Dotacja na cyfryzację 2024: Przegląd możliwości

Jak pozyskać dotację na cyfryzacje w 2024r.

W dobie dynamicznego rozwoju technologii, dotacja na cyfryzację 2024 stanowi kluczowe wsparcie dla przedsiębiorstw dążących do zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku. Cyfryzacja, czyli proces wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych, pozwala na usprawnienie działania firmy, zwiększenie efektywności oraz poprawę jakości świadczonych usług. W związku z tym, warto przyjrzeć się dostępnym możliwościom pozyskania dotacji na cyfryzację w 2024 roku.

NOWE SZANSE NA ZDOBYCIE DOTACJI W 2024 roku

Dotacje na cyfryzację mogą być przeznaczone na różne cele, takie jak wdrożenie systemów informatycznych, zakup sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników czy rozwój e-usług. Warto zatem zastanowić się, jakie konkretne potrzeby ma nasze przedsiębiorstwo i jakie rozwiązania technologiczne mogą przyczynić się do jego rozwoju.

W kolejnych sekcjach artykułu omówione zostaną rodzaje dotacji na cyfryzację, sposoby pozyskania wsparcia, programy dotacyjne oraz usługi doradcze w zakresie cyfryzacji. Zapoznanie się z tymi informacjami pozwoli na lepsze zrozumienie tematu oraz wybór odpowiedniej ścieżki rozwoju dla własnej firmy.

RODZAJE DOTACJI NA CYFRYZACJĘ

W 2024 roku przedsiębiorstwa mogą liczyć na różnorodne dotacje na cyfryzację, które mają na celu wspieranie procesu transformacji cyfrowej. W zależności od potrzeb firmy, można skorzystać z dotacji na transformację cyfrową, dotacji na wdrożenie nowych technologii IT czy dotacji na szkolenia pracowników. Warto zatem przyjrzeć się bliżej poszczególnym rodzajom dotacji, aby wybrać najbardziej odpowiednie dla swojego przedsiębiorstwa.

Dotacja na transformację cyfrową jest wsparciem finansowym, które pozwala na przeprowadzenie kompleksowej cyfryzacji przedsiębiorstwa. Może obejmować takie działania jak wdrożenie systemów informatycznych, zakup sprzętu komputerowego, rozwój e-usług czy szkolenia pracowników. W porównaniu z innymi dotacjami IT, dotacja na transformację cyfrową ma szerszy zakres i pozwala na realizację bardziej kompleksowych projektów.

Warto również zwrócić uwagę na dotacje na wdrożenie nowych technologii IT, które są skierowane do przedsiębiorstw planujących inwestycje w konkretne rozwiązania technologiczne. Takie dotacje mogą obejmować wsparcie na zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego czy usług związanych z wdrożeniem nowych technologii.

Kolejnym rodzajem dotacji są dotacje na szkolenia pracowników w zakresie cyfryzacji. Wsparcie to pozwala na podnoszenie kwalifikacji pracowników, co przekłada się na lepsze wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwie. Szkolenia mogą dotyczyć zarówno obsługi konkretnych systemów informatycznych, jak i ogólnych kompetencji cyfrowych.

Podsumowując, dotacje na cyfryzację dostępne w 2024 roku są zróżnicowane i dostosowane do różnych potrzeb przedsiębiorstw. Wybierając odpowiednią dotację, warto zastanowić się nad konkretnymi celami, jakie chcemy osiągnąć dzięki wsparciu finansowemu, oraz jakie działania są niezbędne do przeprowadzenia skutecznej transformacji cyfrowej. 

WAŻNE!

Przed opracowaniem wniosku o dotację przygotuj

Plan Transformacji Cyfrowej.

Zwiększysz swoje szanse na dotację.

JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ NA CYFRYZACJĘ?

Pozyskanie dotacji na cyfryzację może być kluczowe dla rozwoju przedsiębiorstwa. Aby zwiększyć szanse na uzyskanie wsparcia finansowego, warto zastosować się do kilku wskazówek dotyczących składania wniosku o dotacje.

