ROBOGRANT – dotacja na roboty przemysłowe

 

 ROBOGRANT dotacje na roboty[/caption]Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dotacje w ramach programu ROBOGRANT. Można pozyskać grant w wysokości 850 tys. zł na zakup,  instalację  i uruchomienie robotów przemysłowych. Wnioski można składać do 11.12.2023r.

]Program ROBOGRANT dotacja na robotyzację

Konkurs w ramach programu ROBOGRANT jest programem pilotażowym, który ma wspierać rozwój polskiej branży meblarskiej. Program ROBOGRANT jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Celem programu jest pomoc dla firm z branży meblarskiej w rozwoju związanym z robotyzacją i automatyzacją produkcji. Aby pozyskać dotację, firma musi prowadzić działalność na terenie Polski.

Warunki uzyskania dotacji

 •  posiadanie statusu małego lub średniego przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie na terenie RP działalności w branży meblarskiej zdefiniowanej kodami PKD 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych, 31.03.Z Produkcja materaców, 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli,
 • przychody ze sprzedaży w dwóch z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie grantu nie niższe niż 3 mln zł.,
 • okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 18 miesięcy,
 • kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi maksymalnie 1 mln zł.

 Koszty kwalifikowane

Grant może być przyznany na projekty dotyczące zwiększenia robotyzacji przedsiębiorstw produkcyjnych. Wsparte zostaną projekty polegające na zakupie, instalacji i uruchomieniu w przedsiębiorstwie robota przemysłowego.

Wykaz kosztów kwalifikowanych

 •  koszty nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych,
 • koszty nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia pozostałych nowych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, tj.:
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych,
  • maszyn, urządzeń służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym (w szczególności czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, ogrodzenia, osłony, optoelektroniczne urządzenia ochronne, kurtyny świetlne, skanery obszarowe),
  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
  • urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, niezbędnych do interakcji człowiek-maszyna,
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych (robotów przemysłowych oraz pozostałych maszyn, urządzeń) z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.
 • Podatek od towarów i usług VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny.

Robot przemysłowy – Definicja na potrzeby ulgi na robotyzację:

W polskim systemie prawnym funkcjonuje definicja robota przemysłowego. Zgodnie z nią, jest to mobilna lub stacjonarna maszyna sterowana, programowalna i wielozadaniowa o co najmniej 3 stopniach swobody.

Warunki, jakie ma spełniać, to m.in. :

 1. umiejętność wymiany cyfrowych danych z urządzeniami sterującymi,
 2. komunikowanie się z systemami teleinformatycznymi,
 3. współdziałanie z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

Z kolei działanie robota przemysłowego powinno być monitorowane za pomocą kamer lub czujników.

Robot przemysłowy – Definicja robota przemysłowego zgodna z normą PN-EN ISO 8373:2001

Robotyzacja i automatyzacja procesów prowadzonych w ramach nowej inwestycji.

Zakup w ramach nowej inwestycji co najmniej jednego manipulacyjnego robota przemysłowego który jest:

– automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową maszyną manipulacyjną o wielu stopniach swobody,

– posiadającą właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne, stacjonarną lub mobilną,

– dla ważnych zastosowań przemysłowych, lub co najmniej jednego innego urządzenia (zgodnie z pozycją 493 KŚT) stanowiącego zestaw przeprogramowywanych manipulatorów i urządzeń sterujących, służącego do wykonywania funkcji ruchowych, dysponującego możliwością swobodnego programowania zmian pozycji i kolejności operacji roboczych.

