LEADER 2014 - 2020 DOTACJE NA START

Wnioskując o dotację z działania LEADER należy spełnić szereg wymogów zarówno w odniesienu do planowanej operacji jak i wnioskodawcy. Poniżej prezentujemy najważniejsze kryteria dotyczące aplikowania. Należy jednak pamiętać, że szczegółowe wytyczne znajdą się w dokumentach konkursowych opracowanych przez poszczególne LGD.

Warunki otrzymania dotacji na realizację projektu (operacji)

 • pomoc w formie dotacji jest przyznawana jeżeli wnioskodawca (osoba fizyczna) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, 
 • pomoc w formie dotacji jest przyznawana jeżeli wnioskodawca (osoba fizyczna) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, ale podejmuje działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napojów,
 • wnioskodawca w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie prowadził działalności gospodarczej i nie otrzymał pomocy w tym zakresie,
 • wnioskodawca planuje utworzyć minimum 1 miejsca pracy i utrzymać je przez co najmniej 2 lata od dnia zakończenia projektu,
 • dotacja na projekty (operacje) jest przyznawana w wysokości określonej w zależności od kryteriów przyjętych w poszczególnych LSR – od 50 – 100 000 zł.

 

Warunki dodatkowe

 • projekt (operacja) będzie realizowany w maksymalnie 2 etapach,
 • projekt zostanie wdrożony w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, maksymalnie do 31.12.2022 r.
 • inwestycja będzie realizowana na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • miejsce zamieszkania wnioskodawcy musi znajdować się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • projekt musi być zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju,
 • projekt musi uzyskać określoną ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

 

Jak możemy pomóc? Oferujemy:

 • konsultacje i analizę pomysłu na projekt pod kątem szans na dofinansowanie,
 • doradztwo na etapie ubiegania się o dotację,
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,
 • wsparcie w trakcie oceny projektu,
 • rozliczanie