Pilotaż PRZEMYSŁ 4.0 – przygotowanie przedsiębiorstw do wdrożenia kompleksowej transformacji

Na transformację cyfrową decyduje się coraz więcej polskich firm. Około 8% dużych przedsiębiorstw wpisuje nowe technologie w swój model biznesowy. Cyfryzacja staje się dla nich kluczowym narzędziem służącym do zwiększania efektywności rynkowej. Zdecydowana większość firm jednak działa w tym obszarze bardziej punktowo, wykorzystując nową technologię do transformacji konkretnych procesów, funkcji lub zespołów.

Sytuacja gospodarcza wywołana pandemią COVID-19 spowodowała, że przedsiębiorcy bardzo wielu sektorów zmagają się aktualnie z największymi wyzwaniami od początków transformacji cyfrowej. Liczne ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, konieczność zmian dotychczasowego funkcjonowania, trudności w bezpośrednich kontaktach z kontrahentami i pracownikami z powodu przejścia na pracę zdalną, stały się niespodziewanie nową codziennością. Dla wielu przedsiębiorstw oznacza to konieczność zdobycia nowych kompetencji, a nawet często zmiany obecnego modelu biznesowego. Przemysł 4.0 dotyczy nie tylko technologii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle.

Przemysł 4.0, czyli czwarta rewolucja przemysłowa jest ogromną szansą na zrewolucjonizowanie dotychczasowego sposobu funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Inwestycje w nowoczesny przemysł oparty na automatyzacji i cyfryzacji, czy nowym technologiom produkcyjnym jest nie tylko szansą, lecz wręcz koniecznością aby być konkurencyjnym w stosunku do innych firm.

Na temat transformacji technologicznej i cyfrowej pisaliśmy już w jednym z poprzednich wpisów.

Polskie przedsiębiorstwa chcą być konkurencyjne, a bez ich automatyzacji i cyfryzacji to w obecnych czasach po prostu niemożliwe. Transformacja cyfrowa przeżywa rozkwit we wszystkich branżach. Odpowiedzią na tą sytuację jest ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorstw nabór do Pilotażu Przemysł 4.0, który będzie jednocześnie testem pozwalającym przygotować docelowy instrument finansowany z nowego programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

NABÓR WNIOSKÓW DO NOWEGO PILOTAŻU PRZEMYSŁ 4.0

Pilotaż „Przemysłu 4.0” jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną na terytorium Polski. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie opracowanej mapy drogowej, czyli planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji oraz osiągnięcie przychodów ze sprzedaży nie niższych niż 2 mln zł (przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia).

KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI

Termin składania wniosków rozpoczyna się 28 kwietnia i potrwa do 30 czerwca 2021 r. do godziny 16:00. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej.

W pilotażu Przemysł 4.0 grant mogą otrzymać projekty, które polegają na przygotowaniu firmy do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożeniu wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Twoja firma może maksymalnie pozyskać 800 000,00 zł. Maksymalne wsparcie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu. Kwota środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przeznaczonych na powierzenie grantów w naborze wynosi 20 000 000,00 zł.

WYDATKI W RAMACH PROJEKTU

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:

 • zakup usługi polegającej na opracowaniu mapy drogowej,
 • zakup usługi doradczej związanej z wdrożeniem mapy drogowej,
 • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

TECHNOLOGIE PRZEMYSŁ 4.0

Na liście technologii, które mogą być dofinansowane znajduje się:

 • Big Data oraz działania związane z analizą danych,
 • roboty przemysłowe, przemysłowy Internet rzeczy,
 • integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT)
 • tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS),
 • cyberbezpieczeństwo,
 • chmura obliczeniowa,
 • wirtualna i rozszerzona rzeczywistość,
 • sztuczna inteligencja,
 • blockchain,
 • druk addytywny (druk 3D).

Szczegółowe warunki otrzymania dotacji zostały określone w Regulaminie naboru, który dostępny jest na stronie Organizatora.

Podobał ci się ten artykuł? Udostępnij go innym. Użyj poniższych przycisków, zajmie ci to tylko chwilę.

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE – NABÓR WNIOSKÓW

kredyt na innowacje

Kto może wnioskować o kredyt    

Wnioskodawcą mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium RP  i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.

