Mikro, małe i średnie firmy tworzą sektor MŚP. Większość dotacji unijnych na lata 2014-2020 trafi właśnie do niego. Warto więc określić, czy do niego należymy i jakiej wielkości przedsiębiorstwo prowadzimy.

Czy nasza firma jest przedsiębiorstwem?

Pierwszym warunkiem kwalifikującym firmę do sektora MŚP jest posiadanie statusu przedsiębiorstwa. Za przedsiębiorstwa uważa się osoby prowadzące działalność gospodarczą na własnych rachunek, przedsiębiorstwa rodzinne, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.

Jak ustalić wielkość przedsiębiorstwa?

Ustalając wielkość przedsiębiorstwa, należy wziąć pod uwagę trzy kryteria:

  1. a) Liczbę zatrudnionych pracowników
  2. b) Roczny obrót
  3. c) Całkowity bilans roczny

    Liczba pracowników

Do osób zatrudnionych wliczają się:

– właściciele;

– pracownicy pełnoetatowi, a także zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin i sezonowo;

– wspólnicy prowadzący regularną działalność i czerpiący zyski z przedsiębiorstwa.

Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR). Każdy, kto był zatrudniony na pełen etat w przedsiębiorstwie lub w jego imieniu w ciągu całego roku, stanowi jedną jednostkę roboczą. Praca osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz pracowników sezonowych traktowana jest jako części ułamkowe jednostki.

Roczny obrót

To suma dochodów, jakie przedsiębiorstwo uzyskało w poprzednim roku ze świadczenia usług bądź sprzedaży produktów. W obrocie nie uwzględnia się m.in. podatku VAT oraz innych podatków pośrednich.

Całkowity bilans roczny

Odnosi się do głównych wartości aktywów przedsiębiorstwa.

WAŻNE! Przedsiębiorstwo nie musi spełniać obydwu warunków finansowych – może przekraczać jeden z pułapów, nie tracąc statusu mikro, małej lub średniej firmy. Próg zatrudnienia jest obowiązkowy.


Z czego korzystać, ustalając wielkość przedsiębiorstwa?

Powyższe dane należy określić na podstawie ostatniego rocznego sprawozdania finansowego. Firmy działające krócej niż rok ustalają swoją wielkość na podstawie rzetelnych szacunków dokonanych w trakcie roku.