzne, gry komputerowe i oprogramowanie, wzornictwo przemysłowe, architekturę, modę oraz przemysły czasu wolnego (m.in. produkcje filmowe, gry wideo, technologie i rozwiązania dla mediów, projektowanie ubiorów i przedmiotów, systemy informatyczne i aplikacje umożliwiające dostęp np. do informacji turystycznej, rezerwacji miejsc, dostępności oferty turystycznej, aktywna turystyka).

Warto zaznaczyć, że działania podejmowane w zakresie regionalnych inteligentnych specjalizacji są istotnie powiązane z możliwością otrzymania przez Małopolskę wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w obszarze innowacji. Także aktualnie rozwój oparty na innowacjach to konieczność.

INNOWACYJNOŚĆ

Czym jest innowacyjność? To szereg działań podejmowanych przez aktywne i przedsiębiorcze podmioty, otwarte na nowe pomysły, które dążąc do poprawy funkcjonowania danej firmy czy społeczności, wprowadzają w życie niestosowane dotąd rozwiązania. Innowacje to kluczowy element, który wpływa na wizerunek firmy jako nowoczesnej, ale również często to  warunek utrzymania rynkowej pozycji.

INNOWACYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH FIRM 

Postawy małopolskich przedsiębiorców wobec proinnowacyjnych rozwiązań

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przeprowadziło badanie mające na celu diagnozę innowacyjności małopolskich firm. Jak wynika z raportu aż 81% małopolskich firm planuje w ciągi najbliższych dwóch lat wdrożyć przynajmniej jedną innowację. Aktualnie wyraźnie innowacyjność jest domeną dużych przedsiębiorstw, wśród których ponad 80% podejmuje działania w tym zakresie. Barierą we wdrażaniu innowacji są głównie problemy finansowe i niewystarczające środki firm, jak wskazało 59% małopolskich przedsiębiorców biorących udział w badaniu. Duże wsparcie w tym zakresie stanowią środki unijne przeznaczone na wsparcie działalności innowacyjnej. Jednak korzystanie ze wsparcia unijnego w kontekście innowacji jest dość ograniczone, tylko 14% firm skorzystało z takiego wsparcia w ciągu ostatnich dwóch lat. Powodem tego według przedsiębiorców jest zbyt duża biurokracja związana z pozyskaniem i rozliczeniem środków UE. Uzyskanie dotacji unijnej dla firmy to proces długotrwały. Wymaga spełnienia wielu wymogów oraz przygotowania stosownych dokumentów w określonym terminie naboru. Co trzeci podmiot, który realizował działania innowacyjne korzystał ze wsparcia zewnętrznego, głównie z usług uczelni wyższych. W porównaniu do wyników badań z 2016 r. w Małopolsce znacząco wzrósł odsetek firm o potencjale technologicznym na poziomie globalnym, europejskim i krajowym.

Wsparcie dla przedsiębiorców i podejmowane działania w ramach Regionalnej Strategii Innowacji mają doprowadzić do awansu Małopolski w lidze innowacyjnych regionów w skali krajowej i europejskiej.

Firma FLOW posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji oraz doradztwie w zakresie projektów innowacyjnych i badawczo-rozwojowych. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o możliwości pozyskania dofinansowania UE swojego projektu. 

Zapraszamy do współpracy!

Podobał ci się ten artykuł? Udostępnij go innym. Użyj poniższych przycisków, zajmie ci to tylko chwilę.

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE – NABÓR WNIOSKÓW

kredyt na innowacje

Kto może wnioskować o kredyt    

Wnioskodawcą mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium RP  i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.

