Dotacja ZUS w 2024r. – 120 mln. PLN dla firm

Ruszają dotacje z ZUS 2024

Przedsiębiorcy, którzy chcą realizować projekty poprawy warunków pracy swoich pracowników mogą złożyć wniosek i ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie ZUS. W aktualnym konkursie Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje dofinansowania do 300 tys. złotych na zakup urządzeń technicznych, które poprawią BHP wnioskodawcy.

NOWE SZANSE NA ZDOBYCIE DOTACJI ZUS W 2024 roku

Corocznie ZUS przeprowadza Konkurs w ramach Programu dofinansowania płatników na podstawie przepisów:
1) ustawy systemowej;
2) ustawy wypadkowej;
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890, 1933), dalej k.c.;

Celem Konkursu w ramach Programu dofinansowania jest wsparcie projektów, których rezultatem będzie poprawa BHP, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania negatywnego działania ryzyka na stanowiskach pracy. Realizacja projektów ma przyczynić się do utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

W kolejnych sekcjach artykułu omówione zostaną warunki uczestnictwa w konkursie, rodzaje projektów rekomendowanych do dofinansowania, termin naboru oraz wysokość dofinansowania, które można otrzymać z ZUS. Zapoznanie się z tymi informacjami odpowiednio wcześniej, pozwoli na lepsze przygotowanie się do opracowania wniosku o dofinansowanie z ZUS.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z ZUS w 2024? 

Dofinansowanie ZUS w 2024r. może otrzymać wnioskodawca, który spełnia łącznie poniższe wymagania:

1) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

2) nie zalega z opłacaniem podatków

3) nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem

4) nie ubiega się o kolejne dofinansowanie ZUS przed okresem trzech lat od wypłaty ostatniego dofinansowania ZUS

5) nie ubiega się o kolejne dofinansowanie ZUS przez okresem trzech lat od zwrotu dofinansowania ZUS.

 WAŻNE!

Przed opracowaniem wniosku o dofinansowanie z ZUS sprawdź czy nie zalegasz z opłacaniem składek w ZUS .

Nawet niewielka zaległość skutkuje odrzuceniem wniosku.

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE Z ZUS W 2024?

Bezzwrotne dofinansowanie z ZUS w 2024roku można przeznaczyć na projekty poprawy warunków pracy i BHP. Dokumentacja konkursowa określa szczegółowo co można kupić za dotację.

Wnioskodawca może dostać dofinansowanie na projekt, który dotyczy negatywnego oddziaływania poniższych parametrów w środowisku pracy:

 • mikroklimat

 • czynniki chemiczne i pyły, czynniki biologiczne, czynniki mechaniczne, czynniki elektryczne

 • hałas

 • drgania

 • oświetlenie elektryczne

 • promieniowanie jonizujące i optyczne

 • pole elektromagnetyczne

 • obciążenie fizyczne

Dofinansowanie ZUS można przeznaczyć na zakup urządzeń technicznych, które zapewnią:

1) bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy

2) ochronę przed hałasem, drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym

3) prawidłowe oświetlenie miejsc i stanowisk pracy i ochronę przed promieniowaniem optycznym

4) ochronę przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną

5) poprawę stanu powietrza poprzez jego oczyszczenie i prawidłową wentylację

6) bezpieczeństwo pracowników przy pracach na wysokości, w zagłębieniach itp.

7) odciążenie układu mięśniowo-szkieletowego przy ręcznych pracach transportowych

8) poprawę BHP w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i biologiczne

Dodatkowo, dofinansowanie ZUS można wykorzystać na zakup środków ochrony indywidualne.

Szczegółowe wydatki, które można zgłaszać do dofinansowania z ZUS w 2024r. znajdują się na http://www.flowprojekty.eu/przyklady-projektow-finansowanych-z-zus/

 WAŻNE!

Podczas oceny wniosku eksperci z CIOP analizują dostarczone dokumenty.

Starannie opracowany Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami gwarantuje pozyskanie dofinansowania ZUS.

 

JAKIE SĄ LIMITY DOFINANSOWANIA Z ZUS W 2024?     

Maksymalne dofinansowanie ZUS wynosi:

1) dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 złotych brutto

2) dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000,00 złotych brutto

Minimalna kwota dofinansowania w konkursie ZUS wynosi 10 000,00 złotych brutto.

Poziom dofinansowania ZUS w 2024r. jest dla wszystkich podmiotów jednakowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% planowanych zakupów w projekcie.

Całkowita kwota kwota dofinansowania ZUS w 2024r. w konkursie przeznaczona na dofinansowanie wniosków z ZUS w 2024r. wynosi 120 000 000,00 złotych.

Należy pamiętać, że nie można dostać dofinansowania na maszyny i urządzenia produkcyjne. Ponadto, dla wszystkich kategorii zakupów inwestycyjnych ZUS określił maksymalne wartości kwoty dofinansowania wskazane w Katalogu działań inwestycyjnych.

WAŻNE!

Warto dokładnie przeanalizować Katalog działań inwestycyjnych

i wyeliminować działania, które nie podlegają dofinansowaniu.

 

KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Z ZUS W 2024?

Wnioski o dofinansowanie będzie można przesyłać od 26 lutego 2024 r. do 27 marca 2024 r.

Przy ocenie poprawności formalnej wniosku o dofinansowanie ZUS brany będzie pod uwagę termin złożenia wniosku za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl i wygenerowane potwierdzenie złożenia wniosku.

 Jak możemy pomóc?

Doradzimy, jak wybrać najbardziej efektywne sposoby redukcji ryzyka poprzez:  

 • analizę działalności firmy i narażenia pracowników na ryzyko

 • analizę pomysłu/koncepcji planowanych zakupów oraz  weryfikację pod względem zgodności z wytycznymi ZUS

 • opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w formie wymaganej przez ZUS

 • opracowanie ocen ryzyka zawodowego do wniosku o dofinansowanie z ZUS 2024

 • opracowanie oceny wydatku energetycznego, wykazu źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach, dokumentacji zdjęciowej,

 • opracowanie innych niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie z ZUS 2024r.

Przykładowe projekty realizowane przez FLOW w poprzednich konkursach znajdują się na http://www.flowprojekty.eu/dotacje-zus-wybrane-projekty/

Oferujemy:  

 • Opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów.
 • Kompleksową analizę możliwości pozyskania dofinansowania z programów krajowych i regionalnych. 
 • Opracowanie dodatkowych dokumentów koniecznych do ubiegania się o dotację na cyfryzację 
 • Kompleksowe wsparcie w procesie rozliczenia dotacji i kontroli projektów w okresie trwałości.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 507-119-029 , mailowego flow@flowprojekty.eu lub w formie konsultacji on-line.

Zespół FLOW

Podobał Ci się ten artykuł? Udostępnij go innym. Użyj poniższych przycisków, zajmie to tylko chwilę.