LEADER 2014 -2020 DOTACJE NA ROZWÓJ

Wnioskując o dotację z działania LEADER firma musi spełnić szereg wymogów zarówno w odniesienu do planowanej operacji jak i wnioskodawcy. Poniżej prezentujemy najważniejsze kryteria dotyczące aplikowania. Należy jednak pamiętać, że szczegółowe wytyczne znajdą się w dokumentach konkursowych opracowanych przez poszczególne LGD. 

Warunki otrzymania dotacji na realizację projektu (operacji)

 • pomoc na projekty w zakresie rozwoju firm jest przeznaczona dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,
 • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy oraz utrzymanie go przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia projektu,
 • firmie nie przyznano dotychczas dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub upłynęły 2 lata od dnia przyznania takiej pomocy,
 • maksymalna wartość pomocy w formie dotacji w okresie 2014 – 2020 : 300 000,00 zł.
 • wysokość pomocy na jeden projekt określona jest w LSR,
 • pomoc dla mikroprzedsiębiorstw wynosi 70 % kosztów kwalifikowalnych,
 • pomoc dla małych przedsiębiorstw wynosi 50% Kosztów kwalifikowalnych.

 

Koszty kwalifikowane

 • Koszty ogólne do 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,
 • Zakup środków transportu do 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,
 • Zakup robót budowlanych lub usług,
 • Zakup, modernizacja oprogramowania ICT, zakup patentów, licencji, praw majątkowych, znaków towarowych,
 • Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia, nieruchomości,
 • Zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
 • Zakup środków transportu (oprócz samochodów osobowych do przewozu mniej niż 8 osób),
 • Zakupu materiałów,
 • Podatek VAT,
 • Wkład rzeczowy,
 • Wartość pracy własnej.

Warunki dodatkowe

 • projekt (operacja) będzie realizowana w maksymalnie 2 etapach,
 • projekt zostanie wdrożony w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, maksymalnie do 31.12.2022 r.
 • inwestycja będzie realizowana na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • firma wnioskodawcy (siedziba lub oddział) znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • projekt musi być zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju,
 • projekt musi uzyskać określoną ilość punktów wg. lokalnych kryteriów wyboru!

Jak możemy pomóc? Oferujemy:

 • konsultacje i analizępomysłu na projekt pod kątem szans na dofinansowanie.
 • doradztwo na etapie ubiegania się o dotację w tym:
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,
 • wsparcie w trakcie oceny projektu,
 • rozliczanie