Długo oczekiwany nabór wniosków w nowej perspektywie rozdania unijnych środków 2014-2020 wreszcie nastąpił. Pierwszy konkurs dotacyjny ogłoszono 30 grudnia 2014 r.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych wnioski konkursowe można składać od 27 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r. Maksymalna wartość planowanego projektu wynosi 46 mln EUR, a dofinansowanie to do 100% dotacja.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa to pierwszy krajowy program na lata 2014 – 2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską 5.12.2014 r i gotowy do realizacji. Program skupia się na obszarze cyfryzacji i technologii informacyjno – komunikacyjnych. Alokacja w PO Cyfrowa Polska wynosi blisko 2.2 mld euro ze środków unijnych czyli ponad 9 mld. złotych.

 

Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Obecnie w wielu miejscach w Polsce nie ma dostępu do szybkiego Internetu lub zupełnie brakuje łączy umożliwiających mieszkańcom korzystanie z niego. Jak wskazują badania konsumenckie GUS, dwie główne przyczyny nieposiadania w domu łącza internetowego to brak potrzeby (prawie 60 proc. badanych) oraz brak niezbędnych umiejętności (ok. 40 proc.). Program Polska Cyfrowa zakłada, że do 2020 roku Polacy będą mieć powszechny dostęp do internetu o prędkości, co najmniej 30 Mb/s. Tak ambitny cel wymaga kosztownych inwestycji w infrastrukturę. Będzie można pozyskać wsparcie na budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci szerokopasmowej na terenach gdzie potrzeby inwestycyjne są największe. Wnioski o dofinansowanie mogą składać: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorialnego lub partnerstwo publiczno-prywatne.

Priorytet II dla administracji – E-administracja i otwarty urząd

Dzisiaj w Polsce jedynie, co 3 urząd udostępnia e-usługi. Przez internet można zarejestrować firmę i złożyć deklarację podatkową. Podobnych usług będzie znacznie więcej, ponieważ Program Polska Cyfrowa przeznaczy fundusze na projekty e-usług dla obywateli i firm szczególnie tych o wysokim poziomie e-dojrzałości, bezpieczeństwa oraz integracji. Premiowane będą e-usługi z obszarów: rynek pracy, ubezpieczenia, ochrona zdrowia, działalność gospodarcza, wymiar sprawiedliwości, dane przestrzenne i statystyczne, nauka i szkolnictwo, podatki, zamówienia publiczne, bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe.

Wnioskodawcami w tym obszarze mogą być:jednostki administracji rządowej, instytucje kultury, archiwa państwowe, nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki naukowe, partnerstwa z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi.

Priorytet II dla firm – Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego

Ciekawą propozycją jest możliwość uczestnictwa w Programie Polska Cyfrowa podmiotów z spoza administracji publicznej. Są one jak wiadomo bardziej elastyczne i efektywne w opracowywaniu nowych przedsięwzięć w porównaniu do urzędników administracji rządowej. Przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe czy jednostki naukowe będą mogły uzyskać dofinansowanie na tworzenie usług, treści i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego.

Projekty zgłaszane do dofinansowania mogą dotyczyć:

  • rozszerzenia funkcji e-usług już oferowanych przez administrację,
  • integracji e-usług publicznych pochodzących z różnych instytucji i jednostek sektora publicznego;
  • łączenia e-usług publicznych z e-usługami komercyjnymi,
  • tworzenia platform e-usług, które integrują e-usługi dotychczas rozproszone.

Nowe e-usługi będą mogły być później oferowane przez różne podmioty w wybranych modelach organizacyjnych i biznesowych.

Priorytet III – Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa

Trudno uwierzyć, że w dobie powszechnego internetu, aż 32% dorosłych Polaków nigdy nie korzystało z tego narzędzia. Wśród nich największą grupę stanowią osoby 50+, mieszkańcy wsi i małych miast. Program Polska Cyfrowa ma na celu zmianę tej sytuacji. Wsparcie unijne przeznaczone będzie na prowadzenie szkoleń, doradztwo, działania popularyzujące korzystanie z technologii cyfrowych i aktywne uczestnictwo w kulturze cyfrowej. Zgłaszane do dofinansowania projekty powinny dotyczyć nabywania i rozwoju kompetencji cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem e-usług publicznych dostępnych i planowanych do uruchomienia przy udziale środków UE w najbliższych latach. Pomoc będzie udzielana także na naukę korzystania z e-usług w obszarach: sprawy obywatelskie, ochrona zdrowia, świadczenia społeczne, podatki i cła, prowadzenie działalności gospodarczej, wymiar sprawiedliwości, informacja przestrzenna, cyfrowe zasoby kultury i nauki. Projekty powinny koncentrować się na grupie zagrożonej wykluczeniem cyfrowym czyli osobach starszych (50+), niepełnosprawnych, rencistach oraz emerytach, zamieszkałych zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, jednostki samorządu lokalnego, ich związki i stowarzyszenia, uniwersytety trzeciego wieku, instytucje publiczne z obszaru nauki, edukacji i kultury oraz szkoły wyższe oraz partnerstwa organizacji pozarządowych z administracją samorządową.

Już czas na opracowanie projektu

Cyfryzacja i technologie informacyjno – komunikacyjne to obszar szczególnie wspierany przez programy unijne w okresie 2014 – 2020. Program Polska Cyfrowa oferuje w tym temacie największą pomoc finansową, dając szansą na finansowanie ciekawych projektów dotyczących budowy cyfrowego państwa i społeczeństwa informacyjnego.

Warto już teraz zapoznać się z kryteriami oraz harmonogramem naboru wniosków do programu, aby dobrze i w terminie opracować wniosek o dofinansowanie projektu.

autor: mgr inż. Beata Piątek, artykuł ukazał się w miesięczniku SEDNO, styczeń, luty, 2015r.
grafika: www.mac.gov.pl