Przede wszystkim, należy dokładnie przeanalizować dostępne programy dotacyjne i wybrać ten, który najlepiej odpowiada potrzebom firmy. Następnie, warto przygotować szczegółowy Plan Transformacji Cyfrowej, który pomoże uzasadnić konieczność realizacji zgłaszanego do dofinansowania projektu. Dokument powinien zdefiniować indywidualną i dostosowaną do potrzeb przedsiębiorstwa ścieżkę transformacji cyfrowej. Plan Transformacji Cyfrowej obejmuje:

I. Diagnozę przedsiębiorstwa w tym model biznesowy, aspekt dojrzałości cyfrowej, poziomu wykorzystania technologii cyfrowych, wskazanie i uzasadnienie obszarów potencjału do przeprowadzenia transformacji cyfrowej, ocenę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa,

II. Rekomendacje wdrożenia działań i technologii umożliwiających przeprowadzenie skutecznej transformacji cyfrowej w tym: charakterystykę proponowanych rozwiązań, analizę kosztów wdrożenia, korzyści z wdrożenia i potencjalne ryzyka; uzasadnienie finansowe wybranego wariantu j inwestycji, możliwe źródła finansowania.

Ważne jest również, aby w opracowując wniosek o dotacje przedstawić realistyczne i wiarygodne prognozy finansowe oraz założenia techniczne. Warto również zadbać o odpowiednią prezentację wniosku, dbając o przejrzystość i czytelność tekstu oraz dostarczenie wszystkich wymaganych załączników.

W niektórych przypadkach warto rozważyć skorzystanie z pomocy w zdobyciu dotacji, np. z usług doradczych. Profesjonalne doradztwo może przyspieszyć proces pozyskiwania dotacji, pomagając w przygotowaniu wniosku oraz w negocjacjach z instytucjami udzielającymi wsparcia finansowego.

Oto kilka kroków, które warto podjąć, aby pozyskać dotacje na cyfryzację:

 1. Zapoznanie się z dostępnymi programami dotacyjnymi i wybór odpowiedniego dla potrzeb firmy.
 2. Przygotowanie szczegółowego planu działań, uwzględniającego cele, zakres prac, harmonogram oraz korzyści dla przedsiębiorstwa.
 3. Przedstawienie realistycznych prognoz finansowych i technicznych w wniosku o dotacje.
 4. Zadbanie o odpowiednią prezentację wniosku, dbając o przejrzystość i czytelność tekstu oraz dostarczenie wszystkich wymaganych załączników.
 5. Rozważenie skorzystania z usług doradczych w celu uzyskania pomocy w zdobyciu dotacji.

Podsumowując, dotacje można pozyskać, stosując się do powyższych wskazówek oraz korzystając z profesjonalnego wsparcia. Dzięki temu przedsiębiorstwa mają szansę na uzyskanie niezbędnych środków na przeprowadzenie cyfryzacji i rozwój swojej działalności.

WAŻNE!

Podczas oceny wniosku eksperci analizują dostarczone dokumenty.

Starannie opracowany Plan Transformacji Cyfrowej pomoże w

uzasadnieniu konieczności pozyskania dotacji na cyfryzację.

 

 WSPARCIE NA CYFRYZACJĘ DLA MŚP    

Cyfryzacja MSP odgrywa kluczową rolę w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, umożliwiając im efektywniejsze zarządzanie, lepszą komunikację oraz dostęp do nowych rynków. W związku z tym, wsparcie na cyfryzację jest niezbędne dla tych firm, które chcą przyspieszyć swój rozwój i zwiększyć konkurencyjność.

Jednym ze sposobów na uzyskanie wsparcia na cyfryzację są bezzwrotne dotacje, które mogą być przeznaczone na różne cele, takie jak zakup sprzętu, oprogramowania, szkolenia pracowników czy wdrożenie nowych technologii. Dzięki temu, MSP mają możliwość przeprowadzenia cyfryzacji bez konieczności ponoszenia dużych kosztów.

Przykłady wykorzystania dotacji dla MSP w procesie cyfryzacji:

 • Zakup i wdrożenie systemów ERP, CRM czy BI, które usprawniają zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Wdrożenie platform e-commerce, umożliwiających sprzedaż produktów i usług przez Internet.
 • Zakup i wdrożenie systemów do zarządzania magazynem, produkcją czy logistyką.
 • Szkolenia pracowników z zakresu obsługi nowych technologii, narzędzi czy oprogramowania.
 • Wdrożenie systemów do zarządzania jakością, bezpieczeństwem czy ochroną środowiska.

Bezzwrotne dotacje na cyfryzację są udzielane w ramach programów krajowych, programów regionalnych, w ramach funduszy unijnych czy programów rządowych. Dlatego warto na bieżąco śledzić dostępne możliwości i harmonogramy naborów by wybrać te, które najlepiej odpowiadają potrzebom.

Podsumowując, wsparcie na cyfryzację dla MSP jest niezbędne dla przyspieszenia rozwoju firm tego sektora i zwiększenia ich konkurencyjności. Bezzwrotne dotacje stanowią jedno z narzędzi, które mogą pomóc w realizacji tego celu, umożliwiając przedsiębiorcom przeprowadzenie cyfryzacji bez konieczności ponoszenia dużych kosztów.

