NOWY LEADER 2014 - 2020

Definicje

 • Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)– to dokumentem, który jest podstawą do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • Lokalna Grupa Działania (LGD)– to partnerstwo terytorialne, zrzeszające lokalne organizacje (sektor publiczny, prywatny i pozarządowy) oraz mieszkańców obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich.
 • Obszar wiejski– obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000.

 

Czym są lokalne grupy działania?

Na terenie całej Polski funkcjonują lokalne grupy działania, które będą pełnić funkcję instytucji zarządzających i wdrażających działanie LEADER. LGD opracowują i realizują lokalną strategię rozwoju (LSR), w której wskazują specyficzne priorytetowe dla rozwoju danego obszaru. Jedna LSR może być realizowana na obszarze zamieszkanym od 30 tys. do 150 tys. mieszkańców oraz musi obejmować obszar minimum 2 gmin.

Jakie są cele LEADERA?

Celem szczegółowym działania LEADER jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez wspieranie operacji (projektów) polegających na:

 • wzmocnieniu kapitału społecznego
 • rozwoju przedsiębiorczości, z wyłączeniem usług rolniczych
 • dywersyfikacji źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego
 • podnoszeniu kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości, dywersyfikacją dochodów, podejmowaniem zatrudnienia np.rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy
 • rozwoju produktów lokalnych
 • rozwoju rynków zbytu
 • zachowaniem dziedzictwa lokalnego;
 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: a) turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, b) technicznej, w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

Jak możemy pomóc? Oferujemy:

 • konsultacje i analizępomysłu na projekt pod kątem szans na dofinansowanie.
 • doradztwo na etapie ubiegania się o dotację w tym:
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,
 • wsparcie w trakcie oceny projektu,
 • rozliczanie