Na co przeznaczony jest kredyt technologiczny  

Kredyt można przeznaczyć na realizację projektu (inwestycji technologicznej), której celem jest nabycie i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Wydatki kwalifikowalne w ramach kredytu

 1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, po spełnieniu warunku że:
  a) zostanie przedstawiony operat szacunkowy opracowany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, potwierdzający wartość nieruchomości
  b) zostanie przedstawiona opinia rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana zgodnie z celem projektu,
  c) w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków UE, środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
  d) nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej
 2. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części.
 3. Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych
 4. Zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych
 5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how, wiedza techniczna)
 6. Koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesione do dnia zakończenia realizacji inwestycji
 7. Wydatki na studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Wysokość wsparcia

Województwo mazowieckie

Region

Mikro/Małe

Średnie

Powiat warszawski zachodni

40%

30%

Miasto Warszawa (do 31.12.2017)

35%

25%

Miasto Warszawa (od 01.01.2018)

30%

20%

Pozostałe regiony Mazowsza

55%

45%

Pozostałe województwa

Nazwa województwa

Mikro/Małe

Średnie

Dolnośląskie

45%

35%

Kujawsko-Pomorskie

55%

45%

Lubelskie

70%

60%

Lubuskie

55%

45%

Łódzkie

55%

45%

Małopolskie

55%

45%

Opolskie

55%

45%

Podkarpackie

70%

60%

Podlaskie

70%

60%

Pomorskie

55%

45%

Śląskie

45%

35%

Świętokrzyskie

55%

45%

Warmińsko-Mazurskie

70%

60%

Wielkopolskie

45%

35%

Zachodniopomorskie

55%

45%

Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

Termin składania wniosków 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć od 15 października 2019 r. do 27 lutego 2020 r..Konkurs podzielony jest na 3 rundy:

1.      od 15.10.2019 r. do 07.01.2020 r. (runda 1);

2.      od 08.01.2020 r. do 03.02.2020 r. (runda 2);

3.      od 04.02.2020 r. do 27.02.2020 r. (runda 3), godz. 16:00.

Opracowano na podstawie informacji zamieszczonej na stronie: BGK 

PRZEMYSŁ 4.0 TRANSFORMACJA TECHNOLOGICZNA I CYFROWA

Przemysł 4.0 technologie przyszłości

Przemysł 4.0   

Przemysł 4.0 to proces transformacji technologicznej i organizacyjnej firm. Polega głównie na  zmianie modelu biznesowego i integracji łańcucha wartości w  cyklu życia produktu.

Warunkiem skutecznej transformacji jest wykorzystanie technologii cyfrowych oraz danych by osiągnąć sukces biznesowy i przewagę konkurencyjną na rynku. Efektem wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 są inteligentne cyfrowe produkty i powiązane z nimi usługi. 

Fabryka Przyszłości 

Fabryka Przyszłości to nowoczesny zakład produkcyjny, wykorzystujący zaawansowane technologie ITC oraz inteligentną analizę danych.  W fabryce przyszłości maszyny, urządzenia i pracownicy  komunikują się̨ ze sobą w warstwie wirtualnej tworzącej wirtualną kopię  procesów produkcyjnych. 

Dojrzałość cyfrowa firmy

Poziom dojrzałości cyfrowej firmy to jej zdolność do skutecznego wykorzystywania
technologii cyfrowych w celu osiągania wyznaczonych celów strategicznych i zdobywania
przewagi konkurencyjnej.

Lista kluczowych technologii przemysłu 4.0

• Duże zbiory danych (big data)
• Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (VR, virtual reality ; AR, augmented reality
• Sztuczna Inteligencja (AI, artificial intelligence)
• Blockchain
• Nowe generacje robotów przemysłowych w tym roboty kolaborujące, roboty autonomiczne
• Chmura obliczeniowa ( cloud computing )
• Przemysłowy Internet Rzeczy (IOT) w tym technologie bezprzewodowe, sensoryka
• Wytwarzanie przyrostowe (druk 3D)
• Symulacja komputerowa w tym Digital Twin
• Cyberbezpieczeństwo

Aspekty biznesowe

Firma działająca w obszarze nowych technologii, która planuje transformację do poziomu „Fabryki Przyszłości” musi rozważyć wdrożenie następujących elementów:
•Model biznesowy 4.0
•Inteligentny produkt
•Personalizacja produktów i usług
•Integracja łańcucha wartości
•Inteligentne systemy zarządzania danymi w firmie 4.0
•Inteligentny łańcuch dostaw

Opracowano na podstawie materiałów „Przemysł 4.0 przekrojowy, inspirujący i praktyczny warsztat dla menadżerów przedsiębiorstw”, Transition Technologies PSC sp. z o. o.