WYŻSZE WSPARCIE POMOCY DE MINIMIS OD 2024

Wyższe dofinansowania w ramach pomocy de minimis

Od początku 2024r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wsparcia w ramach pomocy de minimis. Najistotniejsze zmiany polegają na zwiększeniu kwoty pomocy de minimis w stosunku do tej obowiązującej do końca 2023r. Obecnie limit pomocy de minimis to 300 000 EUR do wykorzystania w okresie 3 lat.

CO TO JEST POMOC DE MINIMIS

Pomoc de minimis to szczególny rodzaj wsparcia finansowego. Pomoc jest  udzielana przez państwo przedsiębiorcom na zasadach określonych w ramach prawa Unii Europejskiej. Nazwa „de minimis” wywodzi się z łaciny i oznacza „o minimalnym znaczeniu„. Jest to pomoc o stosunkowo niskiej wartości, Wyliczona tak, aby jej przyznanie jej nie naruszało konkurencji w stopniu istotnym. Ten rodzaj wsparcia państwa nie wymaga notyfikacji (zawiadomienia) Komisji Europejskiej ponieważ nie zaburza zasady konkurencyjności na rynku.

NOWY LIMIT POMOCY DE MINIMIS – 300 000 EUR

Do końca 2023r. jeden przedsiębiorca mógł skorzystać z pomocy de minimis maksymalnie do wysokości 200 000 EUR. Okres korzystania ze wsparcia to 3 lata obejmujące rok bieżący i dwa poprzednie lata podatkowe. Dla firm z sektora drogowego transportu towarów limit pomocy de minimis był niższy i wynosił 100 000 EUR.

Obecnie kwota pomocy de minimis została zwiększona do 300 000 EUR. Dodatkowo, przyjęto inny jest sposób jej wyliczania. „Trzy lata”, na przestrzeni których można będzie wykorzystać limit pomocy de minimis to będą lata kalendarzowe (36 miesięcy) wstecz od dnia udzielenia pomocy.

INNE KORZYSTNE ZMIANY DLA FIRM

Zlikwidowano odrębny limit pomocy de minimis dla przedsiębiorstw działających w branży drogowego transportu towarów. Dla tych firm przewidziano do wykorzystania pomoc w wysokości 300 000  EUR. Nowością jest także udzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom z sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury (pod pewnymi warunkami). Wprowadzono także możliwość wykorzystania pomocy de minimis na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

PRZYKŁADY UDZIELANIA WSPARCIA Z POMOCY DE MINIMIS  

Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą korzystać ze wsparcia ze środków pomocy de minimis w różnych formach. W zależności od indywidualnych potrzeb – pomoc może być przekazana jako:

 • dotacje na inwestycje,
 • dofinansowanie szkoleń,
 • preferencyjne pożyczki,
 • umorzenie odsetek ZUS i innych zobowiązań publicznych,
 • ulgi i zwolnienie podatkowe,
 • jednorazowa amortyzacja
 • dofinansowanie na usługi doradcze dla przedsiębiorców;
 • dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej (np. rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach, OZE, itp.),
 • dotacje na innowacje i badania naukowe – projekty badawczo-rozwojowe, innowacje procesowe i produktowe,
 • dotacje na ochronę środowiska (inwestycje proekologiczne, zwiększenie efektywności energetycznej, OZE, GOZ, itp.)
 • dofinansowanie organizacji targów i misji zagranicznych,
 • dofinansowanie projektów społecznych, w obszarze kultury i turystyki,
 • dofinansowanie na modernizację gospodarstw rolnych,
 • inne.

JAKA POMOC DE MINIMIS DLA JEDNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Warto pamiętać, że wysokość przyznawanej pomocy de minimis podlega sumowaniu w obrębie jednego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca jest powiązany z innym podmiotem kapitałowo lub osobowo czy też jest tzw. podmiotem partnerskim musi to uwzględnić w wyliczeniach należnej pomocy de minimis.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/2831 z dn. 13.12.2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis obowiązuje od 1.01.2024 do 31.12.2030 r.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy:  

 • Opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów.
 • Kompleksową analizę możliwości pozyskania dofinansowania z programów krajowych i regionalnych. 
 • Opracowanie dokumentów koniecznych do ubiegania się o decyzję o wsparciu, w tym wniosku o wydanie decyzji, biznesplanu, innych wymaganych dokumentów oraz uczestniczenie w negocjacjach z podmiotem zarządzającym właściwą Specjalną Strefą Ekonomiczną.
 • Kompleksowe wsparcie w procesie rozliczenia dotacji i ulgi podatkowej.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 507-119-029 , mailowego flow@flowprojekty.eu lub w formie konsultacji on-line.

Zespół FLOW

Podobał Ci się ten artykuł? Udostępnij go innym. Użyj poniższych przycisków, zajmie to tylko chwilę.