Czy warto korzystać z doradztwa biznesowego w czasach COVID-19?

Doradztwo biznesowe w czasach COVID-19

Czy warto korzystać z usług doradczych w aktualnej trudnej sytuacji ekonomiczno-rynkowej?

Wpływ COVID-19 na firmy i gospodarkę jest faktem. Natura tego niespodziewanego zagrożenia powoduje, że firmy muszą stawić czoła bardzo złożonym wyzwaniom i ogromnej presji, aby kontynuować działalność.

Pojawia się wiele pytań związanych z koniecznością natychmiastowej adaptacji do nowych warunków takich jak uruchomienia cyfrowych kanałów sprzedaży, modyfikacja kanałów logistycznych, nowe kompetencje pracowników, nowy sprzęt czy też modyfikacja lub stworzenie nowego modelu biznesowego.

Zatem konieczna jest umiejętność szybkiego reagowania na zmiany i sprawnego wdrażania nowych rozwiązań. Do tego niezbędna jest wiedza i wieloletnie doświadczenie w obszarze poszukiwania nowych decyzji strategicznych, które przyniosą firmie ekonomiczne korzyści. W tym obszarze specjalizują się firmy doradztwa biznesowego.

W przypadku małych firm, które działają na rynku od wielu lat i dotąd radziły sobie dobrze, ten rodzaj usług doradczych nie był popularny. Czy w aktualnej sytuacji rynkowej warto jednak zwrócić się o pomoc doradczą?

Usługi doradcze mogą przyjmować różną postać, a ich zakres jest bardzo szeroki. Obejmują różnorakie aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

 • doradztwa finansowego (np. pozyskiwanie finansowania zewnętrznego w postaci granów, dotacji, pożyczek),
 • doradztwa operacyjnego (np. opracowywanie strategii rozwojowej),
 • doradztwa strategicznego (np. tworzenie modeli biznesowych).

Co firma zyskuje korzystając z usług doradztwa biznesowego?

Lista korzyści jest otwarta i zależy od indywidualnych problemów, z jakimi mierzy się firma:

 • określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa,
 • efektywne rozszerzenie oferty firmy i zdobycie nowych klientów,
 • rozwiązanie problemów wahań sezonowych w sprzedaży,
 • optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań,
 • odciążenie kadry zarządzającej od zadań operacyjnych na rzecz strategicznych,
 • poprawa wyników sprzedaży,
 • ułatwienie wprowadzenia zmian organizacyjnych,
 • zwiększenie konkurencyjności firmy,
 • optymalizacja dowolnych procesów w przedsiębiorstwie,
 • wykorzystanie zaawansowanych technologii informacyjno- komunikacyjnych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • pomoc podczas pozyskiwania zewnętrznych funduszy,
 • wsparcie przy problemach z zarządzaniem ryzykiem.

Doradztwo biznesowe – proces pracy z firmą

Usługi doradcze to konieczność indywidualnego podejścia do klienta w celu poznania i zrozumienia problemów w firmie oraz wdrożenie trwałych i efektywnych rozwiązań. Doradca koncentruje się na 3 głównych obszarach:

 • identyfikacji problemów (obecnych i przyszłych),
 • wyznaczeniu celów (realnych i mierzalnych),
 • znalezieniu rezerw (niewykorzystanych możliwości wprowadzenia zmian).

Dokładna analiza pozwoli na rzeczową ocenę obecnej sytuacji i ustalenie, które obszary działalności przedsiębiorstwa wymagają interwencji. Pomoże też odkryć, jakich zasobów firma w pełni nie wykorzystuje oraz określić przestrzeń, w obrębie której da się stosunkowo łatwo wprowadzić korzystne zmiany. Na tej podstawie można już wyznaczyć realne cele, zarówno krótko-, jak
i długoterminowe. Następnym krokiem jest wypracowanie i wdrożenie konkretnych rozwiązań. Ostatnim etapem usług doradczych powinien być monitoring efektów wprowadzonych zmian i raport przedstawiający uzyskane wyniki.

Jak wybrać profesjonalne doradztwo biznesowe?

Warto szukać firmy doradczej, która:

1. Jasno definiuje cele usługi doradczej, które wynikają bezpośrednio z potrzeb klienta, są możliwe do zrealizowania, mierzalne i określone w czasie. Ważne jest również dokładne określenie wskaźników, za pomocą których będą mierzone efekty, ponieważ tylko w ten sposób można sprawdzić, czy podjęte działania były skuteczne.

2. Przedstawia referencje poprzednich klientów, które pozwalają zweryfikować wysoki poziom wiedzy eksperckiej firmy doradczej.

3. Gwarantuje odpowiednie przygotowanie doradców biznesowych, tj. stosowne doświadczenie zawodowe oraz umiejętność sprawnej komunikacji. Doradca powinien także mieć dobra opinię „na rynku” co świadczy o przestrzeganiu etyki zawodowej. Dobrze, jeśli dodatkowo posiada certyfikaty
i uprawnienia w obszarach w, których doradza.

