Regionalne Programy Operacyjne

KAŻDE WOJEWÓDZTWO MA ODRĘBNY PROGRAM OPERACYJNY, OPRACOWANY ZGODNIE Z UWARUNKOWANIAMI Z DANEGO OBSZARU

 

Cele

 • Zwiększanie konkurencyjności województw
 • Poprawa jakości życia mieszkańców
 • Wykorzystanie potencjałów regionalnych
 • Niwelowanie barier rozwojowych

Priorytety

 • wspieranie przedsiębiorczości,
 • edukacji,
 • zatrudnienia i włączenia społecznego,
 • technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • infrastruktury ochrony środowiska,
 • energetyki
 • transportu,

Budżet wszystkich 16 RPO wynosi ok. 31,3 mld euro. Jest to niemal 40% (wzrost z ok. 25%) wszystkich środków na lata 2014-2020.

Regonalne Programy Operacyjne w 16 województwach 

RPO województwa dolnośląskiego

alokacja z polityki spójności ok. 2,2 mld euro (z EFRR ok. 1,6 mld euro, z EFS ponad 633 mln euro). Cel główny to wzrost konkurencyjności gospodarki regionu w oparciu o badania i rozwój, na który zostanie przeznaczona największa pula środków. Wyzwaniem jest także poprawa dostępności transportowej regionu oraz wewnątrz niego. Fundusze unijne wspierać będą projekty w zakresie wzrostu udziału energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych i zwiększenie efektywności energetycznej, wzrostu zatrudnienia i mobilności pracowników oraz podnoszące poziom i jakość edukacji oraz życia.

 

RPO województwa kujawsko-pomorskiego

alokacja ze środków UE ok. 1,9 mld euro (z EFRR ponad 1,3 mld euro, z EFS ok. 535 mln euro). Koncentracja środków w obszarze innowacyjności i przedsiębiorczości, co ma wpływać na poprawę sytuacji na rynku pracy i polepszenie jakości życia oraz korzystne zmiany demograficzne. Dodatkowo, wsparcie uzyskają projekty dotyczące efektywności energetycznej, infrastruktury transportowej oraz zwiększania dostępu do zatrudniania. 

RPO województwa lubelskiego

alokacja z Funduszy Europejskich ok. 2,2 mld euro (z EFRR ok. 1,6 mld euro, z EFS ok. 627 mln euro). Dofinansowania mają wzmocnić współpracę przedsiębiorców z naukowcami, zwiększyć dostęp do usług cyfrowych, poprawić działania na rzecz ochrony środowiska i zmniejszyć emisję zanieczyszczeń. Mają też zwiększyć wykorzystanie energetyki odnawialnej, poprawić dostępność komunikacyjną województwa, edukację oraz polepszyć sytuację pracowników i osób bezrobotnych na rynku pracy. 

 

RPO województwa lubuskiego

alokacja z polityki spójności blisko 907 mln euro (z EFRR ok. 651 mln euro, z EFS ok. 255 mln euro). Fundusze unijne zostały przeznaczone dla obszarów, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju regionu: aktywność badawczo-rozwojowa firm, wzrost konkurencyjności, rozwój usług cyfrowych dla mieszkańców, zwiększenie dostępności transportowej, poprawa środowiska naturalnego, zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, polepszenie sytuacji na rynku pracy i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 

 

RPO województwa łódzkiego

alokacja z funduszy UE ok. 2,2 mld euro (z EFRR ponad 1,6 mld euro, z EFS ok. 634 mln euro). Środki unijne zostaną skierowane na wsparcie sfery B+R oraz innowacyjności i konkurencyjności regionu, poprawę infrastruktury transportowej, ochronę środowiska i gospodarkę niskoemisyjną. Dofinansowanie jest kierowane na projekty na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego, godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz kwestie dotyczące adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców. Unijne fundusze popłyną również na projekty związane z edukacją oraz rewitalizacją. 

RPO województwa małopolskiego

alokacja ze środków europejskich ponad 2,8 mld euro (z EFRR ok. 2 mld euro, z EFS ok. 809 mln euro). Program koncentruje się na podnoszeniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz działalności B+R+I, infrastrukturze transportowej oraz gospodarce niskoemisyjnej. Znaczne środki przeznaczono również na działania z zakresu aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

 

RPO województwa mazowieckiego

alokacja z polityki spójności ok. 2 mld euro (z EFRR ponad 1,5 mld euro, z EFS ponad 545 mln euro). Główny cel to inteligentny oraz zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną, zostanie osiągnięty m.in. poprzez rozwój konkurencyjności gospodarki regionu opartej na innowacyjności i przedsiębiorczości. Ważnym elementem działań będzie wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, wzmacnianie zrównoważonego rozwoju środowiska, poprawa jakości usług zdrowotnych, czy też projekty rewitalizacyjne oraz transportowe. 

