DOTACJE ZUS NA POPRAWĘ BHP I WARUNKÓW PRACY – konkurs 2023

Od 17 kwietna 2023r. można składać wnioski na dofinansowanie projektów w ramach Programu Dofinansowania płatników składek ZUS na zakup sprzętu i urządzeń technicznych – maksymalna wartość dotacji to 300 000,00 zł.

 Cel dofinansowania projektów

Celem Programu dofinansowania płatników składek ZUS jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Projekty zgłaszane do Programu mają przyczynić się do utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej pracowników objętych działaniami projektowymi.

 Wnioskodawca

Wniosek w konkursie może złożyć podmiot, który jest płatnikiem składek ZUS i spełnia poniższe warunki:

 • nie zalega z opłacaniem obligatoryjnych składek do ZUS;
 • nie zalega z opłacaniem podatków do Urzędu Skarbowego;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejna dotację przed upływem 3 lat od wypłaty ostatniej dotacji z ZUS;
 • nie ubiega się o kolejną dotacje przed upływem 3 lat od zwrotu dotacji z ZUS.

Projekty zgłaszane do dofinansowania

Projekty, które można składać w ramach konkursu ZUS muszą dotyczyć ograniczenia oddziaływania minimum jednego z poniższych czynników występujących środowisku pracy:

1) mikroklimat (gorący lub zimny);

2) czynniki chemiczne i pyły;

3) czynniki biologiczne;

4) czynniki mechaniczne;

5) czynniki elektryczne i elektryczność statyczna;

6) hałas;

7) drgania;

8 ) niewłaściwe oświetlenie elektryczne;

9) promieniowania jonizującego;

10) promieniowanie optyczne; 

11) pole elektromagnetyczne;

12) obciążenia fizyczne.

Wydatki w ramach dotacji

Aby projekt zgłaszany do dofinansowania otrzymał wsparcie w formie dotacji musi zakładać wydatki, które mieszczą się w określonych w Regulaminie konkursu obszarach:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Termin składania wniosków o dotację ZUS

Wnioski należy składać w terminie od 17 kwietnia 2023 r. do 18 maja 2023 r.

Wniosek powinien być zgodny z zamieszczonymi na stronie www.zus.pl/prewencja dokumentami

1) Regulamin;

2) Kryteria wyboru projektów;

3) Formularz wniosku w formie edytowalnej .pdf;

4) Instrukcję wypełniania i wysyłania wniosku;

5) Katalog działań;

6) Wzór Oświadczenia wnioskodawcy;

7) Wzór umowy;

8) Wytyczne do opracowania oceny ryzyka zawodowego;

9) Wytyczne do opracowania oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.

Wysokość dotacji z ZUS

 1. Kwota alokacji w aktualnym Konkursie wynosi 100 000 000,00 zł.
 2. Minimalna kwota dotacji, o którą można się ubiegać wynosi 10 000,00 zł.
 3. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu zgłaszanego w konkursie wynosi 80% wartości projektu.
 4. Maksymalna wysokość dotacji wynosi:

1) dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 zł brutto

2) dla działań doradczych – 1000,00 zł brutto

Jak możemy pomóc?

Doradzimy, jak wybrać najbardziej efektywne sposoby redukcji ryzyka poprzez:  

 • analizę działalności firmy i narażenia pracowników na ryzyko, 
 • analizę pomysłu/koncepcji planowanych zakupów oraz  weryfikację pod względem zgodności z wytycznymi ZUS,
 • opracowanie ocen ryzyka zawodowego,
 • opracowanie oceny wydatku energetycznego.
 • opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w formie wymaganej przez ZUS.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 507-119-029 , mailowego flow@flowprojekty.eu lub w formie konsultacji on-line. Chętnie pomożemy wypełnić wniosek wraz z załącznikami.

Chętnie pomożemy wypełnić dokumenty aplikacyjne.

Zespół FLOW

SUKCES – wszystkie projekty FLOW otrzymały dotacje z Programu ZUS

dotacja zus 2019 wyniki konkursu

 

Nabory do konkursu o dotacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach Programu Prewencji Wypadkowej odbyły się połowie 2019 roku. Mimo bardzo dużego zainteresowania konkursem, eksperci ZUS zgodnie z obietnicą i zapisami regulaminu ocenili je przed końcem 2019r. Znamy zatem beneficjentów Programu, którzy będą realizować swoje projekty w 2020 r.

Procedura przyznawania dotacji przewiduje najpierw ogłoszenie wyników konkursu na stronie ZUS (wyniki już są LINK ) a następnie kontakt z firmami, którym przyznano dotacje ZUS w celu potwierdzenia danych firmy, wskazania osoby do podpisania umowy oraz konta, na które ZUS przeleje dotację.

Następnie ZUS przesyła umowę o dofinansowanie z prośbą o jej podpisanie i ewentualne uwagi co do jej treści.

Od momentu podpisania umowy ze strony ZUS można już realizować projekt tj. wydatkować środki zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie jeśli jest taka potrzeba. Można jednak poczekać do momentu, kiedy ZUS przeleje na konto wskazane w umowie 50% wnioskowanej dotacji wtedy dokładamy swoje 50% do dotacji i kwotę wyliczoną jako wkład własny, który wynika z procentowego poziomu dofinansowania.

Po zakończeniu realizacji projektu należy go rozliczyć zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie ZUS oraz wskazówkami eksperta ZUS, który merytorycznie oceniał/oceniała wniosek.

Finalnym etapem jest kontrola na miejscu realizacji projektu przeprowadzana przez osoby reprezentujące ZUS, których zadaniem jest sprawdzenie prawidłowości wszystkich dokumentów, terminów, zakupów, procedur, spełnienia wyznaczonych wymogów. W trakcie kontroli jest sporządzany protokół podpisany przez kontrolujących oraz przedstawiciela firmy (beneficjenta dotacji ZUS). Jeśli kontrola zakończy się pozytywnie – ZUS w ciągu 30 dni prześle pozostałe 50% dotacji na konto beneficjanta.

Rozliczenie projektu z dotacją ZUS nie jest proste, dlatego FLOW proponuje usługę polegającą na kompleksowym rozliczeniu dotacji ZUS od momentu podpisania umowy o dofinansowanie do momentu kontroli, której zawsze bierzemy udział w imieniu naszych klientów.

Gwarantujemy poprawność na każdym etapie rozliczenia dotacji ZUS a w przypadku zaistnienia różnic pomiędzy deklarowanymi we wniosku zakupami a planowanymi – pomagamy uzyskać od ZUS zgodę na wprowadzenia tych zmian do umowy.

 Zapraszam do współpracy.

 Beata Piątek FLOW