4. Posiada certyfikat w zakresie jakości świadczenia usług doradczych. Na rynku działa wiele firm doradczych, jednakże wiele z nich nie zostało obiektywnie zweryfikowanych pod kątem jakości świadczonych usług. Dlatego przed nawiązaniem współpracy z firmą doradczą warto poświęcić chwilę na dokładne sprawdzenie, czy mamy do czynienia z profesjonalistami.

Gdzie szukać wsparcia do finansowania usług doradztwa biznesowego?

1. Projekt „BONY SUKCESU” – dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorców z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie Małopolski, którzy chcieliby zwiększyć konkurencyjność i produktywność swojego przedsiębiorstwa m.in. poprzez rozszerzenie oferty, zdobycie nowych klientów, rozwiązanie problemów wahań sezonowych w sprzedaży, poprawę efektywności kosztowej działalności firmy. Przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie dwa Granty, każdy do wysokości 20 000 zł, z dofinansowaniem do 95%. Więcej informacji na temat projektu na stronie https://www.marr.pl/bonysukcesu/.

2. Projekt „KOMPETENCJE dla SEKTORÓW” – to oferta doradczo – szkoleniowa skierowana do firm aż w 17 sektorach. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji. W projekcie można uzyskać wsparcie w formie refundacji usług rozwojowych. Szczegóły projektu dostępne są na stronie https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow.

3. BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH umożliwia dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki tym usługom rozwojowym przedsiębiorstwa, pracownicy i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Zadbaj o rozwój swojej firmy i skorzystaj z usług FLOW.

Nasz zespół z sukcesem pomógł już wielu przedsiębiorcom osiągnąć sukces biznesowy zarówno poprzez rozwój ich działalności, generowanie innowacji oraz skuteczne pozyskanie finansowania na usługi szkoleniowe i doradcze.

Chętnie pomożemy również Twojej firmie osiągnąć korzyści płynące z doradztwa biznesowego! Zachęcamy do zapoznania się z doświadczeniem FLOW, listą Klientów, których z sukcesem przeprowadziliśmy przez liczne projekty doradczce i rozwojowe oraz certyfikatami potwierdzającymi najwyższą jakość naszych usług.

SUKCES FLOW – Kolejne dotacje pozyskane !!!

Dotacje Go to Brand pozyskane

Celem konkursu „Go to Brand” jest pomoc finansowa na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych. Nabór w tegorocznej edycji konkursu trwał od 11 lutego do 11 marca. Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wynosiła 329 000 000,00 zł. Maksymalna dotacja jaką mogły otrzymać mikro, małe i średnie firmy wynosiła 425 670,00 zł, co stanowi wsparcie do 85% wartości projektu.  Przedsiębiorcy muszą wnieść wkład własny na poziomie min. 15%. Wnioski w konkursie złożyło 1 575 firm czyli 180 więcej niż w 2019 r.

Wsparcie na promocję swoich wyrobów i usług na rynkach zagranicznych otrzyma 1 117 firm. Łączna pula środków unijnych, która trafi do beneficjentów tegorocznej edycji programu wynosi 326,7 mln zł. Najwięcej wniosków złożyły firmy z branży IT, Moda Polska, kosmetyki oraz z branży budowlanej.

Dotacje na projekty w konkursie pozwolą firmom o wysokim potencjale konkurować na rynkach zagranicznych produktami o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. Dzięki otrzymanym dotacjom polskie marki produktowe mogą stać się bardziej rozpoznawalne za granicą, co poprawia wizerunek Polski oraz zwiększa poziom krajowego eksportu.

Wszystkie projekty, które otrzymają dofinansowanie wpisują się w 12 branżowych programów promocji określonych przez Ministerstwo Rozwoju. Obejmują one sektory: biotechnologii i farmaceutyków, budownictwa, części samochodowych i lotniczych, maszyn i urządzeń, mody, kosmetyków, IT, jachtów i łodzi, żywności, mebli, sprzętu medycznego oraz usług prozdrowotnych.

Dzięki otrzymanej dotacji firmy w ramach realizowanych projektów będą brały udział w targach, wystawach, wyjazdowych oraz przyjazdowych misjach gospodarczych, a także będą mogły sfinansować usługę doradczą dotyczącą umiędzynarodowienia prowadzonej działalności.

SUKCES FLOW

Firma FLOW opracowała 4 projekty dla swoich klientów w ramach z programu branżowego Moda Polska. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie ocenione i uzyskały dotację we wnioskowanej kwocie.

Dziękujemy za zaufanie i gratulujemy firmom:

 • P.P.H. „KAMPA” Pacut Andrzej – otrzymana kwota dotacji: 422 100,00 zł
 • Zakład Produkcji Obuwia „AGDA” Edward Moskała – otrzymana kwota dotacji: 425 475,00 zł
 • Galant Produkcja Obuwia, Handel,Export-Import Robert Korzeniowski – otrzymana kwota dotacji: 423 225,00 zł
 • „ARKA” Jan, Michał Góralczyk Spółka Jawna – otrzymana kwota dotacji: 424 875,00 zł

Dzięki otrzymanej dotacji klienci FLOW mają szansę promować swoje marki produktowe na zagranicznych rynkach: USA, Włoch, Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Rumunii.