 

RPO województwa opolskiego

alokacja z europejskich środków niemal 945 mln euro (z EFRR ponad 679 mln euro, z EFS prawie 266 mln euro). Program ma zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność gospodarki regionu oraz polepszyć jakości życia, dlatego główną grupę wsparcia będą stanowić przedsiębiorcy. Środki zostaną przeznaczone także na działania związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, niskoemisyjną gospodarką, włączeniem społecznym i zatrudnieniem. 

 

RPO województwa podkarpackiego

alokacja z Funduszy Europejskich ponad 2 ,1 mld euro (z EFRR ponad 1,5 mld euro, z EFS ponad 594 mln euro). Wsparcie unijne trafi przede wszystkim na projekty, które w największym stopniu przyczynią się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia. Akcent zostanie położony także na rozwój technologii ICT, projekty gwarantujące przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a także inwestycje w ochronę środowiska oraz energetykę. 

 

RPO województwa podlaskiego

alokacja ze środków UE ponad 1,2 mld euro (z EFRR ponad 872 mln euro, z EFS ok. 341 mln euro). Głównym celem programu jest wzrost konkurencyjności gospodarki kształtowanej w oparciu o regionalne specjalizacje m.in. poprzez inwestycje z zakresu B+R, innowacji i wzmacniania konkurencyjności MŚP. Znaczna część europejskich pieniędzy trafi na zrównoważony transport, przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, a także rozwój infrastruktury dla usług użyteczności publicznej. 

 

RPO województwa pomorskiego

alokacja z polityki spójności ponad 1,8 mld euro (z EFRR ponad 1,3 mld euro, z EFRR ponad 524 mln euro). Gospodarka niskoemisyjna oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego, innowacje i przedsiębiorczość, transport (drogi, koleje) oraz zatrudnienie i aktywizacja zawodowa – to najważniejsze obszary wsparcia programu. Ponadto preferowane będą innowacyjne rozwiązania w energetyce, transporcie oraz w sektorze przedsiębiorstw. 

 

RPO województwa śląskiego

alokacja z funduszy UE ponad 3,4 mld euro (z EFRR blisko 2,5 mld euro, z EFS ok. 978 mln euro). Program zakłada wsparcie projektów z obszaru efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej, inwestycji w infrastrukturę drogową i kolejową. Ważne jest też wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, wsparcie działań na rzecz zatrudnienia, mobilności pracowników, adaptacyjności firm, kształcenia kompetentnej kadry oraz tych dotyczących ochrony i profilaktyki zdrowotnej. 

 

RPO województwa świętokrzyskiego

alokacja ze środków unijnych ponad 1,3 mld euro (z EFRR 980,7 mln euro, z EFS ponad 383 mln euro). Wsparcie jest kierowana na rozwój konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz budowanie potencjału firm. Ważnym obszarem jest dziedzictwo naturalne i kulturowe, rynek pracy, włączenie społeczne i edukacja i zwiększanie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych.

 

RPO województwa warmińsko-mazurskiego

alokacja z Funduszy Europejskich ponad 1,7 mld (z EFRR ponad 1,2 mld euro, z EFS ok. 486 mln euro). Koncentracja środków widoczna jest przede wszystkim w obszarach związanych z gospodarką, innowacjami i technologiami, wsparciem gospodarki niskoemisyjnej, zrównoważonym transportem, a także regionalnym rynkiem pracy. Rozwój firm oparty będzie na projektach sprzyjających podnoszeniu konkurencyjności firm przy jednoczesnym wykorzystywaniu zasobów naturalnych oraz stosowaniu rozwiązań przyjaznych środowisku.

 

RPO województwa wielkopolskiego

alokacja z polityki spójności ponad 2,4 mld euro (z EFRR ponad 1,7 mld mld euro, z EFS ponad 689 mln euro). Jednym z kluczowych kierunków wykorzystania środków jest wsparcie wzrostu gospodarczego, powstawania innowacji, zatrudnienia, poprawa dostępu do rynku pracy oraz stworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się. 

 

RPO województwa zachodniopomorskiego

alokacja z funduszy unijnych ponad 1,6 mld euro (z EFRR ponad 1,1 mld euro, z EFS ponad 450 mln euro). Dofinansowanie UE ma służyć budowie potencjału gospodarczego regionu w sposób kompleksowy. Środki zostaną przeznaczone na rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji, bezpośrednie lub pośrednie wsparcie przedsiębiorstw. Ważne jest także dokończenie budowy infrastruktury podstawowej. Ponadto nacisk zostanie położony na działania związane z efektywnością energetyczną oraz zapobieganiem zmianom klimatu.