Roboty przemysłowy – przykłady  z branży meblarskiej

W zakładach produkujących stoły, krzesła, szafy, półki i kanapy roboty są wykorzystywane w operacjach, które wymagają powtarzalności i jakości. Zastosowanie nowoczesnych maszyn podnosi wydajność, a w długiej perspektywie obniża koszty. W fabrykach meblarskich takich urządzeń zwykle używa się do klejenia, lakierowania i montażu elementów. Niższe koszty produkcji realizowanej przez roboty wdrożone zgodnie z zasadami przemysłu 4.0 wynikają nie tylko z faktu, że firma mniej wydaje na pensje ludzi. Maszyny zapewniają wyższą jakość wykonania, mniej uszkodzeń i błędów oraz lepsze wykorzystanie surowców.                                                                                                                                               

W procesie klejenia robot używa za każdym razem dokładnej ilości kleju i nakłada go na powierzchnię bardziej precyzyjnie niż człowiek.                                                                                   

Dedykowane do malowania i lakierowania roboty przemysłowe znajdują zastosowanie szczególnie tam, gdzie niezbędne jest osiągnięcie najwyższej jakości malowanej powierzchni i dużej wydajności.

W obszarze montażu roboty wykorzystywane w branży meblarskiej umożliwiają jednoczesne wykonywanie wielu operacji, np. zszywania, skręcania i klejenia. 

Dodatkowym argumentem dla zastosowania robotyzacji na tym etapie produkcji jest zmniejszenie szkodliwości i niebezpieczeństwa dla zdrowia pracownika.

Warto podkreślić, że integracja robota z otoczeniem może przebiegać także w wielu innych obszarach takich jak procesy pakowania, magazynowania, przenoszenia czy obsługi innych maszyn (frezarek, tokarek, szlifierek). Wszechstronność zastosowań wpływa na popularyzację nowoczesnych technologii robotycznych w szeroko pojętym przemyśle.

 Wysokość dotacji

 • maksymalna wysokość dotacji wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 850 tys. zł.,
 • dotacja stanowić będzie pomoc de minimis.

Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs ROBOGRANT to 29 mln zł.

Termin składania wniosków grantowych

Wnioski o grant można składać od 08.11.2023r – 06.12.2023r.

WAŻNE! – Jeżeli kwota wnioskowanego wsparcia finansowego w złożonych w ramach naboru wnioskach przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na wsparcie projektów w naborze, termin składania wniosków może ulec skróceniu, o czym PARP poinformuje na stronie naboru.

Dodatkowe czynniki sukcesu

 • projekt jest planowany przez przedsiębiorcę, który na dzień składania wniosku o dotację nie dysponuje robotem przemysłowym w przedsiębiorstwie, tj. dokona pierwszego zakupu robota w ramach zgłaszanego projektu,
 • projekt będzie realizowany na terenie powiatu o wyższej stopie bezrobocia na podstawie danych GUS.

Jak możemy pomóc? 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 507 -119 -029, mailowego flow@flowprojekty.eu lub w formie konsultacji on-line. Chętnie pomożemy wypełnić dokumenty aplikacyjne

Zespół FLOW

Podobał ci się ten artykuł? Udostępnij go innym. Użyj poniższych przycisków, zajmie ci to tylko chwilę.

BON z funduszu dla MŚP

Fundusz dla MŚP  The Ideas Powered for Business działa w celu ochrony praw własności intelektualnej europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

SME Fund (fundusz dla MŚP) będzie działać od 10.01.2022 r. do 16.12.2022 r.

BON dla firm z MSP

Kto może ubiegać się o wsparcie z funduszu dla MŚP

 

Wniosek może złożyć przedsiębiorca należący do sektora MŚP, jego pracownik lub upoważniony przedstawiciel firmy. BONY w formie dotacji będą przekazywane do MŚP.

 

Jak ubiegać się o wsparcie z funduszu dla MŚP

 

Fundusz dla MŚP polega na zwrocie  kosztów,   na częściowe pokrycie opłat za wybrane czynności. Fundusz oferuje dwa rodzaje bonów. Zależą one od rodzaju dokonywanej czynności:

 • BON 1 o wartości 1500 EURO do wykorzystania na opłaty związane ze zgłoszeniem znaku towarowego lub wzoru
 • BON 2 o wartości 750 EURO do wykorzystania na opłaty patentowe.
Proces ubiegania się o BON jest prosty, należy:
 1. Zarejestrować się i zalogować na Konto funduszu dla MŚP , a następnie przesłać formularz wniosku o przyznanie DOTACJI w formie BONÓW.
 2. Następnie wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyznania dotacji i BONY. 
 3. Kolejnym krokiem jest wystąpienie o zwrot poniesionych kosztów.

