Programy europejskie

POLSKA DO 2020 ROKU BĘDZIE KORZYSTAĆ Z INSTRUMENTÓW I PROGRAMÓW ZARZĄDZANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ.

 

Cele programów europejskich

 • Zatrudnienie
 • Badania i rozwój
 • Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii
 • Edukacja
 • Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

W okresie 2014 – 2020 Komisja Europejska planuje uruchomić następujące programy sektorowe:

 • Horyzont 2020(badania i innowacje)
 • Cosme 2014-2020(innowacje w MŚP)
 • Erasmus +(edukacja i mobilność)
 • Europa dla Obywateli(integracja europejska, zaangażowanie społeczne)
 • Kreatywna Europa(kultura i media)
 • Life 2014-2020(ochrona środowiska i zmiany klimatu)
 • Zdrowie na rzecz rozwoju gospodarczego(opieka zdrowotna i profilaktyka)
 • Inteligentna Energia dla Europy(energia)
 • Natura 2000(ochrona bioróżnorodności, instrument pozafinansowy)
 • Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych EaSI(zatrudnienie, innowacje społeczne)
 • Program „Łącząc Europę” – (ang.Connecting Europe Facility – CEF) (transport, telekomunikacja, energia)
 • BONUS(Program badań związanych z regionem Morza Bałtyckiego)
 • Ambient Assisted Living(obywatele, zdrowie, seniorzy)
 • Sprawiedliwość(sprawiedliwość, współpraca wymiarów sprawiedliwości)
 • Prawa,równość i obywatelstwo (Poszanowanie praw człowieka, praworządność)
 • Unijny mechanizm ochrony ludności(ochrona ludności, sytuacje kryzysowe)