WAŻNE!

Warto na bieżąco śledzić dostępne harmonogramy naborów.

Konkursy ogłaszane są na stronach instytucji wdrażających.

 

 PROJEKTY ZWIĄZANE Z CYFRYZACJĄ

Projekty związane z cyfryzacją obejmują szeroki zakres działań, które mają na celu wprowadzenie nowoczesnych technologii do przedsiębiorstw, instytucji czy organizacji. Dzięki dotacjom na cyfryzację, firmy mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizację takich projektów, co przyczynia się do przyspieszenia ich rozwoju i zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Przykłady projektów związanych z cyfryzacją, które mogą być finansowane z dotacji:

 • Wdrożenie systemów zarządzania dokumentacją elektroniczną, co pozwala na usprawnienie procesów administracyjnych.
 • Zakup i wdrożenie oprogramowania do analizy danych, które umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb klientów i optymalizację oferty.
 • Wdrożenie systemów do zarządzania zasobami ludzkimi, co pozwala na efektywniejsze planowanie pracy i rozwój kompetencji pracowników.
 • Wdrożenie rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy (IoT), które umożliwiają zdalne monitorowanie i kontrolowanie urządzeń czy procesów produkcyjnych.

Zakup usług cyfrowych może być wspierany przez dotacje, co pozwala na zredukowanie kosztów związanych z wdrożeniem nowych technologii. Przykłady takich usług to:

 • Usługi doradcze w zakresie cyfryzacji, które pomagają w wyborze odpowiednich rozwiązań technologicznych.
 • Usługi związane z wdrożeniem oprogramowania czy systemów, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie nowych technologii.
 • Usługi szkoleniowe, które pozwalają na podnoszenie kompetencji pracowników w obszarze nowych technologii.

Innowacje cyfrowe są kluczowe dla rozwoju przedsiębiorstw, a dotacje mogą wspierać ideę transformacji systemów i procesów. Dzięki wsparciu finansowemu, firmy mogą wprowadzać nowe technologie, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności, redukcji kosztów czy poprawy jakości usług.

WAŻNE!

Innowacje cyfrowe są kluczowe dla rozwoju przedsiębiorstw, a

dotacje mogą przyspieszyć proces transformacji.

 

PROGRAMY DOTACYJNE NA CYFRYZACJĘ 

Dotacje na cyfryzację przedsiębiorstw dostępne są w ramach:

 • 16 regionalnych programów operacyjnych dla wszystkich województw;
 • programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG);
 • programu operacyjnego Polska Wschodnia.

W programach regionalnych dotacje na cyfryzację dostępne są w priorytecie pierwszym. W większości województw przeznaczono odrębne środki na tworzenie i rozwój fabryk przyszłości w ramach tzw. Przemysłu 4.0.

Dotacje na cyfryzację na poziomie krajowym, oferuje program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027. W  ścieżce SMART cyfryzacja może być elementem większego projektu.

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które mają siedzibę na terenie Polski Wschodniej, mogą starać się o dotacje na cyfryzację w ramach „Działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja (Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027)”.

W województwie śląskim, w ramach działania 1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP (Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027) zostanie uruchomiony nabór w marcu 2024r. Wsparcie przewidziano dla projektów polegających na wdrożeniu innowacji cyfrowych i automatyzacji procesów biznesowych co najmniej w skali województwa.

W województwie małopolskim, w ramach działania 1.11 Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027 został uruchomiony nabór wniosków, który trwa do 04.04.2024r. Wsparcie w konkursie przeznaczone jest na: wdrażanie Planu Transformacji Cyfrowej, w tym wykorzystujących rozwiązania z obszaru Big Data, sztucznej inteligencji (AI), wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR), automatyki i robotyki, druku addytywnego, technologii teleinformatycznych, komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami.

Program dig.it to jedna z inicjatyw mających na celu wspieranie procesu cyfryzacji w Polsce. Dzięki grantom na sfinansowanie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizację projektów związanych z procesem transformacji cyfrowej. W ramach dotacji dig.it firmy mogą otrzymać środki na zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii, usprawnienie procesów czy szkolenie pracowników.

Warto śledzić informacje o naborach wniosków o dotacje, aby nie przegapić możliwości uzyskania wsparcia finansowego na cyfryzację. Należy pamiętać, że konkurencja o granty może być duża, dlatego warto zadbać o staranne przygotowanie wniosku oraz przedstawić przemyślany i atrakcyjny projekt.