Jakie wydatki można pokryć w ramach dotacji

 

W zależności od wybranego poziomu ochrony (krajowy, regionalny lub unijny) zwrot opłat na:

1. znaki towarowe i wzory wyniesie: .

  • 75% opłat za znak towarowy i wzór na poziomie Unii Europejskiej
  • 75% opłat za znaki towarowe i wzory na poziomie krajowym i regionalnym
  • 50% opłat za znak towarowy i wzór poza UE.

2. patenty wyniesie:

 • 50% opłat patentowych na poziomie krajowym

Szczegółowe informacje na temat limitów i opłat znajdują się w zaproszeniu do składania wniosków i właściwych załącznikach.

Podobał ci się ten artykuł? Udostępnij go innym. Użyj poniższych przycisków, zajmie ci to tylko chwilę.

Czy warto korzystać z doradztwa biznesowego w czasach COVID-19?

Doradztwo biznesowe w czasach COVID-19

Czy warto korzystać z usług doradczych w aktualnej trudnej sytuacji ekonomiczno-rynkowej?

Wpływ COVID-19 na firmy i gospodarkę jest faktem. Natura tego niespodziewanego zagrożenia powoduje, że firmy muszą stawić czoła bardzo złożonym wyzwaniom i ogromnej presji, aby kontynuować działalność.

Pojawia się wiele pytań związanych z koniecznością natychmiastowej adaptacji do nowych warunków takich jak uruchomienia cyfrowych kanałów sprzedaży, modyfikacja kanałów logistycznych, nowe kompetencje pracowników, nowy sprzęt czy też modyfikacja lub stworzenie nowego modelu biznesowego.

Zatem konieczna jest umiejętność szybkiego reagowania na zmiany i sprawnego wdrażania nowych rozwiązań. Do tego niezbędna jest wiedza i wieloletnie doświadczenie w obszarze poszukiwania nowych decyzji strategicznych, które przyniosą firmie ekonomiczne korzyści. W tym obszarze specjalizują się firmy doradztwa biznesowego.

W przypadku małych firm, które działają na rynku od wielu lat i dotąd radziły sobie dobrze, ten rodzaj usług doradczych nie był popularny. Czy w aktualnej sytuacji rynkowej warto jednak zwrócić się o pomoc doradczą?

Usługi doradcze mogą przyjmować różną postać, a ich zakres jest bardzo szeroki. Obejmują różnorakie aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

 • doradztwa finansowego (np. pozyskiwanie finansowania zewnętrznego w postaci granów, dotacji, pożyczek),
 • doradztwa operacyjnego (np. opracowywanie strategii rozwojowej),
 • doradztwa strategicznego (np. tworzenie modeli biznesowych).

Co firma zyskuje korzystając z usług doradztwa biznesowego?

Lista korzyści jest otwarta i zależy od indywidualnych problemów, z jakimi mierzy się firma:

 • określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa,
 • efektywne rozszerzenie oferty firmy i zdobycie nowych klientów,
 • rozwiązanie problemów wahań sezonowych w sprzedaży,
 • optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań,
 • odciążenie kadry zarządzającej od zadań operacyjnych na rzecz strategicznych,
 • poprawa wyników sprzedaży,
 • ułatwienie wprowadzenia zmian organizacyjnych,
 • zwiększenie konkurencyjności firmy,
 • optymalizacja dowolnych procesów w przedsiębiorstwie,
 • wykorzystanie zaawansowanych technologii informacyjno- komunikacyjnych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • pomoc podczas pozyskiwania zewnętrznych funduszy,
 • wsparcie przy problemach z zarządzaniem ryzykiem.