Na co przeznaczony jest kredyt technologiczny  

Kredyt można przeznaczyć na realizację projektu (inwestycji technologicznej), której celem jest nabycie i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Wydatki kwalifikowalne w ramach kredytu

 1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, po spełnieniu warunku że:
  a) zostanie przedstawiony operat szacunkowy opracowany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, potwierdzający wartość nieruchomości
  b) zostanie przedstawiona opinia rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana zgodnie z celem projektu,
  c) w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków UE, środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
  d) nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej
 2. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części.
 3. Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych
 4. Zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych
 5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how, wiedza techniczna)
 6. Koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesione do dnia zakończenia realizacji inwestycji
 7. Wydatki na studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Wysokość wsparcia

Województwo mazowieckie

Region

Mikro/Małe

Średnie

Powiat warszawski zachodni

40%

30%

Miasto Warszawa (do 31.12.2017)

35%

25%

Miasto Warszawa (od 01.01.2018)

30%

20%

Pozostałe regiony Mazowsza

55%

45%

Pozostałe województwa

Nazwa województwa

Mikro/Małe

Średnie

Dolnośląskie

45%

35%

Kujawsko-Pomorskie

55%

45%

Lubelskie

70%

60%

Lubuskie

55%

45%

Łódzkie

55%

45%

Małopolskie

55%

45%

Opolskie

55%

45%

Podkarpackie

70%

60%

Podlaskie

70%

60%

Pomorskie

55%

45%

Śląskie

45%

35%

Świętokrzyskie

55%

45%

Warmińsko-Mazurskie

70%

60%

Wielkopolskie

45%

35%

Zachodniopomorskie

55%

45%

Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

Termin składania wniosków 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć od 15 października 2019 r. do 27 lutego 2020 r..Konkurs podzielony jest na 3 rundy:

1.      od 15.10.2019 r. do 07.01.2020 r. (runda 1);

2.      od 08.01.2020 r. do 03.02.2020 r. (runda 2);

3.      od 04.02.2020 r. do 27.02.2020 r. (runda 3), godz. 16:00.

Opracowano na podstawie informacji zamieszczonej na stronie: BGK 

PRZEMYSŁ 4.0 TRANSFORMACJA TECHNOLOGICZNA I CYFROWA

Przemysł 4.0 technologie przyszłości

Przemysł 4.0   

Przemysł 4.0 to proces transformacji technologicznej i organizacyjnej firm. Polega głównie na  zmianie modelu biznesowego i integracji łańcucha wartości w  cyklu życia produktu.

Warunkiem skutecznej transformacji jest wykorzystanie technologii cyfrowych oraz danych by osiągnąć sukces biznesowy i przewagę konkurencyjną na rynku. Efektem wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 są inteligentne cyfrowe produkty i powiązane z nimi usługi. 

Fabryka Przyszłości 

Fabryka Przyszłości to nowoczesny zakład produkcyjny, wykorzystujący zaawansowane technologie ITC oraz inteligentną analizę danych.  W fabryce przyszłości maszyny, urządzenia i pracownicy  komunikują się̨ ze sobą w warstwie wirtualnej tworzącej wirtualną kopię  procesów produkcyjnych. 

Dojrzałość cyfrowa firmy

Poziom dojrzałości cyfrowej firmy to jej zdolność do skutecznego wykorzystywania
technologii cyfrowych w celu osiągania wyznaczonych celów strategicznych i zdobywania
przewagi konkurencyjnej.

Lista kluczowych technologii przemysłu 4.0

• Duże zbiory danych (big data)
• Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (VR, virtual reality ; AR, augmented reality
• Sztuczna Inteligencja (AI, artificial intelligence)
• Blockchain
• Nowe generacje robotów przemysłowych w tym roboty kolaborujące, roboty autonomiczne
• Chmura obliczeniowa ( cloud computing )
• Przemysłowy Internet Rzeczy (IOT) w tym technologie bezprzewodowe, sensoryka
• Wytwarzanie przyrostowe (druk 3D)
• Symulacja komputerowa w tym Digital Twin
• Cyberbezpieczeństwo

Aspekty biznesowe

Firma działająca w obszarze nowych technologii, która planuje transformację do poziomu „Fabryki Przyszłości” musi rozważyć wdrożenie następujących elementów:
•Model biznesowy 4.0
•Inteligentny produkt
•Personalizacja produktów i usług
•Integracja łańcucha wartości
•Inteligentne systemy zarządzania danymi w firmie 4.0
•Inteligentny łańcuch dostaw

Opracowano na podstawie materiałów „Przemysł 4.0 przekrojowy, inspirujący i praktyczny warsztat dla menadżerów przedsiębiorstw”, Transition Technologies PSC sp. z o. o.