Program PO WER w nowej perspektywie dotacji unijnych 2014-2020 nie będzie kontynuacją programu „Kapitał Ludzki” ze starej perspektywy unijnej, który dysponował środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

W nowej perspektywie dofinansowań unijnych POWER rozdzieli ok. 4,7 mld euro na:

 

  • aktywizację zawodową młodych, 
  • dopasowanie studiów do potrzeb rynku, 
  • innowacje, 
  • administrację,
  • programy zdrowotne. 


POWER 2014-2020 dla młodych?

POWER będzie wspierał osoby młode w wieku 15-29 lat, które mają największe problemy ze znalezieniem pracy, a ich kompetencje nie odpowiadają potrzebom pracodawców. Młodzi stanowią ok. 25% bezrobotnych w naszym kraju. Planuję się by służby zatrudnienia dostarczały tej grupie społecznej nowe oferty pracy, oferty kształcenia, doradztwa zawodowego, staży i praktyk, kursów czy szkoleń. Dla młodych będą także dostępne dotacje na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej lub zmianę miejsca zamieszkania by podjąć tam pracę.


Uczelnie będą musiały odpowiadać na potrzeby pracodawców

Uczelnie będą mogły starać się sie o dofinansowania w perspektywie 2014-2020, by modyfikować programy kształcenia. Nowe kierunki będą musiały odpowiadać oczekiwaniom obecnego rynku pracy. Dodatkowo, wsparcie będzie dostępne dla akademickich biur karier, doktorantów kierunków ścisłych i interdyscyplinarnych oraz uczelni zatrudniających zagranicznych wykładowców. Pomoc unijna umożliwi także podnoszenie kwalifikacji akademickiej.

Sprawna administracja

Środki z Programu POWER mają zmobilizować instytucje publiczne do prowadzenia reform polegających na: skrócenie czasu postępowań gospodarczych, tworzenie lepszego prawa, podniesienie, jakości konsultacji społecznych, zwiększenie kompetencji kadr oraz podniesienia, jakości planowania przestrzennego.

Innowacje, współpraca ponadnarodowa i zdrowie

POWER sfinansuje także projekty w zakresie innowacji społecznych i będzie wspierać nietypowe, ponadnarodowe projekty. Również sektor zdrowia może liczyć na dofinansowanie unijne w szczególności programów profilaktycznych w zakresie chorób krążenia, nowotworów, i chorób zawodowych. Dofinansowane będą też kadry medyczne w dziedzinach geriatrii, i usług opiekuńczych.

Szkolenia po nowemu

Nowym rozwiązaniem w zakresie szkoleń unijnych w perspektywie 2014-2020 ma być Rejestr Usług Rozwojowych. Rejestr będzie bazą zawierającą informacje o firmach świadczących usługi edukacyjne i doradcze i ich oferty proponowane do finansowania ze środków unijnych pochodzących z EFS. Strona internetowa rejestru ma być uruchomiona juz od połowy 2015 roku. Instytucja zarządzająca rejestrem będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. To nowe rozwiązanie ma zapewnić by popyt kreował rynek szkoleń. Firmy, aby znaleźć się w RUS będą musiały spełnić ostre oraz poddać się regularnym audytom.

Priorytety Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś I Osoby młode na rynku pracy

Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Oś VI Pomoc Techniczna

Źródło: PAP