BĄDŹ INNOWACYJNY BO WARTO

BĄDŹ INNOWACYJNY BO WARTO

Słowo „innowacja” jest dzisiaj bardzo popularne. Znamy je z reklam, gdzie niemal wszystko jest innowacyjne lub posiada przynajmniej formułę innowacyjności. Co zatem mieści się pod pojęciem „innowacja”? Termin ten jest szczególnie ważny dla firm planujących pozyskanie dotacji z funduszy unijnych w nowej perspektywie 2014 – 2020.

DEFINICJA INNOWACYJNOŚCI 


Innowacja
 to wprowadzenie do praktyki gospodarczej nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu, procesu, marketingu lub organizacji. Wyróżniono cztery główne rodzaje innowacji: produktową, procesową (technologiczną), organizacyjna i marketingową.

Jednocześnie warto pamiętać, że innowacja to niekoniecznie przełomowy wynalazek wpływający na rozwój całych gospodarek. Nawet drobne zmiany w ofercie produktowej firmy, wyposażeniu produkcyjnym, sposobie zarządzania czy marketingu produktów i usług, które poprawią efektywność jej działania są innowacjami. Dlatego potencjalnym innowatorem jest każdy przedsiębiorca, a nowe przedsiębiorstwa są innowacyjne z definicji.

NISKI POZIOM INNOWACYJNOŚCI W POLSCE

W badaniach dotyczących innowacyjności krajów Unii Europejskiej Polska wciąż zajmuje niską pozycję. Poziom wskaźnika innowacyjności naszego kraju jest niższy niż przeciętna dla wszystkich państw Unii, zajmujemy dopiero 4 miejsce od końca. Ta słaba ocena wynika m.in. z niechęci do angażowania się przedsiębiorstw, zwłaszcza mikro, małych i średnich (sektor MŚP) w działalność innowacyjną oraz współpracę w tej dziedzinie.

Dlaczego polskie firmy z sektora MŚP nie podejmują działań innowacyjnych? Ponieważ generowanie nowych koncepcji i wprowadzanie w życie nowatorskich rozwiązań technologicznych jest obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia. Dodatkowo, proces komercjalizacji, czyli przekształcania innowacyjnych pomysłów w gotowe do wejścia na rynek technologie, procesy lub produkty wiąże się z poniesieniem ogromnych kosztów.

INNOWACJE W NOWYM ROZDANIU ŚRODKÓW UNIJNYCH 2014 – 2020

Pomysłem na pobudzenie innowacyjności w polskich firmach i tym samym obniżenie ryzyka związanego z ich realizacją jest zachęcanie przedsiębiorców do współpracy z jednostkami naukowymi. W okresie 2007 – 2013 ośrodki naukowe otrzymały ogromne wsparcie na nową infrastrukturę, laboratoria, wyposażenie oraz podniesienie kompetencji kadry. Teraz czas by firmy korzystały z istniejącego potencjału nauki, a jednostki naukowe nawiązywały współpracę z przedsiębiorcami.

W perspektywie 2014 – 2020 przedsiębiorcy pozostaną głównymi beneficjentami Funduszy Europejskich. Na wsparcie zostanie przeznaczone ok. 20 mld euro. Środki te mają między innymi umożliwić skuteczne przekształcanie pomysłów w nowatorskie produkty, usługi i technologie. Hasłem przewodnim największego programu finansującego innowacje w firmach jest – wsparcie projektów od pomysłu do rynku.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Gospodarki zapowiedziało, że największe szanse na pozyskanie pomocy bezzwrotnej będą miały innowacyjne pomysły w innowacyjnych firmach, a obszarami dofinansowania będą:

 • Innowacyjny rozwój poprzez prowadzenie wspólnych prac badawczo – rozwojowych(współpraca sektora nauki z sektorem przemysłu), wdrożenie efektów prac badawczo – rozwojowych oraz dofinansowanie infrastruktury badawczej w firmie. Wsparcie w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
 • Innowacyjny rozwój poprzez wspieranie wdrażania w przedsiębiorstwach technologii informacyjnychoraz dalsze zwiększanie możliwości świadczenia przez firmę usług w środowisku elektronicznym. Wsparcie w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Innowacyjny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje w nowoczesne technologiepodnoszące ich konkurencyjność na rynkach międzynarodowych. Wsparcie w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

JAK ZMIERZYĆ INNOWACYJNOŚĆ?

Planując pozyskanie dotacji trzeba określić stopień innowacyjności naszego pomysłu. W tym celu można posłużyć sie wskaźnikiem poziomu innowacyjności, wprowadzonym przez Komisję Europejską, który opiera się na czterech komponentach:

 • innowacje technologiczne mierzone za pomocą liczby patentów,
 • poziom zatrudnienia w branżach wymagających specjalistycznej wiedzy,
 • konkurencyjność towarów i usług w branżach wymagających specjalistycznej wiedzy,
 • poziom zatrudnienia w szybko rozwijających się firmach w branżach innowacyjnych.

Na poziomie krajowym opracowano szereg dokumentów, które definiują kierunki rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce i w poszczególnych województwach. W województwie małopolskim dziedziny kluczowe dla specjalizacji regionalnej określa Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 oraz Regionalna Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Do dziedzin kluczowych dla specjalizacji regionalnej zaliczono:

 • nauki o życiu (life sciences),
 • energię zrównoważoną,
 • technologie informacyjne i komunikacyjne,
 • chemię,
 • produkcję metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych,
 • elektrotechnikę i przemysł maszynowy,
 • przemysły kreatywne i czasu wolnego.

autor: mgr inż. Beata Piatek , Firma FLOW Projekty Szkolenia,

artykuł ukazał się w gazecie SEDNO,  nr 8, sierpień 2014r.