Doradztwo biznesowe – proces pracy z firmą

Usługi doradcze to konieczność indywidualnego podejścia do klienta w celu poznania i zrozumienia problemów w firmie oraz wdrożenie trwałych i efektywnych rozwiązań. Doradca koncentruje się na 3 głównych obszarach:

 • identyfikacji problemów (obecnych i przyszłych),
 • wyznaczeniu celów (realnych i mierzalnych),
 • znalezieniu rezerw (niewykorzystanych możliwości wprowadzenia zmian).

Dokładna analiza pozwoli na rzeczową ocenę obecnej sytuacji i ustalenie, które obszary działalności przedsiębiorstwa wymagają interwencji. Pomoże też odkryć, jakich zasobów firma w pełni nie wykorzystuje oraz określić przestrzeń, w obrębie której da się stosunkowo łatwo wprowadzić korzystne zmiany. Na tej podstawie można już wyznaczyć realne cele, zarówno krótko-, jak
i długoterminowe. Następnym krokiem jest wypracowanie i wdrożenie konkretnych rozwiązań. Ostatnim etapem usług doradczych powinien być monitoring efektów wprowadzonych zmian i raport przedstawiający uzyskane wyniki.

Jak wybrać profesjonalne doradztwo biznesowe?

Warto szukać firmy doradczej, która:

1. Jasno definiuje cele usługi doradczej, które wynikają bezpośrednio z potrzeb klienta, są możliwe do zrealizowania, mierzalne i określone w czasie. Ważne jest również dokładne określenie wskaźników, za pomocą których będą mierzone efekty, ponieważ tylko w ten sposób można sprawdzić, czy podjęte działania były skuteczne.

2. Przedstawia referencje poprzednich klientów, które pozwalają zweryfikować wysoki poziom wiedzy eksperckiej firmy doradczej.

3. Gwarantuje odpowiednie przygotowanie doradców biznesowych, tj. stosowne doświadczenie zawodowe oraz umiejętność sprawnej komunikacji. Doradca powinien także mieć dobra opinię „na rynku” co świadczy o przestrzeganiu etyki zawodowej. Dobrze, jeśli dodatkowo posiada certyfikaty
i uprawnienia w obszarach w, których doradza.

4. Posiada certyfikat w zakresie jakości świadczenia usług doradczych. Na rynku działa wiele firm doradczych, jednakże wiele z nich nie zostało obiektywnie zweryfikowanych pod kątem jakości świadczonych usług. Dlatego przed nawiązaniem współpracy z firmą doradczą warto poświęcić chwilę na dokładne sprawdzenie, czy mamy do czynienia z profesjonalistami.

Gdzie szukać wsparcia do finansowania usług doradztwa biznesowego?

1. Projekt „BONY SUKCESU” – dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorców z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie Małopolski, którzy chcieliby zwiększyć konkurencyjność i produktywność swojego przedsiębiorstwa m.in. poprzez rozszerzenie oferty, zdobycie nowych klientów, rozwiązanie problemów wahań sezonowych w sprzedaży, poprawę efektywności kosztowej działalności firmy. Przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie dwa Granty, każdy do wysokości 20 000 zł, z dofinansowaniem do 95%. Więcej informacji na temat projektu na stronie https://www.marr.pl/bonysukcesu/.

2. Projekt „KOMPETENCJE dla SEKTORÓW” – to oferta doradczo – szkoleniowa skierowana do firm aż w 17 sektorach. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji. W projekcie można uzyskać wsparcie w formie refundacji usług rozwojowych. Szczegóły projektu dostępne są na stronie https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow.

3. BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH umożliwia dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki tym usługom rozwojowym przedsiębiorstwa, pracownicy i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Zadbaj o rozwój swojej firmy i skorzystaj z usług FLOW.