Przykłady działań, które mogą być sfinansowane w ramach programu dig.it:

 • Wdrożenie systemów zarządzania dokumentacją elektroniczną, co pozwala na usprawnienie procesów administracyjnych.
 • Zakup i wdrożenie oprogramowania do analizy danych, które umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb klientów i optymalizację oferty.
 • Wdrożenie systemów do zarządzania zasobami ludzkimi, co pozwala na efektywniejsze planowanie pracy i rozwój kompetencji pracowników.
 • Wdrożenie rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy (IoT), które umożliwiają zdalne monitorowanie i kontrolowanie urządzeń czy procesów produkcyjnych.

Ważne jest, aby przed złożeniem wniosku o dotację dokładnie przeanalizować dostępne możliwości i wybrać te, które najlepiej odpowiadają potrzebom firmy. Warto również skonsultować się z ekspertami w dziedzinie cyfryzacji, aby uzyskać wsparcie w wyborze odpowiednich rozwiązań technologicznych oraz przygotowaniu wniosku o dotację.

CYFRYZACJA W PRZEMYŚLE 4.0

Przemysł 4.0 to koncepcja, która zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak rozwiązania chmurowe, elektroniczny obieg dokumentów, cyfrowa fabryka, automatyzacja procesów oraz sztuczna inteligencja, w celu przyspieszenia procesów produkcyjnych i zwiększenia efektywności. Cyfryzacja w przemyśle 4.0 pozwala na lepsze zarządzanie zasobami, optymalizację procesów oraz szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku.

Przykładem wykorzystania rozwiązań chmurowych w przemyśle 4.0 jest zdalne monitorowanie i kontrolowanie maszyn oraz procesów produkcyjnych. Dzięki chmurze, dane zebrane z różnych urządzeń mogą być przetwarzane i analizowane w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybkie wykrywanie problemów i optymalizację pracy maszyn.

Sztuczna inteligencja może wspierać cyfryzację w przemyśle 4.0 poprzez analizę danych, prognozowanie trendów oraz automatyczne podejmowanie decyzji. Na przykład, algorytmy uczenia maszynowego mogą analizować dane związane z zużyciem energii, wydajnością maszyn czy jakością produktów, a następnie sugerować optymalne ustawienia parametrów produkcyjnych.

W ramach dotacji na cyfryzację, przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie finansowe na wdrożenie technologii związanych z przemysłem 4.0. Dotacje mogą być przeznaczone na automatyzację procesów, takich jak montaż czy pakowanie, co pozwala na zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów. Ponadto, środki mogą być wykorzystane na cyfrową transformację fabryk, co obejmuje wdrożenie systemów zarządzania produkcją, monitorowania jakości czy planowania zasobów.

Warto zwrócić uwagę na możliwości uzyskania dotacji na cyfryzację w przemyśle 4.0, gdyż mogą one znacząco przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększenia jego konkurencyjności na rynku. Wsparcie finansowe może być kluczowe dla wdrożenia nowoczesnych technologii, które pozwolą na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i zwiększenie efektywności działania firmy.

PODSUMOWANIE

W artykule omówiliśmy różne aspekty związane z dotacjami na cyfryzację w 2024 roku. Przedstawiliśmy rodzaje dotacji, sposoby pozyskania wsparcia, a także programy dotacyjne skierowane do przedsiębiorstw z sektora MSP. Omówiliśmy również projekty związane z cyfryzacją oraz wprowadzeniem przemysłu 4.0.

Wskazaliśmy na możliwość uzyskania wsparcia w postaci usług doradczych w zakresie cyfryzacji, które mogą pomóc przedsiębiorstwom w wyborze odpowiednich technologii, wdrożeniu rozwiązań oraz optymalizacji procesów.

Podkreśliliśmy, że cyfryzacja jest kluczowym elementem rozwoju przedsiębiorstw, pozwalającym na zwiększenie efektywności i konkurencyjności na rynku.

 Jak możemy pomóc?

Oferujemy:  

 • Opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów.
 • Kompleksową analizę możliwości pozyskania dofinansowania z programów krajowych i regionalnych. 
 • Opracowanie dodatkowych dokumentów koniecznych do ubiegania się o dotację na cyfryzację 
 • Kompleksowe wsparcie w procesie rozliczenia dotacji i kontroli projektów w okresie trwałości.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 507-119-029 , mailowego flow@flowprojekty.eu lub w formie konsultacji on-line.

Zespół FLOW

Podobał Ci się ten artykuł? Udostępnij go innym. Użyj poniższych przycisków, zajmie to tylko chwilę.