Nasz zespół z sukcesem pomógł już wielu przedsiębiorcom osiągnąć sukces biznesowy zarówno poprzez rozwój ich działalności, generowanie innowacji oraz skuteczne pozyskanie finansowania na usługi szkoleniowe i doradcze.

Chętnie pomożemy również Twojej firmie osiągnąć korzyści płynące z doradztwa biznesowego! Zachęcamy do zapoznania się z doświadczeniem FLOW, listą Klientów, których z sukcesem przeprowadziliśmy przez liczne projekty doradczce i rozwojowe oraz certyfikatami potwierdzającymi najwyższą jakość naszych usług.

SUKCES FLOW – Kolejne dotacje pozyskane !!!

Dotacje Go to Brand pozyskane

Celem konkursu „Go to Brand” jest pomoc finansowa na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych. Nabór w tegorocznej edycji konkursu trwał od 11 lutego do 11 marca. Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wynosiła 329 000 000,00 zł. Maksymalna dotacja jaką mogły otrzymać mikro, małe i średnie firmy wynosiła 425 670,00 zł, co stanowi wsparcie do 85% wartości projektu.  Przedsiębiorcy muszą wnieść wkład własny na poziomie min. 15%. Wnioski w konkursie złożyło 1 575 firm czyli 180 więcej niż w 2019 r.

Wsparcie na promocję swoich wyrobów i usług na rynkach zagranicznych otrzyma 1 117 firm. Łączna pula środków unijnych, która trafi do beneficjentów tegorocznej edycji programu wynosi 326,7 mln zł. Najwięcej wniosków złożyły firmy z branży IT, Moda Polska, kosmetyki oraz z branży budowlanej.

Dotacje na projekty w konkursie pozwolą firmom o wysokim potencjale konkurować na rynkach zagranicznych produktami o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. Dzięki otrzymanym dotacjom polskie marki produktowe mogą stać się bardziej rozpoznawalne za granicą, co poprawia wizerunek Polski oraz zwiększa poziom krajowego eksportu.

Wszystkie projekty, które otrzymają dofinansowanie wpisują się w 12 branżowych programów promocji określonych przez Ministerstwo Rozwoju. Obejmują one sektory: biotechnologii i farmaceutyków, budownictwa, części samochodowych i lotniczych, maszyn i urządzeń, mody, kosmetyków, IT, jachtów i łodzi, żywności, mebli, sprzętu medycznego oraz usług prozdrowotnych.

Dzięki otrzymanej dotacji firmy w ramach realizowanych projektów będą brały udział w targach, wystawach, wyjazdowych oraz przyjazdowych misjach gospodarczych, a także będą mogły sfinansować usługę doradczą dotyczącą umiędzynarodowienia prowadzonej działalności.

SUKCES FLOW

Firma FLOW opracowała 4 projekty dla swoich klientów w ramach z programu branżowego Moda Polska. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie ocenione i uzyskały dotację we wnioskowanej kwocie.

Dziękujemy za zaufanie i gratulujemy firmom:

 • P.P.H. „KAMPA” Pacut Andrzej – otrzymana kwota dotacji: 422 100,00 zł
 • Zakład Produkcji Obuwia „AGDA” Edward Moskała – otrzymana kwota dotacji: 425 475,00 zł
 • Galant Produkcja Obuwia, Handel,Export-Import Robert Korzeniowski – otrzymana kwota dotacji: 423 225,00 zł
 • „ARKA” Jan, Michał Góralczyk Spółka Jawna – otrzymana kwota dotacji: 424 875,00 zł

Dzięki otrzymanej dotacji klienci FLOW mają szansę promować swoje marki produktowe na zagranicznych rynkach: USA, Włoch, Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Rumunii.

Granty na rozwój – BONY SUKCESU

Korzyści dla firm ze specjalistycznego doradztwa

Specjalistyczne doradztwo biznesowe jest bardzo dobrym i efektywnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy dostrzegają potrzebę zmian oraz chcą rozwijać swoje firmy. Usługi doradcze polegają na przekazaniu fachowych porad ukierunkowanych na wspieranie realizacji założonych przez firmy celów i dających wymierne  korzyści, wśród którzy wymienić można:

– pozyskanie eksperckiej wiedzy i sugestii rozwojowych dotyczących przedsiębiorstwa,

– oparcie decyzji biznesowych i rozwojowych o wiarygodne analizy i dane,

– zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa,

– ułatwienie wprowadzania zmian organizacyjnych.

 Doradztwo ukierunkowane jest na wypracowanie rozwiązań, które przyczynią się do realizacji szeroko rozumianych celów biznesowych. To idealne rozwiązanie dla nowoczesnego przedsiębiorcy, który chce wypracować znaczącą przewagę konkurencyjną dla swojej firmy.

Środki finansowe na specjalistyczne usługi doradcze z Funduszy Europejskich

Projekt „Bony sukcesu” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, to środki finansowe na specjalistyczne usługi doradcze. Wartość projektu to niemal 37 mln zł. O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy sektora MŚP posiadający siedzibę w Małopolsce oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą głównie na terenie województwa Małopolskiego., zainteresowane zwiększeniem konkurencyjności i produktywności swojego przedsiębiorstwa poprzez m.in. zdobycie nowych klientów, rozszerzenie oferty, rozwiązanie problemów wahań sezonowych w sprzedaży, czy poprawę efektywności kosztowej działalności firmy. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2022 r., jednak nabór wniosków potrwa do wyczerpania środków przewidzianych na granty.

Przedsiębiorcy w ramach dofinansowania będą mogli korzystać z wybranych specjalistycznych usług doradczych w zakresie 10 obszarów:

 1. monitorowania i prognozowania trendów rynkowych,
 2. organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
 3. uzyskania certyfikatów zgodności,
 4. optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 5. projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
 6. wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie,
 7. instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem,
 8. procedur i procesów związanych ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji,
 9. opracowania specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o środki programu ramowego,
 10. ochrony własności intelektualnej i wydatków związanych z przygotowywaniem zgłoszenia patentów.

Nawet 40.000 zł na specjalistyczne usługi doradcze z dofinansowaniem do 95%

Przedsiębiorcy mogą uzyskać maksymalnie 2 granty w wysokości do 20 tys. zł. Natomiast dofinansowanie przyznawane jest w dwóch wysokościach. Przedsiębiorcy działających w inteligentnych specjalizacjach mogą otrzymać 95% dofinansowania kosztów doradztwa w przypadku pierwszego grantu i 85% w przypadku drugiego. W przypadku przedsiębiorców, którzy nie wpisują się w branże inteligentne specjalizacji Małopolski, dla pierwszego grantu mogą ubiegać się o 90% dofinansowania oraz 80% w przypadku drugiego bonu. 

Inteligentne Specjalizacje Małopolski

Małopolskie inteligentne specjalizacje wyznaczają kierunki rozwoju regionu. Wybrane zostały, aby wspierać w regionie obszary o największym potencjale rozwoju. Wspierają kooperację nauki i biznesu oraz ułatwiają rozkwit innowacji. Wśród nich znalazło się siedem specjalizacji, które zostały włączone do grupy realizującej cel województwa, jakim są inteligentny rozwój:

Więcej informacji na temat projektu znajdziecie na stronie:  http://www.marr.pl/bonysukcesu/

 Jak możemy pomóc? 

Zadbaj o rozwój swojego przedsiębiorstwa i już dziś skorzystaj ze wsparcia w ramach Bonów Sukcesu. 

Skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy Cię przez formalności.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 507-119-029 lub mailowego flow@flowprojekty.eu.

Zespół FLOW z sukcesem pomógł już wielu małopolskim przedsiębiorcom w pozyskaniu bonów na usługi doradcze i chętnie pomożemy również Tobie wypełnić wszystkie dokumenty aplikacyjne.